Dokument & lagar (616 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 MJU Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i

1999-09-08

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningUtgiftsområde 15 Studiestöd behandlas i anslutning till den utbildning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1998/99:SkU10 1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU2 1998/99:UbU3 1998/99:UbU4 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 1999/2000:MJU4 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 80 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Djurförsök i undervisningen Motionen delad mellan flera utskott Det oerhört viktigt att utbildningssystemet inte slentrianmässigt använder djurexperiment i utbildningen eller mer eller mindre uttalat kräver att eleverna ska delta i experimenten.


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub275 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub275 av Inger Davidson kd Djurförsök i utbildningssammanhang Frågan om djurförsök i utbildningssammanhang har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen. Tyvärr har ingen positiv förändring skett. Redan 1978 beslutade regeringen om en begränsning av djurförsöken. Målet skulle nås bland


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U903 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U903 av Eva Flyborg fp Havsrättskonventionen I samband med sitt godkännande av FN:s havsrättskonvention beslutade riksdagen om vissa ändringar i svensk lag utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU17Bl.a. försvagades stödet för ingripanden till skydd för havs- miljön. Mest uppmärksammat


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU9 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U902 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U902 av Holger Gustafsson kd Djurskyddsorganisationernas internationella verksamhet Djurskyddsfrågorna har blivit allt mer internationaliserade. I många fall krävs engagemang i internationella fora för att man ska kunna åstadkomma förbättringar inom landet. Ett ökat internationellt engagemang


Utskottsberedning: --1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U901 av Sten Andersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U901 av Sten Andersson m Köpenhamns kolkraftverk Regeringen bör snarast uppta förhandlingar med Danmarks regering och begära att danska kol- och oljekraftverk, främst de belägna i Köpenhamnsområdet, bör stängas. De nämnda kraftverkens utsläpp orsakar skador på människor och miljö, i Skåne


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Östersjön Inledning Problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad i detta innanhav. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Algblomningen Varje vår och höst inträffar perioder


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU6 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U809 av Lennart Klockare m.fl. s Ett Barentsinstitut Barentsregionen omfattar Nordkalotten och nordvästra Ryssland och är Europas nordligaste region. Regionen har 4,6 miljoner invånare, varav 1 miljon i de nordiska länderna och drygt en miljon i storstaden Murmansk på Kolahalvön. Regionen,


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U808 av Anne Ludvigsson m.fl. s Samarbete med Central- och Östeuropa inom jämställdhetsområdet Det svenska utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa skall leda till att genomföra handlingsplanen från FN:s kvinnnokonferens i Peking som innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter


Utskottsberedning: -1998/99:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:U807 av Tommy Waidelich m.fl. s Östersjöregionen Östersjöregionen är den region som nu och för lång tid har den globalt sett snabbaste tillväxten i världen. Den ekonomiska aktiviteten, mätt i godsmängder i Östersjöregionen ökar i volym med 15-18 årligen medan värdeökningen årligen sägs


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. m Integrationen av Central- och Östeuropa Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna i Central- och Östeuropa strävar efter att integreras i Europa, d.v.s.


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU1 1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U805 av Stig Eriksson m.fl. v Det arktiska samarbetet Med de arktiska staterna avses de stater som har någon del av sitt territorium ovanför polcirkeln. I det arktiska rådssamarbetet deltar de fem nordiska länderna, Ryssland, USA och Kanada. Grönland räknas givetvis till det danska territoriet.


Utskottsberedning: ----1998/99:UU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U804 av Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U804 av Roy Hansson m Informationsteknikens infrastruktur i Östersjöområdet Informationstekniken är den sektor som har den snabbaste utvecklingen i världen. IT-sektorn erbjuder allmänhet och företagandet nya möjligheter att dra fördel av en mer och närmare sammanbunden marknad. Regeringen


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U803 av Per-Samuel Nisser m Miljöproblemen Miljöfrågor berör alla människor, allt från de små nära problemen till de stora globala. Alltför ofta anser jag att man tappar helheten och gräver för djupt i de små lokala frågorna. Inte för att det kan vara viktiga och ibland mycket engagerande


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U802 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U802 av Sten Tolgfors m Östersjöpolitiken Perspektiv Historiens ljus är ibland obarmhärtigt. För den som intresserar sig för den svenska politikens utveckling är den debatt som pågick om våra grannländer kring Östersjön för bara 8-9 år sedan svårbegriplig. Vissa kanske tycker att diskussionen


Utskottsberedning: --1998/99:UU10 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U801 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U801 av Bertil Persson m Juridikhögskola i Riga Den svenska handelshögskolan i Riga har haft stor betydelse för den marknadsekonomiska utvecklingen i de baltiska länderna. Det blir emellertid alltmer uppenbart att även utbildning i internationell rätt, EU-rätt m.m. kommer att bli alltmer


Utskottsberedning: -1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U704 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v Nordiskt samarbete Inledning Nordiskt samarbete är av gammalt datum, långt äldre än Nordiska rådet, som grundades 1952. Det nordiska samarbetet grundar sig på gemensamma kulturella och politiska värden. De enskilda ländernas identiteter i Norden


Utskottsberedning: -----------1998/99:AU5 1998/99:FiU2 1998/99:FiU20 1998/99:UU1 1998/99:UU12 1998/99:UU13 1998/99:UU3 1999/2000:UU5 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U703 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U703 av Elver Jonsson fp Nordiskt samarbete Det nordiska samarbetet bygger sålunda på en genuin värdegemenskap mellan fem länder och tre självstyrande områden i Norden. Det ger samarbetet både en djup folklig förankring och en unik legitimitet. Styrkan i det nordiska samarbetet ligger


Utskottsberedning: ------1998/99:UU1 1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation