Dokument & lagar (1 282 träffar)

utskottsdokument 1997/98:ED9

Utrikesutskottets arbetsområde Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands utveckling samt ärenden i övrigt om utrikes handel och internationellt ekonomiskt

1998-12-22

utskottsdokument 1997/98:ED2

Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar. Sammansättning m.m. Under riksmötet

1998-09-28

utskottsdokument 1997/98:ED6

Socialförsäkringsutskottets beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbets-skadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder även ärenden om svenskt medborgarskap samt utlännings- och invandrarfrågor. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar,

1998-09-24

utskottsdokument 1997/98:ED5

Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet. Ärenden om

1998-09-10

utskottsdokument 1997/98:ED8

Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet 1997/98 följande sammansättning: Ledamöter Jan Björkman s Beatrice Ask m Bengt Silfverstrand

1998-09-01

utskottsdokument 1997/98:EDA

Jordbruksutskottets beredningsområde Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän

1998-07-03

utskottsdokument 1997/98:ED7

Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden

1998-07-02

utskottsdokument 1997/98:ED1

Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. FiU bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden och om beräkning av statens inkomster. FiU bereder vidare ärenden om penning- och

1998-06-29

utskottsdokument 1997/98:ED4

Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter utom Riksbanken och Riksdagens revisorerDessutom

1998-06-25

utskottsdokument 1997/98:CD1

Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall bereda även ärenden om länsförvaltningen rikets administrativa

1998-06-24

utskottsdokument 1997/98:ED3

Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån

1998-06-18

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU11Y

Till finansutskottet Finansutkottet har den 15 april 1998 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:155 om utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet beslutade den 21 april 1998 att yttra

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU10Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150bl.a. i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9samt över de motioner som väckts i anslutning därtill, i de delar som berör

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 bl.a. i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 jämte motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Utbildningsutskottet

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU8Y

Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:115 Folkbildning jämte motioner i ärendet, i de delar som propositionen och motionerna berör utskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet behandlar i det följande motionerna

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 1997/98:Fi12-16 i de delar som berör utskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UBU6Y

Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 19 mars 1998 berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd jämte motioner, i de delar som propositionen och motionerna berör vederbörande utskotts beredningsområde. Utbildningsutskottet

1998-01-01