Dokument & lagar (1 118 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCD

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjö- och lufttransporter, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1999-09-30

utskottsdokument 1998/99:CC3

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör ärenden

1999-09-23

Motion 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. fp Den högre utbildningen Sammanfattning Kvaliteten ska stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Ackrediteringsinstitut Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier Avskaffa


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU6 1998/99:BoU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub716 av Maria Larsson och Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub716 av Maria Larsson och Gunilla Tjernberg kd Studenternas försörjning Sommaren 1998 blev besvärlig för många studenter på högskola och universitet. Det rådande arbetsmarknadsläget gjorde det svårt för studenterna att er- hålla sommarjobb för sin försörjning. Ett alternativ till sommarjobb,


Utskottsberedning: --1998/99:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub454 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub454 av Britt-Marie Danestig m.fl. v Högre utbildning Sammanfattning Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av överläggningar mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Överläggningarna har resulterat i en uppgörelse som bl.a. innefattar budgetpropositionen


Utskottsberedning: ----------------1998/99:AU6 1998/99:UbU1 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. c Högre utbildning det kvalitativa språnget 1 Inledning Högskolepolitiken måste ta sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenten måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Det moderna


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU7 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU9 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub276 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub276 av Inger Davidson m.fl. kd, s, m, v, c, fp, mp Barnomsorgen och arbetsmiljölagen Barnolycksfall inom barnomsorgen Antalet olyckor inom barnomsorgen har fördubblats på relativt kort tid. Det framgår av en studie från Uppsala där man driver ett pilotprojekt för att förebygga skador


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU10 1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub2 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub2 av Britt-Marie Danestig m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Gymnasiereformen som innebar mycket genomgripande förändringar genomfördes i ett forcerat tempo och under stark press som satte både lärares och skolledares


Utskottsberedning: -----------1998/99:UbU3 1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Nordiskt samarbete Inledning Nordiskt samarbete är av gammalt datum, långt äldre än Nordiska rådet, som grundades 1952. Det nordiska samarbetet grundar sig på gemensamma kulturella och politiska värden. De enskilda ländernas identiteter i Norden


Utskottsberedning: -----------1998/99:AU5 1998/99:FiU2 1998/99:FiU20 1998/99:UU1 1998/99:UU12 1998/99:UU13 1998/99:UU3 1999/2000:UU5 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T911 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Åkerinäringen Den svenska åkerinäringen befinner sig i dag i en mycket prekär situation vad gäller kostnads- och konkurrensvillkor på en numera till stora delar avreglerad och fri internationell transportmarknad. Den 1 juli i år avreglerades


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T910 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T910 av Gunnel Wallin c Nollvision i trafiken Varje år dödas många människor i trafikolyckor på svenska vägar 1996 omkom 537 personer. Samhället kan aldrig acceptera att någon människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken, därför har den s k nollvisionen införts i trafiksäker- hetsarbetet.


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T909 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T909 av Gunnel Wallin c Teknikupphandling av miljöanpassade mindre bussar För närvarande pågår omfattande investeringar i syfte att anpassa den lokala och regionala kollektivtrafiken till funktionshindrade och deras behov. En av flera åtgärder är att inrätta s k servicelinjer. Det innebär


Utskottsberedning: -1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T908 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T908 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbrons järnvägsanslutningar Med Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö- och Köpenhamnsregionerna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron öppnar också möjligheter till


Utskottsberedning: -1998/99:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T907 av Margareta Viklund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T907 av Margareta Viklund kd Tillgänglig kollektivtrafik Människor med funktionshinder har idag mycket svårt att använda kollektivtrafiken i Sverige. Orsakerna är att både fordon och terminaler är otillgängliga. Funktionshindrade kan många gånger inte heller ta del av information som


Utskottsberedning: --1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T906 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:T906 av Siw Persson fp Trygghet i taxin Den avreglerade taxibranschen gav oss billigare taxiresor. Det var bra. Men det gav oss också ett system som tycks svårkontrollerat. Svarttaxibranschen och en ny grå sektor har skapats. Uppenbarligen finns det stora brister i kontrollen av inbetalningar


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T905 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T905 av Jan Backman m Öresundsförbindelsens bilavgifter När riksdagen våren 1991 godkände det avtal som tecknats mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund, tog man också ställning till den paragraf i avtalet där det slogs fast att vägledande för vilka avgifter man


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T904 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:T904 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s En reformerad taxinäring Taxinäringen avreglerades den 1 juli 1990. Syftet med avregleringen var i första hand att främja en sund konkurrens och att förbättra servicen till näringens kunder. Erfarenheterna efter åtta år av avreglerad taxiverksamhet


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T903 av Berit Adolfsson och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T903 av Berit Adolfsson och Inger René m Konkurrensvillkoren inom åkerinäringen Flera speditörer och transportköpare lägger över allt mer av sin trafik på utländska bilar. Svenska åkerier får svårare och svårare att konkurrera, både i Europa och inom Sveriges gränser. Konkurrens har många


Utskottsberedning: --1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T902 av Anna Åkerhielm (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T902 av Anna Åkerhielm m Svenska åkeriers konkurrensvillkor Situationen inom svensk åkerinäring är alarmerande. För Helsingborg kan konsekvenserna bli kännbara. Högre kostnader för att driva åkeriföretag i Sverige än i många andra länder leder till att allt fler svenska åkerier förlorar


Utskottsberedning: -1998/99:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T901 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T901 av Bertil Persson m En bro mellan Falster och Rostock Som exportberoende land med långa avstånd till marknaderna har Sverige ett utomordentligt stort intresse av välutvecklade kommunikationer. Med tillkomsten av Öresundsbron och Stora Bält-förbindelsen förbättras kommunikationerna


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,