Dokument & lagar (307 träffar)

Motion 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Inledning I propositionen föreslås att de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntebidrag vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsbolag skall ersättas med ett nytt


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi27 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi27 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Inledning Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 1998/99:100, 1999 års ekonomiska vårproposition. I såväl finansministerns anmälan av densamma i kammaren som i


Utskottsberedning: --------1998/99:FiU20 1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So22 av Susanne Eberstein m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So22 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Förslagen om ändringar i lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. innebär att patienten betalar högst 1 800 kronor. I propositionen anges att Apoteket AB kommer att


Utskottsberedning: -1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr13 av Berit Andnor m.fl. (s, c, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr13 av Berit Andnor m.fl. s, m, c med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. I Åre finns goda personella och fysiska förutsättningar för en kraftfull vidareutveckling av turismen genom ökad differentiering av aktivitets- och attraktionsutbudet. Ett kasino blir här ett


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K20 av Lennart Hedquist (m) och Ola Rask (s)

Motion till riksdagen 1998/99:K20 av Lennart Hedquist och Ola Rask m, s med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision I regeringens lagförslag har nu ånyo använts ordet lekmannarevisorer som benämning på de förtroendevalda revisorer som väljs att genomföra en allmän granskning i bolagen. Kommunrevisionsutredningen


Utskottsberedning: -1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. (mp, v, kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. mp, m, v, kd, c, fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Försvarsmakten måste satsa på minröjning Den svenska försvarsmakten och Räddningsverket kan bli betydande aktörer i kampen mot gömda minor i fattiga och krigshärjade stater.


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju12 av Elver Jonsson m.fl. (fp, v, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju12 av Elver Jonsson m.fl. fp, v, kd, c, mp med anledning av prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri Det råder en stark folklig uppslutning kring tanken på att all trafik skall utövas i nyktert tillstånd. Nykterhet är angeläget för trafiken på land, i luften, på spår men också


Utskottsberedning: ------1998/99:JuU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L5 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd, m, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L5 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd, m, fp med anledning av prop. 1998/99:44 Ändringar i lagen 1986:436 om näringsförbud Utökad talerätt Talerätten en resursfråga I regeringens proposition föreslås att kronofogdemyndigheten skall få rätt att ansöka om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L4 av Stig Rindborg m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L4 av Stig Rindborg m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1998/89:44 Ändringar i lagen 1986:436 om näringsförbud I propositionen föreslås att ansökningar om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs samt vissa övriga frågor med anknytning till


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K17 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:K17 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. I regeringens proposition Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen,


Utskottsberedning: -1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K13 av Lennart Fridén (m) och Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K13 av Lennart Fridén och Erik Arthur Egervärn s med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet framlade i sitt betänkande SOU 1997:43 ett förslag till utformning


Utskottsberedning: -1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T10 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd, s, v)

Motion till riksdagen 1998/99:T10 av Inga Berggren m.fl. m, s, v, kd, c, fp med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Regeringen avser bl.a. att vidta följande åtgärd under 1999 se sid 7 i skrivelsenKrav skall ställas på myndigheterna att alla verksamhetskritiska system


Utskottsberedning: -1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub481 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, v, mp, kd, c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub481 av Elver Jonsson m.fl. fp, m, v, kd, c, mp Statens stöd till teologiska högskolor Under det senaste året har i motioner och interpellationer påtalats situationen för de frikyrkliga teologiska högskolorna. Anledningen har varit den ekonomiska orättvisa som råder mellan etablerade


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub479 av Eva Flyborg m.fl. (fp, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub479 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd Filmprogrammet vid Högskolan för fotografi och film Inledning Göteborgs universitet har sedan 1997 gjort en strategisk satsning på en 3-årig filmutbildning vid Högskolan för fotografi och film. På kort tid har skolan kunnat bygga upp en väsentlig


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub473 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub473 av Birgitta Carlsson m.fl. c, m, kd Högskolan i Skövde Bakgrund Högskolan i Skövde är ett profilerat akademiskt lärosäte med en verksamhetsinriktning som i hög grad är anpassad till ett antal viktiga professioner, med en kärnkompetens huvudsakligen inom några områden inom teknik-


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub468 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, m, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub468 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd, m, fp Örebro missionsskola Örebro Missionsskola är en av de tre fria teologiska högskolorna som 1993 beviljades examensrätt för 80 poäng. Samtidigt ingicks ett avtal om statsbidrag med 50 helårsprestationer som tak. Sedan många


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. m, kd, fp Uppsala som kunskapscentrum Svearikets gamla huvudstad, Uppsala, är sedan århundraden kunskapens huvudstad i Sverige. Uppsala universitet, som grundades redan 1477, har av hävd betraktats som riksuniversitetet. I och med att Statens lantbruksuniversitet


Utskottsberedning: --1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd och Barbro Westerholm m, fp Utbildningsplatser för lärare En förändrad syn på skola och lärande påverkar även lärarutbildningen. En lärarutbildning för framtidens skola måste organiseras i nya former, med större öppenhet för förändring och samarbete med


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub412 av Yvonne Ångström (fp) och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub412 av Yvonne Ångström och Åke Sandström fp, c Kostnader för decentraliserad högre utbildning Ett viktigt inslag i universitetsutbildningen är de högre utbildningar som decentraliseras från universitetsorterna. Den decentraliserade utbildningen har ökat i omfattning fr o m höstterminen


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd, v, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. kd, m, v, c, fp, mp Självmord bland barn och unga Självmorden bland 13-17 åringar ökar. Barnombudsmannen presenterade i år ny självmordsstatistik i boken Upp till 18BO har jämfört åren 1993 och 1996 och inkluderat fall som rubriceras som oklart uppsåt. I denna


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation