Dokument & lagar (503 träffar)

Riksdagsskrivelse 1947:500

Riksdagens skrivelse nr 500. 5 Nr 500. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om särskilda åtgärder för polisverksamhetens upprätthållande i vissa fall, dels ock i ämnet väckta motioner. Andra lagutskottets utlåtande nr 55.Till Konungen. Genom en den 30

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:500 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:499

Riksdagens skrivelse nr 498499. 3 proposition, nr 22Ö, under åberopande av propositionen bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden, föreslagit riksdagen att dels antaga ett vid propositionen fogat förslag till lag om allmänna barnbidrag, dels ock till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1947/48 under V

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:499 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:498

2 Riksdagens skrivelse nr 497498. över socialärenden föreslagit riksdagen att antaga vid propositionen fogade förslag till 1 lag om ändrad lydelse av 2 3 mom. barnavårdslagen den 6 juni 1924 nr 3612 lag angående ändrad lydelse av 2 och 4 lagen den 20 mars 1936 nr 56 om socialregister, 3 lag angående ändrad lydelse av

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:498 (pdf, 204 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:497

Riksdagens skrivelse nr 496497. 1 Nr 496. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 2:o5:o8:o14:o och 17:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Andra lagutskottets utlåtande nr 48.Till Konungen. Genom eu den

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:497 (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:496

Riksdagens skrivelse nr 496497. 1 Nr 496. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 2:o5:o8:o14:o och 17:o lagen den 26 maj 1909 nr 38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Andra lagutskottets utlåtande nr 48.Till Konungen. Genom eu den

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:496 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:495

Riksdagens skrivelse nr 495. 1 Nr 495. Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat l till riksstaten för budgetåret 1957/48. Statsutskottets memorial nr 255.Till KONUNGEN. Beträffande utgifterna å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1947/ 48 får riksdagen hänvisa till däröver upprättad sammanställning

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:495 (pdf, 300 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:494

Riksdagens skrivelse nr 494. 3 Nr 494. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts förslag om anslag för budgetåret 1947/48 till avskrivning av vissa kapitalinvesteringar. Statsutskottets utlåtande nr 253.Till Konungen. Riksdagen får anmäla, att riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:494 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:493

2 Riksdagens skrivelse nr 492493. Nr 492. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Bevillningsutskottets betänkande nr 55.Till Konungen. Riksdagen

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:493 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:492

2 Riksdagens skrivelse nr 492493. Nr 492. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Bevillningsutskottets betänkande nr 55.Till Konungen. Riksdagen

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:492 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:446

Riksdagens skrivelse nr 446. Nr 446. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag till universiteten ioch den medicinska undervisningen ra. m. jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 247.Till Konungen. Under åberopande av statsutskottets bifogade

1947-07-17

Riksdagsskrivelse 1947:446 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:491

Riksdagens skrivelse nr 490491. 1 Nr 490. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående upphävande av lagen om skogsaccis och höjning av repartitionstalet för skogsvärde. Bevillningsutskottets betänkande nr 53.Till Konungen. Under åberopande av bevillningsutskottets betänkande nr 53, varav

1947-07-16

Riksdagsskrivelse 1947:491 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:490

Riksdagens skrivelse nr 490491. 1 Nr 490. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående upphävande av lagen om skogsaccis och höjning av repartitionstalet för skogsvärde. Bevillningsutskottets betänkande nr 53.Till Konungen. Under åberopande av bevillningsutskottets betänkande nr 53, varav

1947-07-16

Riksdagsskrivelse 1947:490 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:489

16 Riksdagens skrivelse nr 488489. Nr 488. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om begränsning i vissa fall av skatt till staten på grund av 1948 års taxering, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 51.Till Konungen. Under åberopande av bevillningsutskottets

1947-07-16

Riksdagsskrivelse 1947:489 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:488

16 Riksdagens skrivelse nr 488489. Nr 488. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om begränsning i vissa fall av skatt till staten på grund av 1948 års taxering, m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 51.Till Konungen. Under åberopande av bevillningsutskottets

1947-07-16

Riksdagsskrivelse 1947:488 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:487

Riksdagens skrivelse nr 487. 15 Nr 487. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370m. m. Bevillningsutskottets betänkande nr 50.Till Konungen. Genom en den 11 april 1947 dagtecknad proposition nr 212 har

1947-07-16

Riksdagsskrivelse 1947:487 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:486

14 Riksdagens skrivelse nr 485486. Nr 485. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen den 19 november 1914 nr 383 angående stämpelavgiften. Bevillningsutskottets betänkande nr 43.Till Konungen. Under åberopande av bevillningsutskottets

1947-07-16

Riksdagsskrivelse 1947:486 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:485

14 Riksdagens skrivelse nr 485486. Nr 485. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen den 19 november 1914 nr 383 angående stämpelavgiften. Bevillningsutskottets betänkande nr 43.Till Konungen. Under åberopande av bevillningsutskottets

1947-07-16

Riksdagsskrivelse 1947:485 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:484

12 Riksdagens skrivelse nr 482484. chefen förordade nya hyresavdragen för folk- och småskollärarnas tjänstebostäder. Stockholm den 14 juli 1947. Med undersåtlig vördnad. Nr 483. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändrade grunder för statsbidrag till avlöning av lärare

1947-07-14

Riksdagsskrivelse 1947:484 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:483

12 Riksdagens skrivelse nr 482484. chefen förordade nya hyresavdragen för folk- och småskollärarnas tjänstebostäder. Stockholm den 14 juli 1947. Med undersåtlig vördnad. Nr 483. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändrade grunder för statsbidrag till avlöning av lärare

1947-07-14

Riksdagsskrivelse 1947:483 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1947:482

Riksdagens skrivelse nr 482. 11 Nr 482. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående hyresavdrag för folk- och småskollärarnas tjänstebostäder. Statsutskottets utlåtande nr 249.Till Konungen. I propositionen nr 305 har Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet

1947-07-14

Riksdagsskrivelse 1947:482 (pdf, 186 kB)