Dokument & lagar (460 träffar)

Motion 1993/94:N269 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N269 av Lars Stjernkvist m.fl. s Lokal och regional näringspolitik Under de tre senaste åren har 45 000 svenska företag gått i konkurs. Minskningen av den inhemska efterfrågan är sannolikt den helt dominerande orsaken. Ett annat problem, som framför allt drabbar mindre företag, är bristen


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister m Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor reglerar hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med lagen är att förhindra att sådana varor orsakar brand


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N267 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N267 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson s Varvsindustrin Som en följd av ett allt svårare konkurrensläge och ett slopande av det svenska varvsstödet har stora delar av den svenska varvsindustrin avvecklats. I stort har nyproduktionen upphört av civila fartyg medan underhålls-


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N266 av Inger Lundberg och Berit Löfstedt (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N266 av Inger Lundberg och Berit Löfstedt s Privata pensionsförsäkringar Rätten till skatteavdrag för privata pensionsförsäkringar samt den låga avkastningsskatten på försäkringarna, har tillkommit för att ge medborgarna möjlighet att förbättra sitt försäkringsskydd. Det måste här som


Utskottsberedning: -1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N265 av Sven-Olof Petersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N265 av Sven-Olof Petersson c Regionala utvecklingscentra För att utveckla och höja kompetensnivån inom olika delar av det svenska näringslivet är det viktigt att det hela tiden sker en teknisk utveckling samtidigt som tidigare gjorda erfarenheter och framsteg tas tillvara. Ett bra sätt


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N264 av Roland Sundgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N264 av Roland Sundgren m.fl. s Näringspolitik för kooperativ utveckling Allmänt Denna motion har sin utgångspunkt i 1993/94:100 bilaga 13 som behandlar Näringsdepartementets budget. Motionen utgår från att samverkan och samarbete mellan företag och människor är grunden för tillväxt och


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N263 av Roland Sundgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N263 av Roland Sundgren m.fl. s Konkurrenslagen och ekonomiska föreningar Den grundlagsskyddade föreningsfriheten I 2 kap. regeringsformen RFi dess katalog över grundläggande fri- och rättigheter, anges bl.a. att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad föreningsfrihet


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N262 av Roland Sundgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N262 av Roland Sundgren m.fl. s Finansiering av kooperativ verksamhet För finansiering av kooperativ verksamhet genom medlemsinlåning i form av sparkassor finns fem starka skäl att inte låta dessa omfattas av finansiell lagstiftning: 1. Det är över huvud inte fråga om finansiell verksamhet


Utskottsberedning: -------1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N261 av Roland Sundgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N261 av Roland Sundgren m.fl. s Kooperationen Bakgrund Problemen i såväl den svenska som internationella ekonomin har visat på uppenbara svagheter i hittills rådande ekonomiska system och ideologier. Både den avreglerade marknadsekonomin och den reglerade planekonomin har i stora stycken


Utskottsberedning: --1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N260 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N260 av Agne Hansson c Åtgärder mot onödiga företagskonkurser Länsarbetsnämnderna bör få hantera resurser för undvikande av företagskonkurser i seriösa småföretag med en sysselsättningspotential på samma sätt som länsarbetsnämnderna hanterar stöd till starta egetDe många små företagen


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N259 av Alf Wennerfors (m)

Motion till riksdagen 1993/94:N259 av Alf Wennerfors m Värdepappersfonder m.m. Jag har tidigare bl a i en motion till 1989/90 års riksmöte aktualiserat frågan om hur spararna, i vad som idag går under benämningen värdepappersfonder, ska ges ökat inflytande över fondernas placeringar och det inflytande som fondernas


Utskottsberedning: --1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N258 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N258 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den svenska kreditmarknaden Allmänt En starkt bidragande orsak till den negativa utvecklingen av statsskulden idag 1.132 267 485 697 kronor är den djupa finanskrisen och bankernas agerande i den tidigare överhettade fastighetsmarknaden. Statens ingripande


Utskottsberedning: -1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N257 av Pontus Wiklund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:N257 av Pontus Wiklund kds Teknisk forskning för trämekanisk industri Den svenska trämekaniska industrin har en nettoexport på 15-20 miljarder kronor. Träindustrin är dessutom nödvändig för att den än större massa- och pappersindustrin skall kunna utvecklas positivt i framtiden. Att denna


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N256 av Kjell Johansson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:N256 av Kjell Johansson fp Innovationsstiftelser Den del av den svenska industrin som överlevt de senaste årens kraftiga industriutslagning går nu bra. Det är dock få som förväntar sig att den skall kunna skapa sysselsättning till större delen av Sveriges arbetslösa. Det råder en betydande


Utskottsberedning: -1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N255 av Kjell Johansson m.fl. (fp, c, m, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:N255 av Kjell Johansson m.fl. fp, m, c, kds Stöd och stimulans till småföretag En rad positiva generella förändringar har genomförts vad avser företagarklimatet i Sverige. Trots detta kvarstår tre övergripande problem:Innovationsfrämjande åtgärder har i princip försvunnit.Finansieringen


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N254 av Charlotte Branting (fp) och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N254 av Charlotte Branting och Stina Gustavsson fp, c Industriell forskningsutveckling VERKTEC är ett 6-årigt program för tillämpad industriell FoU. Det styrs av industrins behov och innehållerindustriella projekt hos deltagande företag metod- och teoriutveckling lic- och doktorsstudier


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N253 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N253 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Innovationscentrum i Halmstad Halland har ett stort behov av teknikutveckling. Den industri som finns i länet är i hög grad av traditionell struktur. FoU-verksamheten inom industrin är låg. Högskolan i Halmstad har stor betydelse för länets framtida


Utskottsberedning: -1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N252 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N252 av Inga-Britt Johansson m.fl. s Statliga företag och närservicen Statens ansvar för att värna om en så stabil varuförsörjning och service som möjligt har hittills ansetts vara en regionalpolitisk fråga som enbart berört glesbygden. Man har där byggt upp ett system som inneburit att


Utskottsberedning: ---1993/94:NU16 1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N251 av Kristina Persson och Ines Uusmann (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N251 av Kristina Perssson och Ines Uusmann s Bidrag till Standardiseringskommissionen EES-avtalet och Sveriges delaktighet i EU:s inre marknad innebär att det europeiska standardiseringsarbetet får utomordentligt stor betydelse för Sverige. Genom standardiseringsarbetet skapas gemensamma


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N250 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövdén (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N250 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövdén s Obligatoriska varuförsörjningsplaner De senaste årtiondena har svensk handel genomgått stora strukturella förändringar. Starkt bidragande till dessa strukturförändringar har självbetjäningssystemets genombrott och affärstidslagens avskaffande


Utskottsberedning: -1993/94:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation