Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl m Intagningen till läkarutbildning Den svenska läkarutbildningen har hitills varit dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Trots att tecken på kommande överskott under 90-talet uppmärksammades redan i mitten på 80-talet så vidtogs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi606 av Elvy Söderström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi606 av Elvy Söderström s Redovisning av statens upplåningskostnader Regeringens viktigaste uppgift med budgeten måste vara att förelägga riksdagen ett sådant material att ekonomiskt riktiga och i sak välgrundade beslut kan fattas av det organ som har att fatta besluten riksdagen. Tyvärr


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi605 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi605 av Inga-Britt Johansson m.fl. s Statsförvaltningen I dag finns knappast någon anställd i statsförvaltningen, eller i verken och bolagen, som saknar insikt om att det är nödvändigt att förbättra och förändra statlig verksamhet eller vikten av att utvecklas för att trygga sin framtid.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi604 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi604 av Magnus Persson s Fallskärmsavtal De senaste årens avslöjanden om de mycket förmånliga avtal som utbetalats till avskedade personer inom både den privata och offentliga sektorn har upprört många människor. Det är många förmånliga avtal som gjorts upp i slutna rum utan större


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi603 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi603 av Roland Larsson c Skatterabatt på ungdomssparande Svenska hushåll sparar nu mer än på mycket länge. Det har bl a sin förklaring i skatteomläggningen, övergången från höginflationsekonomi till låginflationsekonomi, realränteutvecklingen och en allmän ekonomisk försiktighet inför


Utskottsberedning: -1993/94:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi602 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi602 av Agne Hansson c Statsbudgeten Regeringen bör närmare utreda förutsättningarna för en uppdelning av statsbudgeten i en kapital- och en driftsbilaga för att utöka det politiska handlingsutrymmet att kunna avreglera och förenkla bl.a. på bostadspolitikens område. Till skillnad från


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi601 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi601 av Bertil Persson m Myntreform Lägsta gångbara mynt i Sverige är nu femtioöringen. Snart är det enkronan. Kronan har sista året ytterligare deprecierats. Överallt sysslar man med att skriva ut stora mängder onödiga nollor. Det torde vara hög tid att avskaffa de sista två nollorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson c Yrkesteknisk högskoleutbildning i Trollhättan/Uddevalla I budgetpropositionen introduceras ett förslag om varvad utbildning i högskolan i form av så kallad traineeutbildning. Förslaget är ett utmärkt initiativ och bör i första hand genomföras


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub688 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub688 av Karin Starrin c Högskolan i Gävle/Sandviken Gävleborgs län har landets lägsta andel högskoleutbildade, 13,6 jämfört med rikssnittet 18,7 Dessa siffror talar ett tydligt språk att alla ansträngningar som går att vidtas måste göras för att höja utbildningsnivån. Näringsliv och offentlig


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU20 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink v Sommaruniversitet vid Högskolan Gävle/Sandviken I regeringens prop. l993/94:100 bil. 9 kap. 5, Nya utbildningsinitiativ, beskrivs tre nya utbildningsformer som bedöms kunna bidra till ökad kompetens på kort sikt i dagens arbetsmarknadsläge men som också förväntas


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. s Högskolan Gävle/Sandviken Lokalkostnader I årets budgetproposition upptas ett reservationsanslag för Högskolan Gävle/Sandviken med 123 318 000 kronor. I detta anslag ingår också lokalkostnader som fördelas som påslag på studentpengarna med olika nivåer


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson s Dimensioneringen av läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Sedan 1989 har nybörjarplatserna på läkarlinjen ökat från 845 till 925. Enligt det nya systemet för resurstilldelning till högskolorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo690 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo690 av Margareta Winberg m.fl. s Riodeklarationen om miljö och utveckling FN:s miljökonferens 1972 var epokgörande och ökade påtagligt miljömedvetandet i världen. Den blev startsignal för ett omfattande mellanstatligt miljösamarbete. Miljökonferensen i Rio de Janeiro 20 år senare blev


Utskottsberedning: -------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU10 1993/94:JoU19
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo689 av Karin Pilsäter och Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo689 av Karin Pilsäter och Siw Persson fp Miljöaspekten i marknadsekonomin Marknadsekonomi i miljöns tjänst Vår vision är att marknadsekonomin i framtiden skall utnyttjas effektivare i miljöns tjänst. Det redan påbörjade arbetet med att inarbeta miljöaspekter i nationalräkenskaper och


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU15 1993/94:JoU30 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. s Grön ekonomi Innehåll Socialdemokratisk miljöpolitik2 Grönajobb3 Sveriges roll i det internationella miljöarbetet6 Europa och miljön7 Miljösatsningar i Central- och Östeuropa9 Grön ekonomi10 Utveckling av planeringsinstrumenten11 Bevara den biologiska


Utskottsberedning: -------------------------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU15 1993/94:JoU15 1993/94:JoU20 1993/94:JoU22 1993/94:JoU23 1993/94:JoU24 1993/94:JoU30 1993/94:KrU30 1993/94:LU21 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU16 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. s En kvinnlig ekonomi Backlash i Sverige eller Vi var på god väg.Män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter attha ett arbete som ger ekonomiskt oberoendevårda barn och hemdelta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhälletvara


Utskottsberedning: -------1993/94:AU17 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SoU20 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m Svenska studenter i utomlandet En hög utbildningsnivå är en kritisk framgångsfaktor för svensk konkurrenskraft i framtiden. Därom råder inga delade meningar. Ett ständigt ökande beroende av vår omvärld ställer ständigt nya krav på utbildningens


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi508 av Ian Wachtmeister och Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi508 av Ian Wachtmeister och Simon Liliedahl nyd Den offentliga sektorn Offentliga sektorn Enligt Nyd:s grundsyn skall staten endast bedriva sådan verksamhet som är absolut nödvändig. Antalet verk och myndigheter måste kraftigt bantas genom nedläggning, rationalisering och privatisering.


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU16 1993/94:NU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation