Dokument & lagar (1 918 träffar)

Kommittéberättelse U 1972:07 kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse del II UII och dir. 1977:105, 1995:99.

Bibelkommissionen U 1972:07 Beteckning U 1972:07 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2002-02-28 Status Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1972-12-01 Direktiv för kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse

1972-12-01

Motion 1972:477 av herr Richardson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:477 7 Nr 477 av herr Richardson om höjning av anslaget till hälsovårdsupplysning. Folk super, röker och äter sig till allt högre sjuklighet. Detta försvagar visserligen samhällsekonomin men förbättrar tack vare beskattningen statsfinanserna, och

1972-01-24

Motion 1972:477 av herr Richardson (pdf, 42 kB)

Motion 1972:529 av herr Levin

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:529 3 Nr 529 av herr Levin om lagligt skydd för ordet taxi. Enligt nu gällande bestämmelser står det var och en fritt att aptera en s. k. taxibåge på sitt fordon, förse detta med ledigflagg samt klä sig i taxiuniform och därefter erbjuda allmänheten

1972-01-25

Motion 1972:476 av fru Olsson i Hölö och herr Larsson i Öskevik

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:476 6 Nr 476 av fru Olsson i Hölö och herr Larsson i Öskevik om vidgad rätt till bostadstillägg åt barnfamiljer. Huvudregeln vid inkomstprövningen för bostadstillägg åt barnfamiljer sker på grundval av makarnas sammanlagda inkomst enligt senaste

1972-01-24

Motion 1972:476 av fru Olsson i Hölö och herr Larsson i Öskevik (pdf, 40 kB)

Motion 1972:528 av herrar Larsson i Umeå och Ångström

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 528534 år 1972 Mot. 1972 528-534 Nr 528 av herrar Larsson i Umeå och Ångström om utbyggnad av riksväg 363 längs Vindelälvens dalgång. I de ställningstaganden, som riksdag och regering tagit i frågan om utbyggnad av Vindelälven, uttalades att,

1972-01-21

Motion 1972:528 av herrar Larsson i Umeå och Ångström (pdf, 66 kB)

Motion 1972:527 av herrar Johansson i Växjö och Svanström

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:527 14 Nr 527 av herrar Johansson i Växjö och Svanström om slopande av inträdesavgift vid förnyat telefonabonnemang. Inträdesavgiften vid telefonabonnemang torde ursprunglingen ha haft till uppgift att täcka de omkostnader som uppstår för ny abonnent

1972-01-25

Motion 1972:527 av herrar Johansson i Växjö och Svanström (pdf, 50 kB)

Motion 1972:475 av herr Måbrink m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:475 5 Nr 475 av herr Måbrink m. fl. om införande av rikskort för de handikappades färdtjänst. Färdtjänsten för de handikappade är en kommunal angelägenhet. Fortfarande är denna service långtifrån tillfredsställande utbyggd, och i många kommuner,

1972-01-01

Motion 1972:475 av herr Måbrink m. fl. (pdf, 39 kB)

Motion 1972:526 av herr Jadestig m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:526 12 Nr 526 av herr Jadestig m. fl. om översyn av tillståndsbestämmelsema för den inrikes luftfarten. En av grundtankarna i 1963 års riksdagsbeslut om trafikpolitiken var att varje trafikgren med rikstäckning skulle bära sina egna kostnader. För

1972-01-25

Motion 1972:526 av herr Jadestig m. fl. (pdf, 54 kB)

Motion 1972:474 av herr Molin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:474 3 Nr 474 av herr Molin m. fl. om statsbidrag till vård av psykiskt sjuka åldringar. Ungdom passar överallt hög ålder kräver lämpliga omgivningar Youth is everywhere in place, åge requires fit surroundingsDessa ord av Ralph Waldo Emerson täcker

1972-01-25

Motion 1972:474 av herr Molin m. fl. (pdf, 57 kB)

Motion 1972:525 av herrar Helén och Fälldin

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:525 9 Nr 525 av herrar Helén och Fälldin angående stödet till Gotlandstrafiken. Huvuddelen av det gods som fraktas på linjesjöfart till och från Gotland är lastat på hjulbaserade fordon i form av släpvagnar, trailers eller lastbilar, som i sin

1972-01-25

Motion 1972:525 av herrar Helén och Fälldin (pdf, 100 kB)

Motion 1972:473 av fru Nilsson i Kristianstad och fru Olsson i Helsingborg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 473481 år 1972 Mot. 1972 473-481 Nr 473 av fru Nilsson i Kristianstad och fru Olsson i Helsingborg om höjning av anslaget till Bidrag till handikapporganisationer. En utomordentligt angelägen uppgift är att främja samarbetet inom handikapprörelsen

1972-01-25

Motion 1972:473 av fru Nilsson i Kristianstad och fru Olsson i Helsingborg (pdf, 67 kB)

Motion 1972:472 av herr Nilsson i Agnäs

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:472 15 Nr 472 av herr Nilsson i Agnäs om inrättande av speciella kliniker för aborter. Antalet s. k. legala aborter i Sverige ökar årligen på ett oroväckande sätt. Enligt uppgift skulle antalet 1970 ha utgjort nära 17 000 och i fjol ungefär 19

1972-01-24

Motion 1972:472 av herr Nilsson i Agnäs (pdf, 61 kB)

Motion 1972:524 av herr Gustafson i Göteborg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:524 6 Nr 524 av herr Gustafson i Göteborg m. fl. om åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för cykeltrafiken. 1 slutet av 1950-talet visade cykelförsäljningen i Sverige en markant nedgång. År 1951 såldes 280 000 nya cyklar i vårt land. Motsvarande

1972-01-24

Motion 1972:524 av herr Gustafson i Göteborg m. fl. (pdf, 78 kB)

Motion 1972:471 av herr Hermansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:471 13 Nr 471 av herr Hermansson m. fl. om indexreglering av de allmänna barnbidragen. Familjepolitiska kommittén väntas förelägga riksdagen förslag om utformningen av det framtida ekonomiska stödet till barnfamiljerna. F.fter vad som framgått av

1972-01-01

Motion 1972:471 av herr Hermansson m. fl. (pdf, 51 kB)

Motion 1972:523 av herrar Fälldin och Helén

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:523 4 Nr 523 av herrar Fälldin och Helén om ökat bidrag till icke lönsamma busslinjer på landsbygden. I statsverkspropositionens bilaga 8 kommunikationsdepartementet har under Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma busslinjer upptagits

1972-01-25

Motion 1972:523 av herrar Fälldin och Helén (pdf, 64 kB)

Motion 1972:470 av herr Hermansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:470 10 Nr 470 av herr Hermansson m. fl. angående företagshälsovården. Endast en mindre del, omkring 15 procent, av samtliga anställda i Sverige kan i dag åtnjuta någon form av företagshälsovård. De omkring 200 industriläkare som finns har inte genomgått

1972-01-01

Motion 1972:470 av herr Hermansson m. fl. (pdf, 88 kB)

Motion 1972:522 av herr Börjesson i Falköping och herr förste vice talmannen Bengtson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:522 2 Nr 522 av herr Börjesson i Falköping och herr förste vice talmannen Bengtson om en för hela landet enhetlig telefontaxa. Telefonen är numera ett oumbärligt kommunikationsmedel såväl inom näringsliv och förvaltning som för privat bruk. Trots

1972-01-21

Motion 1972:522 av herr Börjesson i Falköping och herr förste vice talmannen Bengtson (pdf, 50 kB)

Motion 1972:47 av herrar Petersson i Röstänga och Nelander

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:47 12 Nr 47 av herrar Petersson i Röstänga och Nelander angående regionalpolitiska stödåtgärder för sydöstra Skäne. Sydöstra Skåne är sedan länge ett avfolkningsområde främst beroende på en fortgående strukturrationalisering inom jordbruket och

1972-01-11

Motion 1972:47 av herrar Petersson i Röstänga och Nelander (pdf, 48 kB)

Motion 1972:469 av fru Hansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:469 9 Nr 469 av fru Hansson m. fl. angående arbetsmiljön i skolorna. Arbetarskyddslagens syfte är att förebygga eller i görligaste mån minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbete och att positivt verka för en god arbetsmiljö. Lagen är i huvudsak

1972-01-24

Motion 1972:469 av fru Hansson m. fl. (pdf, 40 kB)

Motion 1972:521 av herr Björk i Gävle m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 521527 år 1972 Mot. 1972 521-527 Nr 521 av herr Björk i Gävle m. fl. om parkeringskort för handikappade. Många handikappade har sådant rörelsehinder att de bör ha möjlighet till dispens från vissa parkeringsbestämmelser. För närvarande lämnas

1972-01-18

Motion 1972:521 av herr Björk i Gävle m. fl. (pdf, 32 kB)