Dokument & lagar (6 553 träffar)

utskottsdokument 1998/99:CCE

Vissa uppgifter om utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 UbU Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet

1999-09-13

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

utskottsdokument 1998/99:CCD

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjö- och lufttransporter, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1999-09-30

utskottsdokument 1998/99:CCC

Socialutskottets verksamhet  riksmötet 1998/99 1998/99 SoU Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska

1999-09-23

utskottsdokument 1998/99:CCB

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 SfU Beredningsområde Utskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålders-pensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet bereder

1999-09-13

utskottsdokument 1998/99:CCA

Näringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 NU Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik,

1999-09-17

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 MJU Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i

1999-09-08

utskottsdokument 1998/99:CC7

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 KrU Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder

1999-06-18

utskottsdokument 1998/99:CC8

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

1999-08-16

utskottsdokument 1998/99:CC6

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller

1999-10-21

utskottsdokument 1998/99:CC5

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

1999-09-24

utskottsdokument 1998/99:CD0

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FiU Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om ramar för utgiftsområden

1999-08-25

utskottsdokument 1998/99:CC4

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det skall

1999-09-14

utskottsdokument 1998/99:CC3

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör ärenden

1999-09-23

Riksdagens protokoll 1998/99:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:113 Onsdagen den 25 augusti Kl. 10.00 10.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Talmannen hade beslutat att protokollet för den 17 augusti skulle justeras denna dag. Detta protokoll samt protokollet för dagens sammanträde förklarades godkända. Förhandlingarna leddes av förste vice talmannen.

1999-08-25

Riksdagens protokoll 1998/99:113 (pdf, 258 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:112 Tisdagen den 17 augusti Kl. 16.00 16.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10, 11, 14, 15 och 16 juni. 2 Återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Erik Åsbrink s den 17 juni

1999-08-17

Riksdagens protokoll 1998/99:112 (pdf, 303 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:111 Onsdagen den 16 juni Kl. 09.00 13.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON mHerr talman I Mjölby kyrka hölls i går en min- nesgudstjänst för de två mördade polismännen Olov Borén och Robert Karlström. Deras tragiska

1999-06-16

Riksdagens protokoll 1998/99:111 (pdf, 695 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:110 Tisdagen den 15 juni Kl. 09.00 16.30 18.00 22.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda- mot

1999-06-15

Riksdagens protokoll 1998/99:110 (pdf, 1690 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:109 Måndagen den 14 juni Kl. 10.00 17.55 19.00 23.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen meddelade att Tomas Eneroth s den 14 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom uppdraget som ersättare

1999-06-14

Riksdagens protokoll 1998/99:109 (pdf, 1743 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:108 Fredagen den 11 juni Kl. 12.00 12.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:140 till konstitutionsutskottet Kammaren biföll talmannens förslag att motions- tiden för

1999-06-11

Riksdagens protokoll 1998/99:108 (pdf, 314 kB)