Dokument & lagar (20 träffar)

Register 1947:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1947 STOCKHOLM 1947 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1946 47 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1947. Sami. 1 1 1 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 Protokoll. Första kammarens protokoll h.

1947-04-27

Register 1947:reg (pdf, 31201 kB)

kadep 1947:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr l. 1 Nr 1. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde med herrar talmän, vice talmän och riksdagens kanslideputerade den 16 innevarande månad hava till tjänstemän i riksdagens kansli tills vidare antagits: å kansliavdelningen

1947-01-16

Register 1947:Uu

1 Register till utrikesutskottets utlåtanden och memorial vid 1947 års riksdag. Nr å uti. resp. mem. A. Akt: se Arbetsorganisationen, Internationella 5Arbetsorganisationen, Internationella: Ratificering av konvention angående ändringar i stadgan för Internationella arbetsorganisationen 5 B. Beigisk-iuxemburgska unionen:

1947-01-01

Register 1947:Uu (pdf, 187 kB)

Register 1947:Su

Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1947 års Iagtima riksdag. Nr å uti. eller mem. A. Abisko, seismologiska och magnetiska iakttagelser i.6:50. Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5 a:66. Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning.8:169. Adresseringsmaskiner för försvaret.4:134.

1947-01-01

Register 1947:Su (pdf, 2577 kB)

Register 1947:L2u

Register över andra lagutskottets utlåtanden vid 1947 års riksdag. 1 Register över andra lagutskottets utlåtanden vid 1947 års riksdag. A. Administrativa frihetsberövanden: ang. ökad rättssäkerhet vid administrativa frihetsberövanden-Alkoholistlagen: ang. skärpning av bestämmelserna i 63 alkoholistlagen.Arbetsdomstolen:

1947-01-01

Register 1947:L2u (pdf, 536 kB)

Register 1947:L1u

Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1947 års riksdag. 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1047 års lagtima riksdag. X, Nr å uti. Administration: lag angående fortsatt giltighet av lagen den 14 december 1945 om administration av vissa bolag m. m.12 Adoption: lag angående ändrad lydelse av

1947-01-01

Register 1947:L1u (pdf, 534 kB)

Register 1947:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1947 års iagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling i Anmärkningar första kammaren andra j kammaren i I anledning av väckt motion om höjt dagtraktamente för landstingsman.

1947-01-01

Register 1947:Ku (pdf, 594 kB)

Register 1947:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1947 års riksdag. Personregister se under Motioner.Nr å uti. eller mem. A. Acetonämi, kreaturssjukdomen.33. Affärsverksfonder, statens.8:1. Aktiebolaget Statens skogsindustrier, ägare av industrirörelsen vid Laxå bruks aktiebolag.66. Allmänna arbeten, planering

1947-01-01

Register 1947:Ju (pdf, 1079 kB)

Register 1947:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtande och memorial vid 1947 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mem. Ansvarsfrihet för fullmäktige 29:4 Avlönings- och pensionsstat 64 Avlöningsreglemente, 1947 års, för riksdagens verk.58 Avskrivning av osäkra fordringar 51 Bankoreglementet, ang.

1947-01-01

Register 1947:Bu (pdf, 610 kB)

Register 1947:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1947 års lagtima riksdag avgivna betänkan den. Nr å betänk. A. Alkoholfria drycker: om ändrad lydelse av 9 1 mom. förordningen ang. försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker.30 Allmänna handlingar: ang. ändrad lydelse av lagen om inskränkningar i rätten

1947-01-01

Register 1947:Bevu (pdf, 352 kB)

kadep 1893:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelningen: en sekreterare och en registrator, hvilken

1893-01-20

Register 1893:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1893 afgifna utlåtanden, memorial och betänkanden. A. Arbetare och arbetsgivare, förliknings- och skiljenämnder mellan.11 ordnande af förhållandet dem emellan beträffande reglering af arbetstiden 21 Arbetsstatistik, lämpligaste sättet

1893-01-01

Register 1893:Tfu Andra kammaren (pdf, 345 kB)

Register 1893:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1893 afgifna utlåtanden. A. Arbetsstatistik, ifrågasatt utredning rörande åstadkommande af en svensk 9. B. B ev äring syngling ar, vidtagande af åtgärder för beredande af kunskaper i rätt- och välskrifning samt i räkning åt.7. E. Enke-

1893-01-01

Register 1893:Tfu Första kammaren (pdf, 284 kB)

Register 1893:Su

REGISTER Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1893 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta matematica, understöd för utgifvande af.9:93. Afzelius, F. G.akademiadjunkt, förhöjning i pensionen åt 10:15 29:4. Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens

1893-01-01

Register 1893:Su (pdf, 1537 kB)

Register 1893:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima Riksdagen år 1893. A Ackord:se Konkurslagen. Adel:se Forum. Afgäld:se Hemmansklyfning. Allmänning ar: angående delaktighet i.Arfsrätt: angående oäkta barns.Arrendelag: angående utarbetande af.Utlåtandets eller memorialets n:o. 14. 30, 57. 59. B. Bergarelön:se

1893-01-01

Register 1893:LU (pdf, 604 kB)

Register 1893:Ku

1 ttftfclÖ Hl:t iI, i/ jf Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1893 års lagtima riksdag. N:0. Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 52 regerings-formen och 33

1893-01-01

Register 1893:Ku (pdf, 2963 kB)

Register 1893:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1893. A. Nummer Afbetalning slån, motion om utsträckning af tiden för återbetalning af sådana.10, 11. Afdelningskontor, motioner om nya sådana.8, 9. Ajlöningsstat, riksbankens, ändringar i densamma 13. Afskrifning af fordringar vid

1893-01-01

Register 1893:Bu (pdf, 163 kB)

Register 1893:Bevulu

Register öfver de af sammansatta bevillnings- och lagutskottet vid 1893 års lagtima riksdag afgifna betänkande och memorial. Betänkandets eller A. memorialets n:o. Arfvode, memorial, angående arfvode åt sekreteraren hos sammansatta bevillnings- och lagutskottet.2. H. Hvitbetssoclcertillverkningsbeskattninqen, betänkande,

1893-01-01

Register 1893:Bevulu (pdf, 132 kB)

Register 1893:Bevu

Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1893 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets B. eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillnin gar för år 1894 22. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter.S.

1893-01-01

Register 1893:Bevu (pdf, 326 kB)

Register 1893:reg

Ii E G I S T E R ÖFVEll RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1893. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1893. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoli med bihang vid lagti ma riksmötet år 1893. Protokoll. Första kammarens

1893-01-01

Register 1893:reg (pdf, 19419 kB)