Dokument & lagar (14 träffar)

Yttrande 1997/98:BOU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket samt vissa övriga frågor, dels tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998, jämte de

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU6Y

Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning design jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i vad ärendet berör bostadsutskottets beredningsområde. Sammanfattning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda samtliga övriga riksdagsutskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9 samt vissa skattefrågor yrkandena 50-56 jämte de motioner som kan komma att väckas, i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU4Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. och i anledning av denna proposition väckta motioner i de delar som berör bostadsutskottets beredningsområde. Utskottet anser att regeringens förslag till lagändringar

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU3Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner i den del bostadsutskottets beredningsområde berörs. Sammanfattning Bostadsutskottet lägger i yttrandet tyngdpunkten på frågan om plan- och bygglagens förhållande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU2Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik jämte motioner väckta med anledning av propositionen och övriga motioner som skall behandlas i ärendet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:BOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomster

1998-01-01

Yttrande 1991/92:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU7y Förslag i kompletteringspropositionen om den kommunala ekonomin avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU7y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april beslutat att bereda bostadsutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU7 (pdf, 213 kB)

Yttrande 1991/92:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat under förutsättning av att kammaren remitterar

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU6 (pdf, 630 kB)

Yttrande 1991/92:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU5y Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 BoU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU5 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1991/92:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU4y Reavinstbeskattningen av bostadsrätter Till skatteutskottet Skatteutskoltet har beslutat bereda bostadsutskoltet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:54 om reavinstbeskattningen av bostadsrätter

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU4 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1991/92:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU3y Skattesatsen för hushållssektorns kapitalinkomster 1991/92 BoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:60 om skattepolitik för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU3 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1991/92:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU2y Investeringsbidraget för ny- och ombyggnad av bostäder m.m. 1991/92 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 12 november 1991 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU2 (pdf, 373 kB)

Yttrande 1991/92:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoUly Planeringen och genomförandet av boverkets lokalisering 1991/92 BoUly Till arbetsmarknadsutskottet Till bostadsutskottet har hänvisats riksdagens revisorers förslag 1990/91:19 angående planeringen och genomförandet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU1 (pdf, 68 kB)