Dokument & lagar (450 träffar)

Motion 1998/99:K31 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:K31 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Inledning Miljöpartiet har sedan långt tid tillbaka krävt att en sanningskommission ska tillsättas likt den norska


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K30 av Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Om behovet av en granskningskommission och om karaktären av kommissionen De senaste årens debatt om polisiär


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K29 av Helena Bargholtz fp med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Sverige, liksom alla andra länder, har en säkerhetspolis och en militär säkerhetstjänst. De syftar dels till att


Utskottsberedning: --1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K28 av Carl Bildt (m)

Motion till riksdagen 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet 1 Bakgrund Under senare år har frågan om IB och den svenska säkerhetspolisens Säpo verksamhet varit föremål för


Utskottsberedning: ----------1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K27 av Mats Einarsson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:K27 av Mats Einarsson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet 1 Ett samlat, uttömmande och definitivt klarläggande En lång och periodvis intensiv debatt om de svenska säkerhets-


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Regeringens förslag om ett tidsbegränsat sanktionssystem för att motverka utförsäljning eller överföring av pengar från allmännyttiga bostadsföretag innebär en risk för kollision mellan


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU11 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:K26 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Revision är en fråga om etik i första hand och teknik i andra hand. En effektiv internkontroll och revision är utomordentligt viktiga för den kommunala verksamheten. Det gäller såväl redovisningsrevision


Utskottsberedning: --1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K25 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:K25 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Inledning En demokratiskt förankrad revision har ett särskilt värde som, förutom att ge stadga åt den kommunala självstyrelsen, tar till vara de förtroendevaldas kännedom om och engagemang för kommunal


Utskottsberedning: -----1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K24 av Leif Jakobsson och Marie Granlund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:K24 av Leif Jakobsson och Marie Granlund s med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Regeringens proposition 1998/99:66, En stärkt kommunal revision, föreslår välbehövliga klarlägganden och regleringar av den kommunala revisionen och de förtroendevalda revisorernas


Utskottsberedning: -1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K23 av Rune Berglund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:K23 av Rune Berglund s med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision I proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision finns förslag som på väsentligt sätt stärker den kommunala revisionen, vilket är mycket tillfredsställande. Bland annat fästs stor vikt vid revisorernas


Utskottsberedning: -1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K22 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K22 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Beslutanderätten i kommuner och landsting utövas av fullmäktige medan ansvaret för förvaltning och verkställighet i första hand vilar på styrelsen och övriga nämnder. Det ligger i fullmäktiges


Utskottsberedning: ---1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K21 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:K21 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Allmänt I propositionen följer regeringen i huvudsak den parlamentariska Kommunrevisionsutredningens förslag In 1997:10som även Moderaterna stod bakom. Detta innebär att vi kan instämma i flertalet


Utskottsberedning: ----1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K20 av Lennart Hedquist (m) och Ola Rask (s)

Motion till riksdagen 1998/99:K20 av Lennart Hedquist och Ola Rask m, s med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision I regeringens lagförslag har nu ånyo använts ordet lekmannarevisorer som benämning på de förtroendevalda revisorer som väljs att genomföra en allmän granskning i bolagen. Kommunrevisionsutredningen


Utskottsberedning: -1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:103 Kommittéberättelse 1999 Samtliga statliga kommittéer har sedan 1994 omfattats av ett allmänt jämställdhetsdirektiv, direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser


Utskottsberedning: --1998/99:KU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K18 av Helena Bargholtz och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K18 av Helena Bargholtz och Barbro Westerholm fp med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnen, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Religionsfrihet Religionsfriheten är en del av de medborgerliga fri- och rättigheterna som omfattar rätten


Utskottsberedning: ---1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K17 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:K17 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. I regeringens proposition Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen,


Utskottsberedning: -1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K16 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:K16 av Ewa Larsson mp med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. En kyrka öppen för alla Den svenska kyrkan har under århundraden byggts upp av det svenska folket och de skatter de betalat. Sveriges


Utskottsberedning: ----1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K15 av Marianne Andersson och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K15 av Marianne Andersson och Birgitta Sellén c med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Svenska kyrkan är och blir efter ändrade relationer mellan staten och kyrkan ansvarig för den största sammanhållna


Utskottsberedning: -1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K14 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:K14 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Inledning I propositionen läggs fram förslag om begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.


Utskottsberedning: --1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K13 av Lennart Fridén (m) och Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K13 av Lennart Fridén och Erik Arthur Egervärn s med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Kommittén angående det kyrkliga kulturarvet framlade i sitt betänkande SOU 1997:43 ett förslag till utformning


Utskottsberedning: -1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation