Dokument & lagar (1 062 träffar)

Betänkande 2007/08:UbU16

Riksdagen sade ja till att ändra i skollagen så att målgruppen för den statliga specialskolan vidgas. Ändringarna innebär att specialskolan, utöver de grupper som hittills omfattats, även ska omfatta elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt elever med grav språkstörning. Dessa elever ska tas emot i specialskolan om de på grund av sitt funktionshinder eller av andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller särskolan. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-22

Betänkande 2007/08:UbU16 (pdf, 350 kB) Webb-tv debatt om förslag: Två nya specialskolor – utvidgning av specialskolans målgrupp

Betänkande 2007/08:UbU14

Det ska bli enklare för forskare från länder utanför EU att forska i Sverige. Genom en ny lag anpassar sig Sverige till EU:s regler om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Det sade riksdagen ja till. Förslaget innebär bland annat att en godkänd forskningshuvudman ingår ett avtal med gästforskaren. Avtalet är en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Gästforskaren och dennes familjemedlemmar ska likställas med svenska medborgare vid beräkning av försäkringstid för sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt i fråga om rätten till studiehjälp. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-08 Beslut: 2008-05-08

Betänkande 2007/08:UbU14 (pdf, 1094 kB)

Betänkande 2007/08:UbU15

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för år 2007 och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av fondens verksamhet under detta år har överlämnats till riksdagen. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-10 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:UbU15 (pdf, 82 kB)

Betänkande 2007/08:UbU13

Ansvarsfördelningen mellan myndigheter inom skolväsendet ändras. Vissa uppgifter som hittills har legat på Statens skolverk flyttas över till en ny myndighet, Statens skolinspektion. Vissa uppgifter som Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd i dag utför förs över till en ny myndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-08 Debatt: 2008-04-17 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:UbU13 (pdf, 4562 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya skolmyndigheter

Betänkande 2007/08:UbU12

Etikprövningslagens definition av begreppet forskning ändras för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Dessutom definieras begreppet behandling av personuppgifter. Forskning som innebär behandling av vissa personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. Personuppgiftslagen ändras för att även andra än myndigheter ska kunna behandla vissa personuppgifter om lagöverträdelser, under förutsättning att behandlingen har godkänts enligt etikprövningslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2008.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:UbU12 (pdf, 432 kB)

Betänkande 2007/08:UbU11

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om grundskolan. Skälet är bland annat det pågående arbetet med en ny skollag. Motionerna handlar övergripande frågor om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen som bl.a. idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur och musik och feministiskt självförsvar i skolan.

Förslagspunkter: 74 Reservationer: 76
Justering: 2008-04-03 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:UbU11 (pdf, 850 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Betänkande 2007/08:UbU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om vuxenutbildning. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om inriktningen på vuxenutbildningen, eftergymnasial yrkesutbildning, yrkeshögskolor, resurser till vuxenutbildningen, validering och svenska för invandrare (sfi).

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-03-27 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:UbU10 (pdf, 158 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vuxenutbildning

Betänkande 2007/08:UbU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kvalitetssäkring av lokala kurser i gymnasieskolan av Skolverket, förbättrad kvalitet på gymnasieskolans individuella program, inrättande av en programrådsstruktur på nationell och regional nivå för de gymnasiala yrkesutbildningarna och att yrkesutbildningarna bör ge högskolebehörighet. Andra motioner handlar om återinförande av möjligheten för kommunerna att inrätta lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolorna, att fristående gymnasieskolor inte ska ges möjlighet att anordna individuella program, körkortsutbildning i gymnasieskolan samt att skolmåltiderna i gymnasieskolan ska vara kostnadsfria.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-03-27 Beslut: 2008-03-27

Betänkande 2007/08:UbU8 (pdf, 226 kB) Webb-tv debatt om förslag: Gymnasieskolan

Betänkande 2007/08:UbU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen inte ansvarar för frågorna. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa lärosäten, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, högskoleutbildningars innehåll, nya högskoleutbildningar, vidareutbildning, validering, studentfrågor och högskolans personal.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 26
Justering: 2008-03-06 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:UbU9 (pdf, 383 kB) Webb-tv debatt om förslag: Högskolan

Motion 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter s12069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att fullt ut värna de ansvarsområden som finns inom Myndigheten


Utskottsberedning: 2007/08:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 43 kB)

Betänkande 2007/08:UbU7

Riksdagen säger nej till motioner om förskolan. Skälet är bland annat att det pågår arbete med en ny skollag. Motionerna handlar till exempel om barnomsorg på obekväm arbetstid och kvalitetsaspekter på förskolan.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 15
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-06 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:UbU7 (pdf, 228 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan

Betänkande 2007/08:UbU6

Riksdagen säger nej till motioner om studiestöd. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om ett flexiblare studiestödssystem, förbättringar av studenternas ekonomiska villkor och avveckling av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-06 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:UbU6 (pdf, 199 kB) Webb-tv debatt om förslag: Studiestöd

Betänkande 2007/08:UbU4

Den registerkontroll som i dag ska göras av alla som erbjuds arbete inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg utvidgas till att gälla även vissa andra personer som ska arbeta eller praktisera inom dessa verksamheter. Det kan gälla till exempel lärarstudenter, inhyrd personal eller personer anställda inom andra delar i kommunen. Syftet är att minska riskerna för övergrepp mot barn. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-01-31 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-14

Betänkande 2007/08:UbU4 (pdf, 391 kB)

Betänkande 2007/08:UbU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om forskning och forskarutbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om beslut om universitetsstatus och examensrättigheter, kommersialisering av forskningsresultat samt framtida satsningar på forskning vid universitet och högskolor.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 13
Justering: 2008-01-29 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:UbU5 (pdf, 251 kB)

Betänkande 2007/08:UbU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla. Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare. Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks. Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-12 Beslut: 2007-12-12

Betänkande 2007/08:UbU1 (pdf, 1529 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Betänkande 2007/08:UbU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2008. Anslaget föreslås uppgå till knappt 20,3 miljarder kronor, vilket är 417 miljoner kronor lägre än anslaget för 2007. Anslagsminskningen beror bland annat på att rekryteringsbidraget för vuxenstuderande avvecklas och att stödet vid korttidsstudier reformeras. Dessutom genomförs en satsning på en förbättrad utbildningskvalitet inom högskola och universitet med färre studiestödstagare som följd.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-12-12 Beslut: 2007-12-13

Betänkande 2007/08:UbU2 (pdf, 1418 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2007/08:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/07:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola


Utskottsberedning: 2007/08:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Utlåtande 2007/08:UbU3

Utbildningsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om forskning. Grönboken ska bidra till diskussion om den fortsatta utvecklingen av europeisk forskning. Utskottet välkomnar grönboken men understryker att vissa viktiga frågor inte behandlas i tillräcklig utsträckning. Bland annat borde grönboken mer uttryckligt ha kommenterat styrningen av europeisk forskning. Även betydelsen av samverkan mellan forskning och näringsliv borde ha framhållits tydligare. Det är också viktigt att forskningsprogram och insatser på EU-nivå regelbundet utvärderas. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-30 Debatt: 2007-11-15 Beslut: 2007-11-15

Utlåtande 2007/08:UbU3 (pdf, 151 kB)

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. mp Bättre kunskap om brott mot mänskliga rättigheter mp658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brott mot mänskliga rättigheter som har ägt rum i Sverige, med fokus på rasism, diskriminering


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub568 av Ulf Holm mp Fysisk aktivitet i skolan mp669 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd idrott i hela EU, trots


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)