Dokument & lagar (179 träffar)

Betänkande 1998/99:UFöU2

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Detta efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) och efter beslut av FN:s säkerhetsråd eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om en sådan styrka.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:UFöU2 (doc, 136 kB)

Betänkande 1998/99:UFöU1

Riksdagen godkände regeringens förslag till säkerhetspolitikens mål med anledning av den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består. Den förutsätter att vi har en betryggande försvarsförmåga. Den militära alliansfriheten sätter, bortsett från avtal om ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp, inga hinder för ett svenskt allsidigt och aktivt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Riksdagen instämmer i regeringens bedömning att den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har fortsatt, även om osäkerheten rörande utvecklingen i Ryssland består. Deltagande i fredsfrämjande och humanitära insatser är en av totalförsvarets huvuduppgifter. Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen och internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i världen. (Se även 1998/99:FöU5 .)


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:UFöU1 (doc, 254 kB)

Betänkande 1998/99:FöU8

Det socialrättsliga skyddet för den som tjänstgör i internationell fredsfrämjande verksamhet förbättras den 1 juli 1999. Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering av personer som skadas under sin anställning i utlandsstyrkan förtydligas och förstärks. På en punkt valde riksdagen går längre än regeringen. Livränteunderlaget ska vara minst sju basbelopp, i stället för regeringens förslag om minst fem basbelopp, för den som skadas i sin utlandstjänstgöring och får en varaktig nedsättning av sin arbetsförmåga.


Justering: 1999-05-06 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:FöU8 (doc, 160 kB)

Betänkande 1998/99:FöU7

Nya bestämmelser om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods träder i kraft den 1 januari 2000. Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter av farligt gods, eller att vara avsändare vid sådana transporter, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare med nödvändig kompetens. Säkerhetsrådgivaren ska förebygga olyckor och rapporterar om inträffade olyckor eller tillbud. Lagändringarna är föranledda av EG-direktiv.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:FöU7 (doc, 113 kB)

Betänkande 1998/99:FöU6

Riksdagen beslutade att dels godkänna en internationell konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, dels anta en lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen, som träder i kraft den 1 juli 1999, genomför konventionen och ett EG-direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.


Justering: 1999-05-04 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:FöU6 (doc, 139 kB)

Betänkande 1998/99:FöU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om försvarspolitiken i den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Riksdagen delar regeringens bedömning om det för Sverige i grunden positiva säkerhetspolitiska läget. Ett invasionshot syftande till ockupation av Sverige ter sig inte möjligt under de närmaste tio åren, förutsatt att vi har en grundläggande försvarsförmåga. Försvarsplaneringen bör inte som förr bindas till femårsperioder. Riksdagen ställde sig därför bakom regeringens förslag att nästa försvarsbeslutsperiod ska vara treårig och omfatta åren 2002-2004. De ekonomiska ramarna för de återstående åren i försvarsbeslutsperioden 1997-2001, som riksdagen tidigare beslutat om, bör ligga fast. Det gynnsamma säkerhetspolitiska läget motiverar däremot att utgifterna för totalförsvarsändamål sänks från och med 2002. Riksdagen ansluter sig till den av regeringen föreslagna inriktningen av försvarspolitiken. (Se även 1998/99:UFöU1 .)


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-26

Betänkande 1998/99:FöU5 (doc, 582 kB)

Betänkande 1998/99:FöU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med anknytning till totalförsvarsplikten. Motionerna behandlar pliktsystemet, ökade internationella engagemang med pliktpersonal, in- och utryckningstider till utbildning, rättsliga frågor, meritvärdering av pliktutbildning samt värnpliktigas ekonomiska situation.


Justering: 1999-02-11 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:FöU4 (doc, 97 kB)

Betänkande 1998/99:FöU3

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga redovisning av beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-18

Betänkande 1998/99:FöU3 (doc, 157 kB)

Betänkande 1998/99:FöU2

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör Kustbevakningen och dess verksamhet, bl.a. ett förslag om att inordna Kustbevakningen i Försvarsmakten.


Justering: 1999-02-16 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:FöU2 (doc, 89 kB)

Betänkande 1998/99:FöU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för totalförsvaret på drygt 44,1 miljarder kronor. Av dessa medel får Försvarsmakten ca 39,8 miljarder kronor, varav ca 20 miljarder går till investeringar och knappt 400 miljoner kronor till fredsfrämjande truppinsatser. Försvarsbeslutet 1996 (se 1996/97:FöU1 ) - med de ambitionssänkningar som riksdagen beslutade våren 1998 (se 1997/98:FöU11 ) - kan därmed fullföljas under 1999. Riksdagen konstaterar att regeringen skyndsamt måste ge Försvarsmakten i uppdrag att inom ramen för den föreslagna anslagsnivån prioritera de mest angelägna kompetenser som erfordras för det militära försvaret, aktuella samarbetsprojekt och materielprojekt. Om behov uppstår kan regeringen pröva att övergångsvis utöka anslagskrediten upp till 10 %.


Justering: 1998-12-01 Debatt: 1998-12-10

Betänkande 1998/99:FöU1 (doc, 511 kB)

Betänkande 1993/94:FöU9


Justering: 1994-04-19 Debatt: 1994-05-04

Betänkande 1993/94:FöU14


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:FöU13


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:FöU12


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:FöU11


Justering: 1994-04-19

Betänkande 1993/94:FöU10


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:FöU8


Justering: 1994-03-03 Debatt: 1994-03-16

Betänkande 1993/94:FöU7


Justering: 1994-02-17

Betänkande 1993/94:FöU6


Justering: 1994-02-17

Betänkande 1993/94:FöU5


Justering: 1994-02-08