Dokument & lagar (657 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCE

Vissa uppgifter om utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 UbU Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet

1999-09-13

Motion 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. fp Den högre utbildningen Sammanfattning Kvaliteten ska stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Ackrediteringsinstitut Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier Avskaffa


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU6 1998/99:BoU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub802 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub802 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildning och universitetsforskning Bakgrund Svensk utbildning måste moderniseras och kvalitetsfrågorna ges ökad betydelse. Många elever lämnar skolan med otillräckliga baskunskaper. Avhoppen inom vissa program visar på betydande problem. Otryggheten i


Utskottsberedning: -----------------------------------1998/99:UbU1 1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 68 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningUtgiftsområde 15 Studiestöd behandlas i anslutning till den utbildning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1998/99:SkU10 1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU2 1998/99:UbU3 1998/99:UbU4 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 1999/2000:MJU4 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 80 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub721 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub721 av Britt-Marie Danestig m.fl. v Studiestödet Budgetpropositionen för 1999 har föregåtts av överläggningar mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa överläggningar har resulterat i en uppgörelse som bl.a. innefattar budgetpropositionen för 1999.


Utskottsberedning: -1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub720 av Agneta Ringman (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub720 av Agneta Ringman s Inackorderingstillägg för gymnasiesärskoleelever I studiestödslagen finns bestämmelser som reglerar möjligheter att få studiestöd. Inackorderingsbidrag kan utgå till elever med studiehjälp. Studiehjälp kan utgå till elever i skolor som nämns i studiestödsförordningen.


Utskottsberedning: -1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub719 av Björn Kaaling m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub719 av Björn Kaaling m.fl. s Samordning för studerande inom kunskapslyftet Kunskapslyftet är den största satsningen på vuxenutbildning i Sveriges historia. Under våren 1998 studerade ca 233 000 personer på grundläggande eller gymnasial nivå inom vuxenutbildningen. Av dessa hade cirka


Utskottsberedning: -1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub718 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub718 av Beatrice Ask m.fl. m Studiestöd Bakgrund Dagens studiemedelssystem är behäftat med en rad systemfel. Det måste vara en självklarhet att kunskap och kompetens uppmuntras bl.a. genom ett rimligt skattesystem och ett ekonomiskt överblickbart studiemedelssystem. Ett modernt studiestödssystem


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub717 av Paavo Vallius (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub717 av Paavo Vallius s Studiefinansiering Enligt de äldsta kända källorna har romer varit bosatta i Sverige redan under 1500-talet. Alltsedan dess har romer funnits i Sverige, vilket också framgår av att det fortlöpande utfärdades dekret och lagar i syfte att förvisa eller tvångsassimilera


Utskottsberedning: -1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub716 av Maria Larsson och Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub716 av Maria Larsson och Gunilla Tjernberg kd Studenternas försörjning Sommaren 1998 blev besvärlig för många studenter på högskola och universitet. Det rådande arbetsmarknadsläget gjorde det svårt för studenterna att er- hålla sommarjobb för sin försörjning. Ett alternativ till sommarjobb,


Utskottsberedning: --1998/99:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub715 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub715 av Maud Björnemalm m.fl. s Studiestödet Rätten till utbildning och fortsatt lärande är en viktig fråga inför framtiden. En väl utbyggd och fungerande vuxenutbildning ser vi som en viktig del och förutsättning för framtida sysselsättning och tillväxt. Kunskapslyftet är en av de


Utskottsberedning: -1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub714 av Märta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub714 av Märta Johansson m.fl. s Fribeloppet och studiestöd Studerande som uppbär studiemedel erhåller dessa under 9 månader på året. För de flesta studerande är det därför nödvändigt att hitta möjligheter till försörjning och praktik under sommarmånaderna. Det belopp man fick ha i inkomst,


Utskottsberedning: -1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub713 av Mikael Oscarsson och Amanda Grönlund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub713 av Mikael Oscarsson och Amanda Grönlund kd Fribeloppssystem för studerande vid universitet och högskola Att studera på universitet och högskola är en samhällsnyttig investering som på alla sätt bör uppmuntras. Tyvärr vidmakthåller Sverige ett bidrags- och lånesystem som både är


Utskottsberedning: -1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub712 av Birgitta Ahlqvist och Lennart Klockare (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub712 av Birgitta Ahlqvist och Lennart Klockare s Åldersgränsen för studielån Den bästa metoden för att långsiktigt öka sysselsättningen är att satsa på utbildning och kompetensutveckling. Utbildning är en investering för både individ och samhälle.Vårt lands tillväxt bygger på utbildning


Utskottsberedning: -1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub711 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub711 av Inger Davidson m.fl. kd Utbildning och universitetsforskning Utgiftsområde 16 omfattar utgifter för skolväsende, vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, högskoleutbildning samt universitetsforskning. Grundskola och gymnasieskola Skolan är en framtidsinvestering både för


Utskottsberedning: --1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub710 av Tuve Skånberg och Ingrid Näslund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub710 av Tuve Skånberg och Ingrid Näslund kd Förtida återbetalning av studieskuld Inledning Enligt uppgifter från Centrala studiemedelsnämnden CSN uppgår studielånen till omkring 100 miljarder kronor. De gamla lånen tagna före år 1989 uppgår till ca 34 miljarder kronor och de nya lånen


Utskottsberedning: -1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub709 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub709 av Erling Wälivaara m.fl. kd Studiestöd Inledning För att beskriva vårt lands utbildningssystem räcker det inte att titta på vilka akademiska möjligheter och villkor som erbjuds studenterna. Minst lika avgörande för den presumtive studenten är vilka ekonomiska och sociala villkor


Utskottsberedning: -----------1998/99:UbU2 1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub708 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub708 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal s Studiestödssystemet Vi ska ta steget in i 2000-talet med en politik som ökar rättvisan i Sverige. Generell välfärd är oöverträffad i att forma jämlika villkor. Varje människa har rätt till ekonomiskt stöd vid utbildning. Vad det gäller studiehjälpen


Utskottsberedning: -1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub707 av Alf Eriksson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub707 av Alf Eriksson s Studiebidrag och sjukpension Det finns tyvärr alltför många som drabbas av livslånga sjukdomar och får sin försörjning via sjukpension. En del har aldrig varit ute i arbetslivet och får därför en låg sjukpension. Det finns också flera som aldrig varit i arbetslivet


Utskottsberedning: -1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub706 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub706 av Lennart Daléus m.fl. c Ett nytt studiemedelssystem Inledning Studiemedelssystemet måste reformeras. Ett nytt studiemedelssystem måste vara hållbart och förutsägbart, såväl för den enskilde som för staten. Det måste minska den sociala snedrekryteringen. Utbildning är ett av de


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation