Dokument & lagar (199 träffar)

Motion 1993/94:N41 av Leif Marklund (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N41 av Leif Marklund s med anledning av prop. 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek Regeringen har nu lyckats åstadkomma en proposition om Landshypoteks framtid. Det har tagit två år att hantera denna fråga i regeringskansliet. Frågan om en förändring av Landshypoteks organisation har


Utskottsberedning: -1993/94:NU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N40 av Roland Sundgren (s) och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N40 av Roland Sundgren och Tage Påhlsson s, c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Regeringens förslag till särskilda konkurrensregler för lantbruket innebär att förbudet i 6 konkurrenslagen inte skall vara tillämpligt på viss samverkan i s.k. primära


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N39 av Carl Olov Persson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:N39 av Carl Olov Persson kds med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen innehåller värdefulla klarlägganden och markeringar för att samverkan i ekonomiska föreningar vars medlemmar är företag som bedriver jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsverksamhet


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N38 av Anders G Högmark och Jan-Olof Franzén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N38 av Anders G Högmark och Jan-Olof Franzén m med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket När riksdagen antog den konkurrenslag som trädde i kraft den 1 juli 1993 förutsattes att ekonomiska föreningar skulle få fortsätta sin verksamhet och därmed vara


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N37 av Carl G Nilsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N37 av Carl G Nilsson m.fl. m med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Vi instämmer i regeringens åsikt att en effektiv konkurrens är viktig för samhällsekonomien och är till fördel för konsumenterna genom att priserna pressas och utbudet av varor och


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N36 av John Andersson (-) och Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N36 av John Andersson och Bert Karlsson nyd med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Sverige fick en ny konkurrenslag 1 juli 1993. Den nya lagen avviker betydligt mot den förra. Den gamla lagen byggde på den s k missbruksprincipen medan den nya bygger


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen behandlar särskilda konkurrensregler för lantbruket och innehåller många värdefulla klarlägganden och markeringar men också ett par onödiga begränsningar


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av skr. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Det finansiella systemet Finanskrisen har inte uppstått av sig själv. En av de viktigaste orsakerna nämns inte alls, nämligen riksbankens agerande


Utskottsberedning: ---1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N33 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N33 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Regeringen föreslår i propositionen att ett särskilt Innovationscentrum skall inrättas med huvudsaklig uppgift att administrera ett nytt villkorslån till innovatörer. En stiftelse skall bildas för ändamålet. En


Utskottsberedning: -----1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N32 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N32 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Regeringen har i proposition 1993/94:206 föreslagit att en stiftelse kallad Innovationscentrum bildas. Stiftelsen föreslås tillföras 6,85 av kapitalet från de tidigare löntagarfonderna. Medlen ska användas


Utskottsberedning: --1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Den svenska industrin befinner sig i en svår situation. Den måste förnyas och utvecklas så att den kan möta allt starkare krav på miljöanpassning och ständigt ökande konkurrens. För detta krävs nya


Utskottsberedning: ---1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Betydelsen av att finna former för att stimulera innovationsklimatet i Sverige har vunnit förståelse inom såväl regering som oppositionspartierna under det senaste året. Nyd


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU25 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N29 av Axel Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N29 av Axel Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:161 Marknadskontroll för produktsäkerhet, m.m. Av EES-avtalet följer att den tidigare svenska ordningen för provning och kontroll måste ändras. Det nuvarande riksprovplatssystemet RPP skall avlösas med ett öppet system där både


Utskottsberedning: -1993/94:NU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N28 av Sverre Palm och Per Olof Håkansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N28 av Sverre Palm och Per Olof Håkansson s med anledning av prop. 1993/94:138 Kommerskollegium m.m. I proposition 1993/94:138 redovisas regeringens förslag om att föra över näringsrättslig verksamhet till andra myndigheter. Syftet är att renodla kommerskollegiets verksamhet till att vara


Utskottsberedning: -1993/94:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:138 Kommerskollegium m.m. Regeringen föreslår i propositionen att Kommerskollegium renodlas som handelspolitisk myndighet genom att all näringsrättslig verksamhet förs över från kollegiet till andra myndigheter. Vi instämmer


Utskottsberedning: -1993/94:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N26 av Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N26 av Simon Liliedahl nyd med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Jag har med tillfredsställelse konstaterat propositionens grundbudskap att där så är möjligt göra en kombination av omoch avregleringar och öppna alla elnät för fri konkurrens till båtnad för såväl


Utskottsberedning: -1993/94:NU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N25 av Ulla Orring och Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:N25 av Ulla Orring och Sigge Godin fp med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Den svenska elmarknaden har en struktur som vuxit fram under drygt ett sekel. När de första elverken bildades var syftet främst att få fram elektrisk belysning och distribution av densamma.


Utskottsberedning: --1993/94:NU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N24 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N24 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Regeringen lägger i propositionen förslag om ett nytt regelverk för elmarknaden. Syftet är att skapa ett än mer rationellt utnyttjande av produktions- och distributionsresurserna för el och att


Utskottsberedning: --1993/94:NU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens 1. Regeringens proposition Propositionen 1993/94:162 Handel med el i konkurrensinnehåller en teknisk juridisk-administrativ genomgång av hur inte om en s.k. avreglering av elmarknaden skall genomföras.


Utskottsberedning: --1993/94:NU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N22 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N22 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Regeringens proposition 1993/94:162 om handel med el i konkurrens handlar om att skilja på produktion och försäljning å ena sidan och överföring av el å andra sidan. Produktion och försäljning skall


Utskottsberedning: --1993/94:NU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation