Dokument & lagar (690 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CD0

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FiU Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden

1999-08-25

Motion 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. m Integrationen av Central- och Östeuropa Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna i Central- och Östeuropa strävar efter att integreras i Europa, d.v.s.


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Nordiskt samarbete Inledning Nordiskt samarbete är av gammalt datum, långt äldre än Nordiska rådet, som grundades 1952. Det nordiska samarbetet grundar sig på gemensamma kulturella och politiska värden. De enskilda ländernas identiteter i Norden


Utskottsberedning: -----------1998/99:AU5 1998/99:FiU2 1998/99:FiU20 1998/99:UU1 1998/99:UU12 1998/99:UU13 1998/99:UU3 1999/2000:UU5 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre


Utskottsberedning: --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. mp Sveriges ordförandeskap i EU, m.m. Inledning Första halvåret 2001 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionen för ett halvår. Detta innebär att Sverige får möjlighet att sätta dagordningen för vilka frågor som EU skall prioritera och därigenom


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FiU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:UFöU1 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. fp Europapolitik inför 2000-talet Aldrig mera krig Efter andra världskrigets slut insåg Europas invånare att samarbete och ett ömsesidigt beroende förhindrar krig. Det var i den andan som grunden till det EU vi har idag byggdes. Sedan dess har samarbetet


Utskottsberedning: ---------1998/99:FiU1 1998/99:MJU7 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U504 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:U504 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson c Informationen om EU till svenska folket Folkbildningen har under detta sekel stått för en stor del av informationen till den svenska allmänheten i olika aktuella frågor. Breda satsningar har t ex genomförts om införandet av momsen och


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:KrU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U304 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U304 av Göran Lennmarker m.fl. m Utrikesförvaltning och internationell samverkan Utrikesförvaltning och internationell samverkan Globaliseringen ställer allt större krav på en modern och flexibel utrikesförvaltning. Relationerna till omvärlden blir viktigare för varje dag som går.


Utskottsberedning: ------1998/99:FiU1 1998/99:FiU20 1998/99:UU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U213 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U213 av Göran Lennmarker m.fl. m Internationellt bistånd Riktlinjer för det internationella utvecklingsarbetet avsnitt A anges i motionerna 1998/99:U602 Mänskliga rättigheter och demokrati och 1998/99:U205 Utrota fattigdomen i världen. Riktlinjerna för samarbetet med Central- och Östeuropa


Utskottsberedning: -----1998/99:FiU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T808 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:T808 av Sven Bergström m.fl. c En digital allemansrätt Tekniken i människans tjänst En digital allemansrätt Teknik i sig är aldrig ond eller god. Värdet av teknik avgörs helt av hur människor hanterar den. Informationstekniken är inget undantag, utan kan bidra såväl till en kraftfull


Utskottsberedning: --------------1998/99:FiU17 1998/99:KrU1 1998/99:KU15 1998/99:TU4 1998/99:UbU1 1998/99:UbU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T221 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T221 av Per-Richard Molén m.fl. m Kommunikationer Inledning I kommittémotion 1998/99:T220 har vi utförligt redovisat vår syn på de principer som vi anser skall gälla för den långsiktiga trafikpolitiken. I denna motion återkommer vi med de förslag som berör anslagsyrkanden. Bakgrunden


Utskottsberedning: ------------1998/99:FiU11 1998/99:TU1
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. c Vård och omsorg 1 InnehållInledning/sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patienten önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd


Utskottsberedning: ----------------------1998/99:FiU2 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU3 1998/99:SoU6 1998/99:SoU7 1998/99:SoU8 1999/2000:KU3
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So311 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:So311 av Gudrun Schyman m.fl. v De äldre Välfärden i Sverige har byggts upp av de kvinnor och män som i dag är pensionärer. Välfärden, så som den växt fram i Sverige, bygger på individuella rättigheter och skyldigheter. Den har finansierats via skattsedeln och syftat till att fördela


Utskottsberedning: ------1998/99:FiU3 1998/99:SfU1 1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So208 av Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So208 av Maud Ekendahl m Betalningsansvaret för hemtjänstinsatser Enligt socialtjänstlagen är det vistelsekommunen som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp vederbörande behöver. Vistelsekommunen skall också bära kostnaderna för de olika insatserna


Utskottsberedning: -1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk731 av Jeppe Johnsson och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk731 av Jeppe Johnsson och Ingvar Eriksson m Beskattningen av fiske Inledning Ett fortsatt konkurrenskraftigt yrkesfiske är av stor betydelse för hela vårt land. Det svenska fisket ger arbetstillfällen och inkomster till framförallt kustsamhällena. Totalt sysselsätts direkt i fiskenäringen


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU1 1998/99:SkU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk719 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk719 av Dan Ericsson kd Generationsskiften och arvsskatteregler m.m. För att inte försvåra generationsskiften i familjeföretag som driver rörelse eller jordbruk, finns särskilda skattelättnader i arvs- och gåvoskattelagen för värderingen av förmögenheten i sådana företag. Dessa är dock


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk690 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk690 av Inga Berggren m.fl. m, kd, c, fp Slopad arvs- och gåvoskatt på företagsförmögenhet Förmögenhetsskatten på kapital bundet i förmögenhet i onoterade företag är sedan flera år slopad. Skälen för detta är väl kända och motsägs inte av något politiskt parti. Skatten betalades tidigare


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk681 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk681 av Eskil Erlandsson m.fl. c Beskattning vid fastighetsöverlåtelser Vid årsskiftet 1999/2000 upphör övergångsreglerna för reavinstbeskattning på fastigheter. Bland annat försvinner den nu tillåtna indexuppräkningen. Det medför att reavinstbeskattningen, speciellt vid försäljning


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk666 av Inger Strömbom (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk666 av Inger Strömbom kd Beskattning av reavinst Reavinstreglerna vid avyttring av fastighet tillhör de mest komplicerade i det svenska skattesystemet och leder många gånger till nyckfulla resultat. Reglerna har ändrats vid ett flertal tillfällen. Dessa ändrade regler har givit helt


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk647 av Inga Berggren och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk647 av Inga Berggren och Ingvar Eriksson m Fastighets- och boendeskatterna Både fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är till sin karaktär konfiskatoriska. De pengar som man betalar med är redan beskattade. Fastighetsskatten är dessutom otillbörlig på så sätt att den hotar ägandet


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:SkU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation