Dokument & lagar (562 träffar)

Motion 1998/99:T24 av Mikael Johansson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:T24 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av skr. 1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Miljöpartiet de gröna har tidigare avkrävt en samlad redogörelse till riksdagen för hur 2000-problemet hanteras mot. 1997/98:Fö402Vi hälsar nu med tillfredsställelse


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T23 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T23 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Inledning Kristdemokraterna har i flera tidigare motioner uttryckt stark oro för att det svenska samhället inte kommer att hinna med dataomställningen till


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T22 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T22 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg kd med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Propositionen innehåller förslag om utökad konsumenträtt på telemarknaden och förslag till utökad konkurrensutsättning av dominerande teleaktörer. Öppna och tillgängliga telenät samt


Utskottsberedning: -1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Det är av största vikt att den svenska marknaden för telekommunikationer är så väl avreglerad att möjligheterna till skarp konkurrens åstadkommes till gagn för konsumenter och företag. Hösten


Utskottsberedning: --1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Behandling av personuppgifter inom telekommunika- tionsområdet Undantag från skyldigheten att utplåna uppgifter i polisens brotts- bekämpningsarbete Som ett led i Sveriges införlivande av teledataskyddsdirektivet


Utskottsberedning: --1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T19 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T19 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg kd med anledning av prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. Inledning Kristdemokraterna ser mycket positivt på Trygghetsutredningens förslag som tas upp i propositionen. Speciellt välkommet är avsnittet om Utökade uppgifter för parkeringsvakter.


Utskottsberedning: -1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T18 av Sture Arnesson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:T18 av Sture Arnesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. Utökade uppgifter för parkeringsvakter Regeringens förslag: I lagen 1987:24 om kommunal parkeringsövervakning införs en bestämmelse som innebär att parkeringsvakter efter kommunalt beslut, som föregås


Utskottsberedning: -1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T17 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T17 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur Inledning En väl fungerande infrastruktur är viktig för att människor skall ha möjlighet att på lika villkor ta sig fram och agera i samhället. Detta gäller också för våra företag. För att de skall kunna


Utskottsberedning: -----1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T16 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:T16 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur För att postmarknaden ska fungera väl är det viktigt att den postala infrastrukturen tillhandahålls på konkurrensneutrala villkor. Det har dock inte varit fallet under lång tid. En viktig förklaring


Utskottsberedning: -----1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T15 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T15 av Sven Bergström m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur I förevarande proposition görs vissa förändringar i postlagen syftande till att förbättra tillgängligheten för andra postoperatörer till den postala infrastrukturen. Postal infrastruktur Även om regeringen


Utskottsberedning: --1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur Inledning Regeringens proposition rörande postal infrastruktur innehåller en rad förslag, som är av stor principiell betydelse för alla de postbefordringsföretag, vilka tillkommit efter det att


Utskottsberedning: ---1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T13 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T13 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur En postadress utgörs av en utdelningsadress och en ortsadress. Utdelningsadressen består av gatunamn, box, väg eller liknande. Med ortsadress avses postnummer och postortnamn. Postnummersystemet


Utskottsberedning: -1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T12 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:T12 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Miljöpartiet de gröna har tidigare av krävt en samlad redogörelse till riksdagen för hur 2000-problemet hanteras mot. 1997/98:Fö402Vi hälsar nu med tillfredsställelse


Utskottsberedning: ---1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T11 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T11 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT- omställningen i samhället inför år 2000 Kristdemokraterna har i tidigare motioner T223 och T809 uttryckt stark oro för att det svenska samhället inte kommer att hinna med datoromställningen till år 2000.


Utskottsberedning: -----1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T10 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd, s, v)

Motion till riksdagen 1998/99:T10 av Inga Berggren m.fl. m, s, v, kd, c, fp med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Regeringen avser bl.a. att vidta följande åtgärd under 1999 se sid 7 i skrivelsenKrav skall ställas på myndigheterna att alla verksamhetskritiska system


Utskottsberedning: -1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Regeringen har inte tagit Y2K Year 2000 på allvar I skrivelsen redogör regeringen för vidtagna och planerade åtgärder inför tusenårsskiftet samt hur arbetet med


Utskottsberedning: -1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T8 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:T8 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT- omställningen i samhället inför år 2000 Vad händer med personnumret Skrivelsen har en ganska omfattande problembeskrivning av vari problemen består vid 2000-skiftet. Ingenstans nämns dock de problem och


Utskottsberedning: -1998/99:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Åkerinäringen Den svenska åkerinäringen befinner sig i dag i en mycket prekär situation vad gäller kostnads- och konkurrensvillkor på en numera till stora delar avreglerad och fri internationell transportmarknad. Den 1 juli i år avreglerades


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T910 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T910 av Gunnel Wallin c Nollvision i trafiken Varje år dödas många människor i trafikolyckor på svenska vägar 1996 omkom 537 personer. Samhället kan aldrig acceptera att någon människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken, därför har den s k nollvisionen införts i trafiksäker- hetsarbetet.


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T909 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T909 av Gunnel Wallin c Teknikupphandling av miljöanpassade mindre bussar För närvarande pågår omfattande investeringar i syfte att anpassa den lokala och regionala kollektivtrafiken till funktionshindrade och deras behov. En av flera åtgärder är att inrätta s k servicelinjer. Det innebär


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation