Dokument & lagar (23 träffar)

Yttrande 1997/98:KRU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som rör kulturutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU11Y

Till lagutskottet Bakgrund Lagutskottet har den 23 april 1998 beslutat bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar jämte motionerna 1997/98:L24-L26 som väckts med anledning av propositionen. Utskottet Inledning I propositionen lägger regeringen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU10Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte motioner som väckts med anledning av propositionen i

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1998, vissa skattefrågor, bedömning av kommunsektorns ekonomiska

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU8Y

Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1998, vissa skattefrågor, bedömning av kommunsektorns

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU7Y

Ärendenumret utgår. Elanders Gotab, Stockholm 1998 B UUtkast 1997/98 JuU7y Justitieutskottets yttrande 1997/98:

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU6Y

Till utrikesutskottet Inledning Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motionerna 1997/98:U14-U21 som väckts med anledning av propositionen samt motionerna U501 yrkandena 3, 5 och 6, U503,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU5Y

Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har i ett beslut den 3 februari 1998 berett justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. i de delar som berör barnpornografi jämte

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU4Y

Till jordbruksutskottet Sammanfattning I detta yttrande behandlar utskottet regeringens förslag till miljöbalk i de delar förslaget avser miljödomstolar, miljöorganisationers talerätt, miljösanktionsavgifter och miljöbrott. Utskottet tillstyrker förslaget i angivna delar med en redaktionell ändring. Till yttrandet har

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU3Y

Till skatteutskottet Inledning Proposition 1997/98:9 om skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. har hänvisats till skatteutskottet. Skatteutskottet har beslutat att, under förutsättning av justitieutskottets medgivande, överlämna den med anledning av propositionen väckta motionen 1997/98:Sk14 av Gun Hellsvik

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU2Y

Till skatteutskottet Ärendet Skatteutskottet har berett justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. jämte motioner. Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1997/98:Sk17, Sk18, Sk19, Sk20 och Sk21. Utskottet avgränsar sitt

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JUU1Y

Till finansutskottet Ärendet Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för budgetåret 1998 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för år 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen

1998-01-01

Yttrande 1991/92:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU7y Statsbidragssystemet för kommunerna Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletteringspropositionen beträffande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU7 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1991/92:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletteringspropositionen beträffande bl.a.

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU6 (pdf, 201 kB)

Yttrande 1991/92:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU5y Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 KrU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU5 (pdf, 308 kB)

Yttrande 1991/92:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU4y Dramatikerutbildning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 21 februari 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfalle att yttra sig över motion 1991/29:Ub440 fp avseende dramatikerutbildning. I motionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU4 (pdf, 112 kB)
Paginering