Dokument & lagar (5 410 träffar)

Motion 1997/98:Jo764 av Göran Magnusson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo764 av Göran Magnusson m.fl. s Ridö Sundbyholmsarkipelagen som nationalpark Bakgrund Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är den största samlade ögruppen, totalt 160 öar, i Mälaren och är belägen mellan Eskilstuna och Västerås i västra Mälaren. Området avsattes som naturreservat 1984 och omfattar


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo763 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo763 av Dan Ericsson kd Kolmårdens djur naturpark Under flera år har jag och flera med mig i riksdagen väckt frågan om det rimliga i att staten ikläder sig ett nationellt ansvar för verksamheten vid Kolmårdens djur naturpark. Detta beroende bl a på parkens målmedvetna satsning på forskning


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo762 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo762 av Erik Arthur Egervärn c Olivinbehandling av försurade vattendrag Statsbidrag utgår för s.k. kalkning av försurade vattendrag i akt och mening att höja pH-värdet. Olivinpulver har samma långsiktiga effekt som kalk som medel mot försurning, men därvidlag utgår inget statsbidrag.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo761 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo761 av Sivert Carlsson c Regional Agenda 21 Ett brett samarbete över gränserna på alla nivåer nationella såväl som regionala och lokala är nödvändigt för att uppnå den långsiktigt hållbara samhällsutveckling som antogs vid Riokonferensen. För att nå upp till ambitionen i regeringsförklaringen


Utskottsberedning: --1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo760 av Peter Weibull Bernström och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo760 av Peter Weibull Bernström och Ingvar Eriksson m Restaurering av vattenhållande landskap Målsättning att halvera näringsämnen till hav Sverige har i flera internationella konventioner och åtaganden förbundit sig att medverka till kraftiga reduktioner av närsalttransporten till


Utskottsberedning: ------1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo759 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo759 av Monica Green m.fl. s Ett hållbart Västsverige Miljökänsligheten i Västsverige är något annorlunda än på de flesta andra håll i Sverige. Det grunda Kattegatt är känsligt för övergödning på grund av sin förhållandevis låga vattenmassa, berggrunden har liten förmåga att neutralisera


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:NU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo758 av Liselotte Wågö (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo758 av Liselotte Wågö m Skydd av lax- och havsöringförande vattendrag Fiskevårdens övergripande mål är att långsiktigt verka för livskraftiga och rika fiskbestånd i svenska vatten. En ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna syftar till att långsiktigt verka för biologisk mångfald


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU20 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo757 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo757 av Alf Svensson m.fl. kd Miljö- och naturvård Inledning Att läsa en forskningsrapport inom miljöområdet är inte alltid en munter läsning. I 1997 års upplaga av Tillståndet i världenutgiven av Worldwatch Institute, beskrivs en mörk och oroande framtidsbild. Följande urval rubriker


Utskottsberedning: ----------1997/98:BoU3 1997/98:FiU2 1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:SkU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo756 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo756 av Göte Jonsson m.fl. m Miljöpolitiken Brist på miljöpolitisk strategi Den socialdemokratiska regeringens miljöpolitik präglas av brist på samordning och klara mål. Samtidigt som staten minskar miljösatsningarna inom flera viktiga områden införs bidrag till prestigesatsningar


Utskottsberedning: -----------1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo755 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo755 av Johan Lönnroth m.fl. v Klimathotet Jordens klimat förändras Utsläpp av koldioxid till följd av förbränning bidrar till den s k växthuseffekten. Växthuseffekten är det allvarligaste miljöhotet i dag. Förändringar av atmosfärens halt av koldioxid och andra s k växthusgaser påverkar


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU26 1997/98:NU8 1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo754 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo754 av Erling Bager m.fl. fp Oljeborrningar i Skagerrak Bakgrund Den nya norska regering som av allt att döma kommer att tillträda Kristeligt folkeparti, Senterpartiet och Liberala Venstre har uttalat att den vill upphäva beslutet om oljeletning i Skagerrak. Den tidigare norska regeringens


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo753 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo753 av Margitta Edgren fp Skånes grodor Lökgroda, lövgroda och grönfläckig padda är tre arter i grodfamiljen som hotas. Grodorna förekommer enbart i Skåne och där på ett fåtal platser. Hoten är desamma men också delvis olika. Den ökande trafiken är ett hot, grodorna blir påkörda när


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo752 av Annika Nordgren (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo752 av Annika Nordgren mp Miljökompass för myndigheter Det är sällan eller aldrig någon som på allvar hävdar att han eller hon är mot miljönDet är förmodligen en lika sällsynt åsikt som att vara för krigVid en ytlig betraktelse kan man förledas tro att man är överens. Begrepp som t.ex.


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU20 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo751 av Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo751 av Maggi Mikaelsson v Utrotningshotade koraser Efter EU-inträdet har det blivit möjligt att söka och få bidrag för att bevara utrotningshotade husdjur. Detta har lett till ett ökat intresse för att bevara och restaurera gamla husdjursraser som varit och är nära utrotning. För att


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo750 av Barbro Johansson (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo750 av Barbro Johansson mp Läder och miljö Det läder som i dag används till bl. a. skor, skärp, jackor, möbler och väskor innehåller en mängd ämnen som är skadliga för miljön och för dem som hanterar lädret vid till- verkningen. Den typ av garvning av läder, som i dag görs, använder sig


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU16 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo749 av Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo749 av Tuve Skånberg kd Kustnära övergödning Medan svenska miljöbelastande utsläpp på ett flertal områden sjunker för varje år, kan av tillgänglig statistik inte utläsas någon minskning av vattendragens transport av fosfor och kväve till kusten. Den kustnära övergödningen är ett stort


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo748 av Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo748 av Tuve Skånberg kd Skånes pilevallar Det skånska kulturlandskapet har formats under två årtusenden, men för att ge stordriftsvinster förändras det nu i rask takt. Allt effektivare utdikning har gett färre våtmarker, med större artfattigdom. Bäckar och åar har rätats ut för att


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo747 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo747 av Birger Schlaug m.fl. mp Kemikaliepolitik 1 Inledning Spridningen av naturfrämmande ämnen har mångdubblats under de senaste decennierna. Spridningen är global och naturfrämmande ämnen återfinns i alla organismer. Även ofödda barn utsätts för giftiga ämnen redan i livmodern. Konsekvenserna


Utskottsberedning: --------------1997/98:JoU20 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo746 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo746 av Kia Andreasson m.fl. mp Handel med avfall över nationsgränserna Tyska sopor en lönande affärsidé Det pågår en omfattande handel med importerat avfall från Tyskland till Sverige. Avfallet består till stor del av plastförpackningar som bl.a. innehåller PVC. Företag i Sverige får


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo745 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo745 av Per Lager m.fl. mp Västerhavet Västerhavsprojektet Under fem år 1990-1995 har ett 60-tal forskare och forskarstuderande varit sysselsatta med att kartlägga de storskaliga processerna och miljöeffekterna i Kattegatt och Skagerraks havsområden. Arbetet, vars slutrapport kom i


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU2 1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation