Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:122 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 122, N:o 122. Af herr G. ElOWSOII m. fl.om beviljande af statsanslag såsom bidrag till uppförande af en minnesvård öfver John Ericsson. Under förlidet år hafva de förenade Nordamerikanska staternas president och folk bevisat minnet af en svensk man utomordentliga hedersbetygelser. Ett

1891-01-29

Motion 1891:122 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1891:120 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. N:o 120. Af herr J. Mull hell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vidtagande, i och för församlingsrättens betryggande, af ändringar i de samma rätt berörande administrativa stadgandena. När konstitutionsutskottet vid 1890 års riksdag afstyrkte den då i Andra Kammaren

1891-01-29

Motion 1891:120 Andra kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1891:119 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. 13 N:o 119. Af herr T. AlUlerSOIl i Tenhult, om nedsättning i ett anslag under femte hufvudtiteln. Genom kong.brefvet den 5 oktober 1820 tillägges batsmanskompanicheferna såsom ersättning för deras resor inom kompanidistriktet årligen från och med 25 riksdaler till och med 50 riksdaler

1891-01-29

Motion 1891:119 Andra kammaren (pdf, 417 kB)

Motion 1891:115 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:0 115. N:o 115. Af herr A. G. Gyllensvärd in. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Halmstad. Från allmänhetens sida gör den åsigten allt mer sig gällande, att, i den mån riksbankens ställning det medgifver och denna konsolideras icke obetydligt för hvarje år riksbanken

1891-01-29

Motion 1891:115 Andra kammaren (pdf, 118 kB)

Motion 1891:114 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o Hd. rätt gent emot jordegaren, särskild deras rätt till ersättning för pa jorden nedlagda förbättringar. Stockholm den 28 januari 1891. P. Truedsson. Häri instämmer: Anders Nilsson. iS:o 114. Af herr M. Daiin, om bankovinstens användande. Enligt statsverkspropositionen begär Kongl. Maj:t

1891-01-29

Motion 1891:114 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:112 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 112. N:o 112. Åf herr P. Larsson i Fole, om ändring i bevillningsförordningens bestämmelser rörande bevillning för husbehofsqvarnar. Uti gällande bevillningsförordning af den 14 september 1883 stadgas uti 5, att vid uppskattning af fast egendom skola särskilda värden, slutande å fulla

1891-01-29

Motion 1891:112 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1891:111 Andra kammaren

lo Motioner i Andra Kammaren, Ko llt. N:o 111. Af herr N. Nilsson i Vrängebol, om afskaffande af eller nedsättning i vissa tullar på lifsmedel. Af alla de i nu gällande tulltaxa upptagna tullsatser äro de å lifsmedel, Indika vid 1888 års riksdag åsattes, mest tryckande och orättvisa, enär de hårdast drabba dem, som ega

1891-01-29

Motion 1891:111 Andra kammaren (pdf, 226 kB)

Motion 1891:107 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 107. 3 S:o 107, Af herr E. Svensson från Karlskrona, om ändrad lagstiftning rörande försäljning af maltdrycker. Tvenne gånger har jag har haft äran att inför Riksdagens Andra Kammare frambära motion derom, att maltdrycker af viss mindre alkoholhalt icke måtte vara hänförliga under bestämmelserna

1891-01-29

Motion 1891:107 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:105 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 105. N:0 105. Af herr L. F. Oden, om ändrad lydelse af 9 mom. 1 förordning angående fattigvården den 9 juni 1871. Enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården af den 9 juni 1871 åligger det fattigvårdssamhälle att anskaffa bostad och uppehälle åt minderåriga och åt

1891-01-29

Motion 1891:105 Andra kammaren (pdf, 216 kB)

Motion 1891:102 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. N:0 102. Af herr N. Jönsson i Glammalstorp, om ändrad lydelse af 5 mom. b i gällande bevillningsförordning. På grund af stadgandena i 5 mom. b i Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst hafva torpare och husmän på landet för sina små husbyggnader,

