Dokument & lagar (5 410 träffar)

Motion 1997/98:Jo784 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo784 av Olof Johansson m.fl. c Miljöpolitik Faktor 10 en miljöpolitik för det ekologiska lyftet 1 Sammanfattning Det ekologiska lyftet ska få Sverige att växa. Kretsloppsutvecklingen blir en drivkraft för ekonomisk tillväxt, industriell utveckling och ett klimat för företagande och


Utskottsberedning: ------------------------------------1997/98:BoU1 1997/98:BoU3 1997/98:FiU7 1997/98:JoU15 1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:LU21 1997/98:NU10 1997/98:NU13 1997/98:NU8 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo783 av Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo783 av Erling Bager fp Bullerbekämpning Buller är det miljöproblem som på det mest direkta sättet berör flest människor. I Sverige är ca 2 milj invånare utsatta för en utomhusbullernivå överstigande 55 dB A mätt som s k ekvivalentnivå. Den borgerliga regeringen tog viktiga initiativ


Utskottsberedning: ------1997/98:BoU4 1997/98:BoU5 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo782 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo782 av Göte Jonsson m.fl. m Utgiftsområdena 20 och 23 Inledning Den socialdemokratiska regeringen är på väg att minska satsningarna på viktiga områden inom miljöpolitiken. Bl.a. minskar anslagen till miljöforskning, miljöövervakning samt kalkning av försurningshotade sjöar och vattendrag,


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU1 1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo781 av Ulf Björklund och Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo781 av Ulf Björklund och Inger Davidson kd Bygderörelsen och ett uthålligt samhälle Nödvändigheten av att kretsloppsanpassa vårt samhälle löpte som en röd tråd genom den landsbygdsriksdag som arrangerades under Folkrörelserådets kampanj Hela Sverige ska leva i mars 1997. Där underströks


Utskottsberedning: --1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo780 av Per-Ola Eriksson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo780 av Per-Ola Eriksson c Snöskoter Antalet snöskotrar har ökat kraftigt de senaste åren. Tidigare användes snöskotern främst inom skogsbruket och renskötseln och av fiskare under vinterhalvåret för att utföra transporter av skilda slag. Under senare år har snöskotern blivit ett allt


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo779 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo779 av Gudrun Lindvall mp Biologisk mångfald i jordbruket Inledning Sveriges Ornitologiska Förenings nu mer än 20-åriga häckfågeltaxeringar visar att antalet fåglar knutna till jordbrukslandskapet minskar. Sedan 70-talet har var tredje sädesärla och mer än varannan ladusvala och tofsvipa


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo778 av Owe Hellberg och Hanna Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo778 av Owe Hellberg och Hanna Zetterberg v Kemikaliepolitik Bakgrund Redan på 50-talet kom de första larmen om att naturfrämmande kemikalier orsakade skador på djurlivet. I boken Tyst vår skrev Rachel Carson om hur DDT påverkade fåglarnas beteende och skadade deras avkomma. Under 1970-


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo777 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo777 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Miljöpartiet föreslår att anslagen för utgiftsområde 20 för åren 1999 och 2000 beräknas enligt tabellen nedan. Förslag till anslag 1998 och beräkningar för 1999 och 2000, milj. kr. 20 Allmän miljö- och naturvård


Utskottsberedning: -1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo776 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo776 av Kia Andreasson m.fl. mp Handel med avfall över nationsgränserna Tyska sopor en lönande affärsidé Det pågår en omfattande handel med importerat avfall från Tyskland till Sverige. Avfallet består till stor del av plastförpackningar som bl.a. innehåller PVC. Företag i Sverige får


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo775 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo775 av Johan Lönnroth m.fl. v Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 20 Allmän miljö- och naturvård Regeringens förslag Anslagsförändring A 1 Statens naturvårdsverk ram 268 104 +50 000 A 2 Miljöövervakning m.m. ram 85 452 +60 000 A 3 Bidrag till kalkningsverksamhet för


Utskottsberedning: --------1997/98:BoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo774 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo774 av Gudrun Lindvall mp Handel med hotade arter I Miljöpartiet de grönas motion ett myrfjät i taget med anledning av regeringens proposition 1996/97:75 Skydd av hotade arter och aktionsplaner för biologisk mångfald liksom i interpellation i april 1997 har jag och Miljöpartiet efterlyst


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo773 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo773 av Gudrun Lindvall mp Östersjöarbetet Inledning Miljöpartiet lade en stor Östersjömotion Jo538 förra året. Vi anser att den motionen fortfarande är aktuell. Vi vill ändå framföra följande. Algblomningen Döende alger flockades till tjocka flak vid havsytan i stora delar av Östersjön


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo772 av Ulf Kero och Jörgen Persson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo772 av Ulf Kero och Jörgen Persson s Skotertrafik i nationella leder Snöskotertrafiken har utvecklats kraftigt under de drygt 30 åren sedan den i större omfattning introducerades i vårt land. Tekniskt har en stor utveckling skett. Användandet har förändrats och antalet snöskotrar har


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo771 av Patrik Norinder (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo771 av Patrik Norinder m Rovfågelsstammen i Norrland Rovfågelsstammen fluktuerar med tillgång på mat smågnagare vilket också styr häckningen. Under toppår med smågnagare ökar rovdjuren. De senaste 10 åren har gnagartopparna uteblivit. Forskare säger att något oroande håller på att hända


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot övergödningen Våra kusthav är alltjämt utsatta för akuta miljöhot. Stora bottenområden har drabbats av syrgasbrist till följd av den ökande tillväxten av fintrådiga alger. Starkt bidragande orsaker till denna syrebrist är urlakningen från


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo769 av Patrik Norinder och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo769 av Patrik Norinder och Inger René m PVC-plast Inledning En stor andel av den plast som används i Sverige är av typen polyvinylklorid PVCAnvändningsområdena för PVC är många tack vare plastens goda egenskaper, t.ex. lång livslängd, motståndskraft mot väder och vind och låg vikt.


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo768 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo768 av Ingvar Eriksson och Peter Weibull Bernström m Bevarande av hästraser Jordbruksverkets aktionsplan för biologisk mångfald syftar till att bevara lantraserna deras fortlevnad och genetiska variation. Tanken har varit att även hästraserna ardenner, nordsvenska hästen och russ skulle


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo767 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo767 av Kjell Ericsson m.fl. c Svenska hästraser Miljöprogrammet för jordbruket omfattar bland annat en rad olika åtgärder för bevarandet av odlingslandskapets mångfald. Under beredningen av proposition 1997/98:1 utarbetades förslag till åtgärder för att främja bevarandet och utvecklingen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. s Skydd av skog Långsiktiga åtgärder för att skydda urskogar och annan skyddsvärd skog Portalparagrafen i den nya skogsvårdslagen lag 1993:553 speglar på ett utmärkt sätt svenska folkets inställning till skogen. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo765 av Kerstin Warnerbring (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo765 av Kerstin Warnerbring c Regional landskapsvård Skåne är till större delen ett kulturlandskap som sedan tusentals år präglats av människornas verksamhet. Mycket stora delar av de skyddsvärda områdena enefälader, betesmarker, strandängar och hagmarker tillhör detta odlingslandskap


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation