Dokument & lagar (41 träffar)

Yttrande 1997/98:SFU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och EU-medel yrkande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU4Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 mars 1998 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte motioner väckta med anledning av propositionen samt fyra motioner från allmänna motionstiden år 1997 och ytterligare en motion,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU3Y

Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 27 januari 1997 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:42 Schengensamarbetet i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde jämte motioner väckta med anledning av propositionen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU2Y

Till lagutskottet Lagutskottet har den 20 januari 1998 beslutat att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 1997/98:L4-11. Socialförsäkringsutskottet yttrar sig nedan om propositionens

1998-01-01

Yttrande 1997/98:SFU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Proposition 1997/98:178

Regeringens proposition 1997/98:178 Medborgarskap och identitet Prop. 1997/98:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Lars Engqvist Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1950:382 om svenskt


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:173

Regeringens proposition 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Prop. 1997/98:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att huvudansvaret


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:152

Regeringens proposition 1997/98:152 Garantipension, m.m. Prop. 1997/98:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 april 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till hur grundskyddet inom det reforme-


Utskottsberedning: -1997/98:SfU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:151

Regeringens proposition 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. Prop. 1997/98:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 april 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en genomgripande


Utskottsberedning: ----1997/98:SfU13
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:134

Regeringens proposition 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. Prop. 1997/98:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: ----1997/98:LU12 1997/98:SfU13 1997/98:SkU24
Riksdagsbeslut (7 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:131

Regeringens proposition 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m. Prop. 1997/98:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:111

Regeringens proposition 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Prop. 1997/98:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till riktlinjer för en


Utskottsberedning: --1997/98:SfU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:41

Regeringens proposition 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Prop. 1997/98:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till lagändringar


Utskottsberedning: ---1997/98:SfU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:36

Regeringens proposition 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd Prop. 1997/98:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Liksom i dag måste det finnas möjligheter att återkalla


Utskottsberedning: -1997/98:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Skrivelse 1997/98:23

Regeringens skrivelse 1997/98:23 Invandrings- och flyktingpolitiken Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas den svenska invandrings- och flyktingpolitiken och invandringen


Utskottsberedning: 1997/98:SfU2 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:16

Regeringens proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik Prop. 1997/98:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll På några


Utskottsberedning: ---1997/98:SfU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1997/98:9

Regeringens proposition 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till åtgärder för att


Utskottsberedning: --1997/98:SfU1 1997/98:SkU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:3

Regeringens proposition 1997/98:3 Tilläggsöverenskommelse till konventionen om social trygghet mellan Sverige och Turkiet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 1997 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:172

Regeringens proposition 1991/92:172 om introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar Picture Prop. 1991/92:172 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 maj 1992. På regeringens vägnar Carl Bildt Birgit Friggebo Propositionens


Utskottsberedning: -1991/92:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1991/92:172 (pdf, 933 kB)
Paginering