Dokument & lagar (3 028 träffar)

Motion 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander c med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag Det förslag till ny lotterilag som regeringen nu föreslår riksdagen innebär, som vi ser det, en förändring av inkomstmöjligheterna för många, ofta små föreningar, som idag använder sig av


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub87 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Återhållsamhet med statliga medel är något som i hög grad har predikats under senare tid. Inte minst har detta gällt myndigheters


Utskottsberedning: --1993/94:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. I propositionen läggs fram förslag till godkännande av en rad ändringar av EES-avtalet och avtalet mellan EFTA- länderna om upprättandet av en


Utskottsberedning: ---1993/94:UU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:U10 av Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U10 av Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. I propositionens avsnitt 3 Utrikesdepartementet föreslår regeringen att riksdagen beviljar ytterligare medel 1 000 000 kr till F 1-anslaget


Utskottsberedning: -1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk44 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk44 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor Riksdagen hemställde i enlighet med betänkandet 1992/93:SKU26 om en utvidgning av undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster till att också omfatta alternativa behandlingsmetoder. Nu har


Utskottsberedning: -1993/94:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk43 av Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk43 av Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor I propositionen läggs fram en del förslag till lägre mervärdesskatter. Det är bra. I propositionen saknas dock förslag till momssänkning för alternativmedicin. Skatteutskottet ansåg 1993 med stöd


Utskottsberedning: -1993/94:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf44 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf44 av Arne Jansson och Leif Bergdahl nyd med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Vi delar inte regeringens uppfattning beträffande föräldrapenning under arbetsfri dag, överlåtelse av rätt till tillfällig föräldrapenning, avgiftsfrihet för privatläkares


Utskottsberedning: -----1993/94:SfU15 1993/94:SfU20 1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf43 av Håkan Strömberg (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf43 av Håkan Strömberg s med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen avvisar regeringen riksdagens framställan att lösa frågan om företagsläkarnas situation. Motiven för det är såväl finansiella som verksamhetsmässiga. Regeringen hänvisar i motiven


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf42 av Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf42 av Hans Karlsson s med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I proposition 1993/94:220 finns bl.a. förslag som rör bestämmelserna om arvoden till privatpraktiserande specialistläkare och sjukgymnaster och som är en följd av den fria etableringsrätten för


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf41 av Agne Hansson och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf41 av Agne Hansson och Stina Gustavsson c med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen behandlas avgiftsfriheten för privatläkares röntgen- och laboratorieundersökningar hos sjukvårdshuvudmännen. Propositionen föreslår att frågan om privatläkarnas


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf40 av Hans Hjortzberg-Nordlund och Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf40 av Hans Hjortzberg-Nordlund och Elisabeth Fleetwood m med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Regeringen har förelagt riksdagen denna proposition som bl.a innehåller ett avsnitt om företagshälsovård, avsnittet 7.2. I betänkande SoU14, med anledning av


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av skr. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Det finansiella systemet Finanskrisen har inte uppstått av sig själv. En av de viktigaste orsakerna nämns inte alls, nämligen riksbankens agerande


Utskottsberedning: ---1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N33 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N33 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Regeringen föreslår i propositionen att ett särskilt Innovationscentrum skall inrättas med huvudsaklig uppgift att administrera ett nytt villkorslån till innovatörer. En stiftelse skall bildas för ändamålet. En


Utskottsberedning: -----1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N32 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N32 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Regeringen har i proposition 1993/94:206 föreslagit att en stiftelse kallad Innovationscentrum bildas. Stiftelsen föreslås tillföras 6,85 av kapitalet från de tidigare löntagarfonderna. Medlen ska användas


Utskottsberedning: --1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Den svenska industrin befinner sig i en svår situation. Den måste förnyas och utvecklas så att den kan möta allt starkare krav på miljöanpassning och ständigt ökande konkurrens. För detta krävs nya


Utskottsberedning: ---1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Betydelsen av att finna former för att stimulera innovationsklimatet i Sverige har vunnit förståelse inom såväl regering som oppositionspartierna under det senaste året. Nyd


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU25 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L17 av Lars Biörck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L17 av Lars Biörck m med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter Förslaget innebär att de ekonomiska villkoren för förtidsinlösen blir så ogynnsamma för låntagarna att denna möjlighet i realiteten omöjliggörs. Med nuvarande regler


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter I propositionen föreslås en ändring i konsumentkreditlagens bestämmelser om s.k. ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av lån med bunden ränta.


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L15 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L15 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen 1975:1385 m.m. Bakgrund I propositionen föreslås att aktiebolagsformen delas upp i två typer av aktiebolag, privata och publika aktiebolag. Endast de publika bolagen skall kunna vända sig till allmänheten


Utskottsberedning: --1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K65 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:K65 av Bengt Hurtig m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning I propositionen föreslår regeringen att centrala förvaltningsmyndigheter i fortsättningen i första hand skall vara organiserade som s.k. enrådighetsverk. Innebörden av detta är att myndigheterna


Utskottsberedning: -1993/94:KU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation