Dokument & lagar (273 träffar)

Motion 1892:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 i v. v t. i 4 v i ijri i/il l n-r i liv i/iiijrm i N:o 178. Af herr P. TmedssOll, om ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. rt t Frågan om utsträckning af valrätt till Riksdagens Andra Kammare har länge stått på dagordningen, så att hon ej bör falla. Det är blott en af det allmänna

1892-02-22

Motion 1892:178 Andra kammaren (pdf, 248 kB)

Motion 1892:177 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, N:o 177. 1 i,i-i r N:o 177. Af herr A. Lilienberg m. fl.om ändrad lydelse, af 6 och 13 riksdagsordningen. Kongl. Maj:t har uti proposition af den 29 sistlidne januari till Riksdagens pröfning framlagt förslag till ändrad lydelse af 6, 13, 15, 16, 22 och 28 riksdagsordningen. Uti det förslaget

1892-02-20

Motion 1892:177 Andra kammaren (pdf, 666 kB)

Motion 1892:176 Andra kammaren

7 Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. kostnad valprotokollen från vederbörande ofördröjligen införskaffa och efter deras erhållande valförrättningen afsluta. v: Aajjb w o hfiA unlgm. J-f- nf i i;Till konstitutionsutskottet öfverlemnas vördsamt, att närmare formulera de tillägg till riksdagsordningen, som för vinnande

1892-02-17

Motion 1892:176 Andra kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1892:175 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. 5 N:o 175. Af herr P. G. Petersson i Brystorp, om tillägg till gällande bestämmelser rörande val till Riksdagens Andra Kammare. Vid föregående riksdagar hafva upprepade gånger framlagts förslag om bestämmande af en gemensam valdag för val af riksdagsmän till Andra Kammaren. Dessa

1892-02-17

Motion 1892:175 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1892:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o 174. Af herr A. F. LiljetLOlm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med med begäran om utarbetande af undervisningsplanför högre folkskolor. Den så kallade högre folkskolan leder sitt upphof frän åtskilliga vid 18561858 års riksdag väckta motioner, i livilka bland annat yrkades,

1892-02-17

Motion 1892:174 Andra kammaren (pdf, 308 kB)

Motion 1892:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 1 N:o m. Af herr J. Mankell, om tillägg till 16 och 86 af regeringsformen rörande församlingsfrihetens betryggande. Vid 1890 års riksdag väcktes af herrar V. Vahlin och P. Andersson i Högkil med anledning af upprepade kränkningar af församlingsrätten, särdeles genom tillämpning af

1892-02-16

Motion 1892:173 Andra kammaren (pdf, 392 kB)

Motion 1892:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. 3 Riksdagen för sin del, för den händelse de af undertecknade till innevarande års Riksdag afgifna motioner angående såväl ny värnpligtslag som ny härordning bifallas, måtte besluta den afskrifning af de å viss jord hvilande grundskatter m. m.som innehålles i Kongl. Maj:ts nådiga

1892-02-08

Motion 1892:172 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1892:171 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. till i nåder förordnade komiterade, hvilka förslag, jemte dertill hörande bilagor, härjemte bifogas.Stockholm den 8 februari 1892. John Bratt. Richard Berg. Carl Palm. W. Skytte. Axel Ryding. E. A. Edelstam. G. T hes trugC. F. Winkrans. G. Peyron. M. Alsterlund. Gustaf Svanberg. Elis

1892-02-08

Motion 1892:171 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1892:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr J. Bratt m. fl.om antagande af grunder för ny härordning m. ro. Ehuru vi för vår del fortfarande hålla före, att de i vår den 30 sistlidne januari dagtecknade motion, n:o 166, omförmälda tre frågor,deraf den om ny härordning på senare tid städse gjorts beroende åt

1892-02-08

Motion 1892:170 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1892:169 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. 1 N:0 169. u:liv.förbi:c. Af herr P. Waldenström med flere, angående ändring i kongl. förordningen om handeln med vin och maltdrycker den 24 oktober 1885. Åberopande de skäl, som framställas i Andra Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtanden n:is 11 och 19 vid 1891 års riksdag,

1892-02-06

Motion 1892:169 Andra kammaren (pdf, 263 kB)

Motion 1892:168 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 3 N:o 168. Af herr J. Bratt m. fl.om ändring i förordningen den 14 september 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst m. m. Då lösandet af härordningsfrågan ej torde kunna ske annat än i förening med grundskatteafskrifning och dermed sammanhängande frågor, hvilka

1892-01-30

Motion 1892:168 Andra kammaren (pdf, 148 kB)

Motion 1892:167 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. tf:o 167. Af herr J. Bratt m. fl.om antagande af ny vämpligtslag. På de skäl, som äro anförda af herr statsrådet och chefen för kongL landtförsvarsdepartementet i hans yttrande till statsrådsprotokollet den 4 innevarande månad, hvilket yttrande återfinnes å sid. 210 i ett protokoll

1892-01-30

Motion 1892:167 Andra kammaren (pdf, 117 kB)

Motion 1892:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166. 1 tf:o 166. Af herr J. Bratt in. fl.om antagande af grunder för ny härordning m. m. På de skäl, som äro anförda af herr statsrådet och chefen för kongl. landtförsvarsdepartementet i hans yttrande till statsrådsprotokollet den 4 innevarande månad, h vil ket yttrande återfinnes å sid.

1892-01-30

Motion 1892:166 Andra kammaren (pdf, 142 kB)

Motion 1892:163 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 163. 25 N:o 163. Af herr M. Dallll, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i fråga om statens öfvertagande af remonteringen af det indelta kavalleriet. Af alla de onera, som utgöra rustningsbesväret, är onekligen remonteringen numera det obehagligaste. Rusthållaren

1892-01-30

Motion 1892:163 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1892:160 Andra kammaren

Mötioner i Andra Kammaren, N:o 160. 1 N:o 160. Af herr A. Ryding m. fl.om antagande af grunder för ny härordning m. m. På de skäl, som äro anförda af herr statsrådet och chefen för kongl. landtförsvarsdepartementet i hans yttrande till statsrådsprotokollet den 4 innevarande månad, hvilket yttrande återfinnes å sid.

1892-01-30

Motion 1892:160 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1892:159 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 1S9. MP U 1 f, i f J VD i i.7ii. T rrruuoH i i. i:u 1 m trf ii:jf Te.t I i i, It UIOfJJmI lill lul ÄH■I ti if i ot t in i/ibv.il 1 3 t.0 13c N:o 159. si r i buoguuu.l Hertig inoft ast Af herr L. P©rS8011 i Helgebol, om ändrad lydelse af 18 Icap. 1 ärfdabalken. r Uti 18 kap.

1892-01-30

Motion 1892:159 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1892:158 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 158. N:o 158. Af herrar Y. Vahlill och P. Andersson i Högkil, om ändrad lydelse af 16 regeringsformen V j: I de förslag till strafflag, som af Kongl. Maj:t förelädes rikets ständer vid 1844 och 1847 års riksdagar, finnas intagna bestämmelser, af enahanda lydelse i begge, rörande församlingsrätten.

1892-01-30

Motion 1892:158 Andra kammaren (pdf, 340 kB)

Motion 1892:157 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, No 157. iii. N:o 157. Af herr Y. Yfthlill, om Hedemora pedagogis ombildning till mindre läroverk. Kongl. Maj:t har för innevarande Riksdag framlagt förslag till ombildning af en del lägre läroverk och ännu qvarvarande pedagogier till mindre, allmänna läroverk, i hvilka Barnundervisning

1892-01-30

Motion 1892:157 Andra kammaren (pdf, 202 kB)

Motion 1892:156 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. 11 f rl N:o 156. Af herr P. E i Vestlandaholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till lag angående häradsstyrelser. I b IH iV 1'1 L Under 1890 års riksdag väckte jag motion om häradsstyrelsers inrättande i riket på grund deraf, att det i lag

1892-01-30

Motion 1892:156 Andra kammaren (pdf, 390 kB)

Motion 1892:155 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Av o löo h tr 1 t 1 1 i.7 f rijiMi/CMfJ 7 j iruj.j iioi a ii urjit H r i Urp.wibU7 i v-i.1 Vi'Li ilek jiiI 7:i.i,te b mbä-it Li-fsil Jrtev iiA i:H R1 fliflITOilffi.f■fff f/i iSyii Vi in1 fil ii i, bm,i j:i l J 1.ii 1 il i i- f j r i i i v. ni i i 1 f 1 1 i ift i.h/i-bt fsr.iiii

1892-01-30

Motion 1892:155 Andra kammaren (pdf, 599 kB)