1891-01-29

Motion 1891:102 Andra kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1891:100 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 100. filBV No 100. Af herr M. Alsterllind, om lagbestämmelse rörande förmånsrätt för oguldet landtmäteriarfvode. Att arbetaren är sin lön värd torde väl ingen vilja bestrida, lika litet som att lagen bör, så framt ej annans bättre rätt derigenom förnärmas, tillförsäkra arbetaren att utfå

1891-01-29

Motion 1891:100 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1891:43 Första kammaren

28 Motioner i Första Kammaren, N:o 43. N:o 43. Af herr Adelsköld, om anslag till bildande af en byggnadsfond för naturhistoriska riksmuseets behof. Med hänvisande till den underdåniga framställning från kongvetenskapsakademien till Kongl. Maj:t, som finnes bilagd friherre Nordenskiölds motion, n:o 66, i Andra Kammaren,

1891-01-29

Motion 1891:43 Första kammaren (pdf, 125 kB)

Motion 1891:42 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 42. 19 N:o 42. Af herr Söderberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om utredning rörande möjligheten att bereda mindre bemedlade tillfälle att bilda egna jordbruk. Härjemte vågar jag vördsamt hemställa, det Riksdagen ville antaga det i bilagda framställning närmare motiverade

1891-01-29

Motion 1891:42 Första kammaren (pdf, 609 kB)

Motion 1891:41 Första kammaren

12 Motioner i Första Kammaren, N:o 41. N:o 41. Af herr Bergman, om ändrade bestämmelser angående understöd för utdikning af vattensjuka marker rn. m. Åtta år hafva snart förflutit, sedan Riksdagen ändrade vilkoren för erhållande af anslag och lån af statsmedel till utdikning af vattensjuka och frostförande marker. Man

1891-01-29

Motion 1891:41 Första kammaren (pdf, 473 kB)

Motion 1891:40 Första kammaren

10 Motioner i Första Kammaren, N:o 40. N:o 40. e Af herr Cederberg, angående nedsättning af räntan å lån från fonden till understödjande af sänka trakters odling. Af de upplysningar, som innehållas i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens berättelser, erfar man, att lusten för odling af sänka marker under de sista åren

1891-01-29

Motion 1891:40 Första kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1891:39 Första kammaren

4 Motioner i Första Kammaren. No 39. N:o 39. Af herrar Alin och Lundström, om anslag till mineralogiskgeologiska institutionen vid universitetet i Upsala. I skrifvelse till kanslersembetet för Upsala universitet af den 3:dje september 1890 har det större akademiska konsistoriet i Upsala anmält universitetets behof af

1891-01-29

Motion 1891:39 Första kammaren (pdf, 452 kB)

Motion 1891:38 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 38. 1 N:o 38. Af herr Alin, om anslag till upprätthållande af rikets neutralitet. I det anförande till statsrådsprotokollet af den 12 dennes, som åtföljer Kongl. Maj:ts till innevarande års Riksdag aflåtna nådiga proposition om statsverkets tillstånd och behof, har herr statsrådet och

1891-01-29

Motion 1891:38 Första kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1891:35 Första kammaren

8 Motioner i Första Kammaren, N:o 35. No 35. Af herr Adelsköld, med förslag till ändrad lydelse af 17 riksdagsordningen. Med anledning af de oegentligheter,som vid valen till Riksdagens Andra Kammare allt som oftast efter nu gällande riksdagsordnings antagande förekommit i uppenbar strid mot grundlagens anda och mening,

1891-01-29

Motion 1891:35 Första kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:34 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 34. 5 lämpligt så väl för drift af jernvägar och ångbåtar som för industriella verk och annan enskild förbrukning samt att Riksdagen för sådant ändamål beviljar och till Kon ed. Maj:ts förfogande ställer ett förslagsanslag af 50,000 kronor. Om remiss till statsutskottet af denna min

1891-01-29

Motion 1891:34 Första kammaren (pdf, 220 kB)

Motion 1891:32 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 32. 13 sT:o 32. Af herrar ROS och Lundström m. fl.om statsbidrag till uppförande af en minnesvård öfver John Ericsson. CUnder förlidet år hafva de förenade Nordamerikanska staternas president och folk bevisat minnet af en svensk man utomordentliga hedersbetygelser. Ett af deras största

1891-01-29

Motion 1891:32 Första kammaren (pdf, 213 kB)