Dokument & lagar (6 679 träffar)

Motion 1993/94:K64 av Thage G Peterson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:K64 av Thage G Peterson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning I propositionen föreslås att regeringen som ledningsform i första hand bör välja enrådighetsverk för centrala förvaltningsmyndigheter. Myndighetschefen skall ensam ha ansvaret för verksamheten


Utskottsberedning: --1993/94:KU42
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Regeringen föreslår i propositionen ytterligare anslag till Kriminalvården motsvarande 54 500 000 kr. Vänsterpartiet har i sin


Utskottsberedning: -1993/94:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo72 av Sören Norrby (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo72 av Sören Norrby fp med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Inledning Genom propositionen ges bullerfrågorna för första gången en samlad politisk behandling i riksdagen, vilket hälsas med tillfredsställelse av oss som länge engagerat oss i dem. Buller är ju en


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo71 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo71 av Lennart Fridén m med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Det kan konstateras att det är en efterlängtad proposition, när regeringen nu lagt fram förslag om en handlingsplan mot buller. Vid en förfrågan som jag gjorde för några år sedan till miljö- och hälsoskyddsnämnder


Utskottsberedning: -1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo70 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo70 Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Bullret fortsätter Regeringens proposition är mycket väsen för ingenting. Regeringens proposition om buller ställer in sig i raden av miljöpropositioner som är tämligen meningslösa. Av de effektiva förslag


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Buller i vissa fritidsmiljöer I propositionen redovisar regeringen förslag på åtgärder mot buller i fjällområden och skärgården m.m. utifrån regeringens skrivelse 1993/94:175. Regeringens förslag i


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi22 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi22 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling Propositionen ger svenska företag konkurrensnackdelar Kommerskollegium, Industriförbundet, Sydkraft, Svenska kommunförbundet, Hudiksvalls kommun och socialdemokraterna i Stockholms läns landsting


Utskottsberedning: --1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås lag om ändringar i lagen 1992:1528 om offentlig upphandling. Förslaget är med vissa undantag föranlett av att tre nya direktiv beslutats inom EG. Vi accepterar denna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs även vid upphandling inom vatten-energi-transport- och telekommunikationsområdena. Vänsterpartiet menar att det


Utskottsberedning: -1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att regeringen ändå väljer att lägga


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Den nu rådande ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna inom fastighetsbildningen och registreringen baseras på ett principbeslut


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo37 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo37 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson m med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I motion 1992/93:Bo237 framförde vi att Lantmäteriverket har dubbla roller som myndighet respektive konsultverksamhet och att Lantmäteriet


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo36 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo36 av Lisbeth Staaf-Igelström s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I proposition 1993/94:214 föreslås en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Propositionen är av principiell natur och innehåller


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo35 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo35 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Frågan om inskrivningsverksamheten vad gäller lagfarter och inteckningar m m har alltsedan början av 1970- talet diskuterats vad gäller den organisatoriska hemvisten.


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I regeringens proposition 1993/94:214 föreslås en sammanslagning av Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata till en myndighet. Uppdragsverksamheterna


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo33 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo33 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. I denna motion föreslås att frågan om huvudmannaskap för fastighetsbildningen görs till föremål för förnyad utredning. I proposition 1993/94:214 föreslås


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I proposition 1993/94:214 läggs förslag om ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet. Förslaget innebär bl.a. att Centralnämnden för


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub86 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet Skolans utveckling Skolan skall ge kunskaper som ökar människornas möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd.


Utskottsberedning: --------------1993/94:UbU11 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen menar regeringen att den s.k. reformutvecklingen av skolan under senare år kan uttryckas i tre steg: avreglering och förnyelse drivkrafter för förnyelse informations- och utvärderingssystem.


Utskottsberedning: --1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation