Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 1993/94:Fi502 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi502 av Inger Lundberg m.fl. s Kostnader för s.k. peng- och checksystem Den borgerliga regeringen har genomfört omfattande systemskiften på olika samhällsområden. Exempel på detta är bland annat husläkarsystemet, som medger rätt till ersättning per patient oavsett den enskildes behov


Utskottsberedning: -1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi501 av Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi501 av Martin Nilsson s Statliga verks inköp av fordon En av de största miljöfarorna i västvärlden är den ökande privatbilismen. Politikens uppgift måste vara att begränsa dess utsläpp. Flera olika modeller torde finnas. Att göra biltrafik dyrare i förhållande till kollektivtrafik är


Utskottsberedning: -1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi412 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi412 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Minskat anslag till kommunerna m.m. I det följande redovisar vi vår uppfattning om prop 1993/94:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95, bilaga 8, Finansdepartementet, trettonde huvudtiteln. D. Vissa centrala myndigheter m.m. Finansinspektionen


Utskottsberedning: --1993/94:FiU19 1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi411 av Georg Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi411 av Georg Andersson m.fl. s En låginkomstutredning m.m. En av politikens främsta upgifter i ett land är att åstadkomma ekonomisk och social rättvisa mellan medborgarna. Den fullständiga rättvisan mellan människor är inte möjlig, men politiken måste eftersträva så stor rättvisa som


Utskottsberedning: --1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi410 av Lisbet Calner m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi410 av Lisbet Calner m.fl. s En låginkomstutredning Härliga tider, strålande tider, exporten ökar, vinster ökar, börskurserna skjuter i höjden. Så kan man med en lätt travesti av Thor Modéens välkända ord beskriva regeringens sätt att presentera årets budget. I finansplanen läser vi


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi409 av Inger Lundberg och Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi409 av Inger Lundberg och Jan Björkman s Statistiska Centralbyrån Köp-säljsystemet med självständiga resultatenheter lanserades under åttiotalet som instrument för att öka kostnadsmedvetandet i offentlig verksamhet. I mycket har det sannolikt varit av godo och lett till att offentlig


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi408 av Harry Staaf och Roland Lében (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi408 av Harry Staaf och Roland Lében kds Totalprisindex Det traditionella sättet att mäta inflation, såväl i Sverige som internationellt, baseras på ett prisindex viktat efter konsumtionen av varor och tjänster, dvs ett konsumentprisindex KPIPenningpolitiken styrs till stor del av inflationstakten


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi407 av Ivar Virgin (m) och Bengt Rosén (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi407 av Ivar Virgin och Bengt Rosén m, fp Försäljning av statens kulturegendomar Vid Domänverkets bolagisering uttalade sig riksdagen för en försäljning av Domänverkets arrendegårdar. Undantag gjordes för gårdar i känsliga miljöer, t.ex. kungsgårdar. Riksdagens riktlinjer för Domänverkets


Utskottsberedning: -1993/94:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi406 av Anders Svärd (c) och Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi406 av Anders Svärd och Karl-Erik Persson c, v Lokalisering av hela Statistiska Centralbyrån till Örebro Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört en tillbyggnad av sina lokaler i Örebro. Utbyggnaden utgör förutsättning för att sex olika lokalområden skall kunna läggas samman till


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi405 av Daniel Tarschys (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi405 av Daniel Tarschys fp Riksdagens kontrollmakt Ett viktigt mål är att stärka riksdagens kontrollmakt. Under en följd av år har man föreställt sig att det enbart är konstitutionsutskottet som ska granska regeringens verksamhet. Denna uppgift ankommer emellertid på alla utskott, vart


Utskottsberedning: --1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi404 av Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi404 av Tom Heyman m Revision av Riksbankens jubileumsfond Enligt av riksdagen fastställda stadgar för Riksbankens jubileumsfond skall revision av stiftelsens verksamhet företas i flera steg. 10 föreskriver att styrelsen skall svara för att intern revision sker. Senast den 15 februari


Utskottsberedning: -1993/94:FiU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi403 av Johan Lönnroth och Jan Jennehag (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi403 av Johan Lönnroth och Jan Jennehag v Offentlig statistik Den offentliga statistiken Enligt den rangordning som The Economist årligen ber 20 internationellt ledande statistiker att göra av 13 industriländers offentliga statistik har Sverige nu fallit från tredje till femte plats.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi402 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi402 av Leif Marklund m.fl. s Statens marker ovan odlingsgränsen Vid bolagiseringen av Domänverket överfördes huvuddelen av den produktiva skogsmarken, sammanlagt 3,4 miljoner hektar, till Domän AB. All övrig mark blev kvar i statens ägo, totalt 7,22 miljoner hektar. Denna övriga mark


Utskottsberedning: -1993/94:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi401 av Fredrik Reinfeldt (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi401 av Fredrik Reinfeldt m Generationsräkenskaper De riksdagsbeslut som fattats från mitten av 1970-talet fram till i dag har medfört högre utgifter än vad vi haft råd med. Det märks i det enorma underskott som byggts upp i statsbudgten och som de senaste åren accelererat. De senaste


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi307 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi307 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Marknadsstyrda löner i stat och kommun Ledande chefer i stat, landsting och kommuner har ofta mycket höga löner vilka dessutom är förknippade med olika former av fallskärmsavtalI vissa arter av förvaltningar, landsting och kommuner kan


Utskottsberedning: --1993/94:AU16 1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi306 av Sören Norrby (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi306 av Sören Norrby fp Fritidshusavgift Genom skattereformen 1988 fråntogs värdkommuner för fritidsbebyggelse den fastighetsskatt de tidigare hade uppburit. Övergångsvis utgick viss kompensation. Numera har kommunerna bara kvar kostnaderna för fritidsfastigheterna. Även fastighetsägare


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi305 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi305 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Storstädernas ekonomi I Sveriges tre storstadsregioner bor 30 av landets befolkning. Storstadsområdena har stor betydelse för hela Sveriges utveckling. Tillbakagång och stagnation i dessa områden får allvarliga konsekvenser för utvecklingen i hela landet.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi304 av Bengt Kindbom och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi304 av Bengt Kindbom och Birgitta Carlsson c Kommunal ekonomi Under de senaste åren av omorganisation av den offentliga verksamheten har ett antal huvudmannaskiften skett. Ett annat drag som karaktäriserat omorganisationen är de olika ekonomiska reformerna med samlade statsbidrag till


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi303 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi303 av Inga-Britt Johansson m.fl. s Göteborgs kommunala ekonomi Det pågår ett systemskifte i Sverige, regisserat av Moderaterna och med stöd från övriga borgerliga partier i riksdagen. Genom att successivt försämra den offentliga sektorns ekonomi rycks grunden för den generella välfärdspolitiken


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi302 av Åke Carnerö (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi302 av Åke Carnerö kds Kommunala investeringar för fritidshusbebyggelse Våra kustkommuner har stora kostnader för att kunna upprätthålla en acceptabel service för sina invånare. Orsaken är att de måste dimensionera sin service för sommaren då de fritidsboende flyttar ut till sina fritidshus.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation