Dokument & lagar (5 410 träffar)

Motion 1997/98:Jo744 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo744 av Bertil Persson m Den s.k. bubblemodellen i miljöarbetet Den s.k. bubblemodellen har varit mycket framgångsrik i USA. För ett område fastställs den högsta mängd utsläpp som tillåtes. Successivt minskas mängderna. Befintliga företag får angivna utsläppsmängder tillåtna, och utsläppsrätter


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo743 av Carl Fredrik Graf (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo743 av Carl Fredrik Graf m Länsstyrelsens resurser för bildande av naturreservat Naturskyddet är en av regering och riksdag prioriterad verksamhet inom miljövården. Bevarandet av den biologiska mångfalden är en huvuduppgift. I huvudsak är det länsstyrelserna som ansvarar för den praktiska


Utskottsberedning: -1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo742 av Inger René och Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo742 av Inger René och Peter Weibull Bernström m Strategi för biologisk mångfald Riokonventionen FN:s konferens om miljö och utveckling UNCED 1992 som Sverige har ratificerat säger att varje land skall ta ansvar för bevarandet av det egna landets arter. Detta kan ske genom en rad åtgärder


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo741 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo741 av Lennart Fridén m Buller och infraljud Enligt uppgifter från olika miljö- och hälsoskyddsnämnder i landet är det vanligaste klagomålet från allmänheten vad gäller miljöstörning upplevelser av störande buller. Den svenska miljölagstiftningen på bullerområdet är mycket knapphändig.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo740 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo740 av Kenth Skårvik fp Fördjupning av Idefjorden Idefjorden, som är gränsvatten mellan Sverige och Norge, kan bli föremål för muddring och sprängningsarbeten. Det är Haldens kommun och industrierna där som önskar fördjupa farleden, så att större och mer djupgående fartyg kan befara


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo739 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo739 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Bevarandet av lantraser Inledning Citat från Lantmannens uppslagsbok från 1923: Skötseln av hönsen går ut på att bereda dem så mycken trevnad som möjligt.Husdjur har funnits i minst 11 000 år, troligen betydligt längre. Här i Norden har förhållandena


Utskottsberedning: ---------1997/98:JoU1 1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo738 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo738 av Maggi Mikaelsson m.fl. v Levande hav Bakgrund Haven runt Sverige är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter. Det kan beskrivas och exemplifieras på många sätt. 100 000 kvadratkilometer av Östersjöns bottnar är syrefria. Det är ca fyra gångar mer än vad som är naturligt. Syrefria


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo737 av Eva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo737 av Eva Johansson m.fl. s Skydd av skogsmark Sverige har genom ratificerandet av konventionen om biologisk mångfald förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden. Detta återspeglas i miljöpolitiska beslut och beslutet om den nya skogspolitiken. Miljömålet på skogsmark är jämställt


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo736 av Kia Andreasson och Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo736 av Kia Andreasson och Gudrun Lindvall mp Föreläggande enligt 43 miljöskyddslagen Upplysningar Enligt 43 miljöskyddslagen ML är innehavaren av en verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig skyldig att på begäran lämna en tillsynsmyndighet behövliga upplysningar om anläggningen.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo735 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo735 av Maud Björnemalm m.fl. s Inplanterade djur och växter Sedan lång tid tillbaka har växter och vissa djurarter inplanterats i Sverige. De flesta har säkert varit till avsedd nytta, medan andra efter en tid visat sig ha oönskade effekter. Ett exempel på inplanterade djurarter är


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo734 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo734 av Dan Ericsson kd Växthuseffekten Situationen med de ökande växthusgaserna i atmosfären medför att alla vägar för att minska dessa måste tas tillvara. Ett sätt förutom att minska utsläppen till atmosfären av bland annat koldioxid från förbränningen av fossila bränslen är att hitta


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo732 av Ingbritt Irhammar och Marie Wilén (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo732 av Ingbritt Irhammar och Marie Wilén c Kretslopp och lokalt miljöarbete Centerpartiet strävar efter att utveckla Sverige till ett kretsloppssamhälle och vi konstaterar med glädje att kretsloppstanken har ett starkt stöd i folkdjupet. Svenskarna blir allt mer miljömedvetna för varje


Utskottsberedning: --1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo731 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo731 av Göte Jonsson m.fl. m Naturvård med personligt ansvar Inledning Skyddet av naturen och kulturlandskapet är en hjärtefråga för Moderata samlingspartiet. Viktiga moderata grundidéer har visat sig ha en särskild tyngd inom just naturvården personligt ansvar, enskilt ägande och synen


Utskottsberedning: ----------------1997/98:BoU3 1997/98:JoU15 1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo730 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo730 av Bengt Harding Olson fp Slutförvaring av kärnkraftsavfall Sveriges framtida energiförsörjning har diskuterats i åratal och har främst gällt avvecklingen av våra kärnkraftsreaktorer. Knappast alls har diskuterats slutförvaringen av kärnkraftsavfall. Samtidigt tycks kärnkraftsmotståndet


Utskottsberedning: ---1997/98:BoU3 1997/98:JoU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo729 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo729 av Gudrun Lindvall mp Förbud mot bekämpningsmedel Giftiga bekämpningsmedel på väg tillbaka Inledning I EU sker nu en översyn av bekämpningsmedel. Avsikten är att ta fram en lista på aktiva substanser som ska vara godkända i hela unionen. I en första vända testas 87 bekämpningsmedel.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo728 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo728 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Kalkningsverksamhet Anslaget till kalkning har sjunkit stadigt under de senaste åren. Nu har regeringen satt ner foten och bestämt att vivån skall ligga på 140 miljoner kronor framöver. Eftersom utgiftsprognosen för 1997 är nästan 178 miljoner kronor


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo727 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo727 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Halmbränning Halmbränning är ett ganska sentida fenomen som började praktiseras först i samband med skördetröskornas intåg på de svenska jordbruken. Efterhand har halmbränningen vunnit ökad utbredning och då främst i de skånska jordbruksbygderna.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo726 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo726 av Marianne Samuelsson m.fl. mp En grön miljöpolitik en grön miljösatsning I denna motion visar vi hur vi skulle vilja satsa på miljön inom utgiftsområde 20 Allmän natur- och miljövård. Vi har också satsningar på andra utgiftsområden som 300 miljoner till allergisanering av daghem


Utskottsberedning: ----------1997/98:JoU2 1997/98:JoU26 1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo725 av Agneta Ringman (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo725 av Agneta Ringman s Böda kronopark Böda kronopark var det enda större skogsområdet på Öland efter utmarksdelningen i början av 1800-talet. Sedan början av 1900-talet har i Bödaskogen bevarats vissa naturtyper egenartade skogsbestånd, strandpartier, mossar och kärr som varit undantagna


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo724 av Annika Nordgren m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo724 av Annika Nordgren m.fl. mp Buller Många människor lever i ett ständigt bakgrundsbrus. Om man är van vid att ständigt ha ljud omkring sig och kommer till en plats där bakgrundsbruset saknas, det vill säga det bakgrundsbrus som inte består av skogens ljud eller havets rörelser,


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation