Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:31 Första kammaren

12 Motioner i Första Kammaren, N/o 21. Y:o 31. Af herr Boström, om anslag för skyndsamt genomförande af besluictd gevärs förändring. Då den tid, under hvilken ombyte af en gevärsmodell mot en annan måste anses vara en för arméns stridbarhet synnerligen kritisk period då tillgångarne med hänsyn särskildt tagen till de

1891-01-29

Motion 1891:31 Första kammaren (pdf, 110 kB)

Motion 1891:30 Första kammaren

JO Motioner i Första Kammaren, N:o SO. nu/i N:o 30. Af herr Widmark, med förslag om tillägg till 53 i kongstadgan om skiftesverket i riket den 9 november 1866. Bland de vigtigaste paragraferna i kongskiftestadgan är den 53:e, som bestämmer den ordning, hvaruti frågorna vid behandlingen af ett laga skifte skola föredragas,

1891-01-29

Motion 1891:30 Första kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1891:29 Första kammaren

8 Motioner i Första Kammaren, N:o 29. proposition, utskottsutlåtande och Andra Kammarens beslut angifva, utreda ärendet, dervid vidtagande de ändringar och tillägg, som för frågans lyckliga lösning anses nödiga, samt utlåtande och förslag angifva. Stockholm den 29 januari 1891. J. N. Biesért. N:o 29. Af herr Widmark,

1891-01-29

Motion 1891:29 Första kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1891:28 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 28. 7 tf:o 28. Af herr Biesért, om antagande af en lag angående väghållningsbesvärets utgörande på landet. Det torde vara en erkänd sanning, att vägbyggnaden och vägunderhållet på landet, som af ålder hvilat ensamt på innehafvare af jordegendom, är eu i hög grad tung och orättvist fördelad

1891-01-29

Motion 1891:28 Första kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1891:27 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 27. N:o 27. Af friherre KlinckowstrÖIIl, om bestridande genom upplånade medel af kostnaderna för fortsättande af arbetena å norrländska stambanan. Med anledning af hvad Kongl. Maj:t i den till innevarande Riksdag afgifna nådiga statsverksproposition äskat, nemligen att till fortsättning

1891-01-29

Motion 1891:27 Första kammaren (pdf, 100 kB)

Motion 1891:25 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 25. 15 N:o 25. Af herr Borg, med förslag om tillägg till 14 kap. 3 giftermålsbalken. Mycket har under senaste årtionden blifvit genom lagstiftningen gjordt i vårt land till skydd för qvinnan och till förbättring af hennes ställning i familjen och samhället. Sålunda har man ej allenast

1891-01-29

Motion 1891:25 Första kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1891:24 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 24. 13 N:o 24, Af herr AlllerS01l, Albert, om höjande af hvitbetsockertillverkningsafgiften m. m. Vid 1889 års riksdag framstälde jag inom denna kammare i motion n:o 37 förslag om höjning af hvitbetsockertillverkningsafgiften, då likasom ännu bestämd till två femtedelar af gällande tullsats

1891-01-29

Motion 1891:24 Första kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1891:23 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, No 23. 9 N:o 23. Af friherre af Ugglas, om anstånd med uppförande å Helgeandsholmen af nya byggnader för Riksdagen och Riksbanken, m. m. Då Riksdagen år 1888 fattade sitt beslut att för inrymmande af riksdagen, riksgäldskontor och justitieombudsmansexpeditionen samt af riksbanken tvenne skilda

1891-01-29

Motion 1891:23 Första kammaren (pdf, 290 kB)

Motion 1891:159 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 159. N:o 159. Af herr Å. V. Ljllllgllia.11, om beviljande af statsanslag till betäckande af telegrafverkets skulder för telefonanläggningar och om utarbetande af plan för telefonväsendets utveckling. Under erkännande af att först med anläggningen af ett samtliga vigtigare orter inom

1891-01-28

Motion 1891:159 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1891:155 Andra kammaren

5 Motioner i Andra Kammaren, N:o 155. eller det belopp, som Riksdagen, efter pröfning af hithörande anslagsbehof, kan komma att bevilja, hvilket belopp då måste anses representera de angelägnaste behofven i och för försvarets stärkande Riksdagen måtte åtaga sig en särskild bevillning under namn af värneskatt,att i

1891-01-28

Motion 1891:155 Andra kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1891:152 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 152. 1 N:o 152. Af herr E. Thcnafléiiiiis, om införande af zontariff på statens jernvägar. Att en reform af persontrafiken på Sverges jernvägar är behöflig, erkännes sannolikt af de flesta. Alla äro ju medvetna om den utomordentliga nytta för handeln, industriel och den allmänna samfärdseln,

1891-01-28

Motion 1891:152 Andra kammaren (pdf, 3959 kB)

Motion 1891:148 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 148. HT:o 148. Af herr J. A. JolltlllSOll i Bastholmen, om ändring i bevillningsförordningen i afseende å bevillning för sillsalterirörelse. Till följd af de lifliga affärsförhållanden, som uppstått inom Bohusläns kustområden genom det derstädes under en del af året rådande sillfisket,

1891-01-28

Motion 1891:148 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1891:143 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 143. N:o 148. Af herr A. Halm, om ändrad lydelse af 12 mom. 2 i förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862. Allt sedan införandet af våra nu gällande kommunallagar har det mer och mer visat sig, att derstädes stadgade grunder för den kommunala rösträtten varit synnerligen

1891-01-28

Motion 1891:143 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1891:142 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. N:o 142. Af herr C. T. Lind, om afskrifning af den i Bohuslän utgående landskylden och beviljande af anslag för sådant ändamål. I motionen n:o 222 under sistlidne riksdag begärdes af undertecknad, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Kong Maj:t anhålla om vidtagande af åtgärder

1891-01-28

Motion 1891:142 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:136 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 136. N:o 136. Åt herr N. P. Willllliark i Selåuger, om ändring i gällande bestämmelser angående rätt till försäljning af vin och maltdrycker. Vid sistlidna års riksdag väckte lektor P. Waldenström, jemte flere andra ledamöter i Andra Kammaren, uti motion under n:o 141 förslag om sådan

1891-01-28

Motion 1891:136 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1891:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 9 N:0 134. Af herr T. BrOttlée, om ändrad lydelse af 2 utsökning slag en den 10 augusti 1877. Uppmuntrad af den framgång jag rönte inom Riksdagens Andra Kammare för min motion, n:o 162, vid sistlidne riksdag rörande ändring af 2 i utsökningslagen den 10 augusti 1877, i syfte att länsmännen

1891-01-28

Motion 1891:134 Andra kammaren (pdf, 129 kB)

Motion 1891:133 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. 7 hvilket ligger stad, som ej deltager i landsting, minskas med samma stads folkmängd. Af det belopp, som efter denna fördelning tillfaller hvarje landstingsområde, ega landstinget och vederbörande hushållningssällskap att uppbära hvartdera en fjerdedel samt landsbygdskommunerna

1891-01-28

Motion 1891:133 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1891:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127. 9 tf:o 127. Af herr G. W. Collander, om afskaffande af slämpelafgiften å patentbref. Otvifvelaktigt ligger det i statens välförstådda intresse att på ändani ålsenligaste sätt uppmuntra och främja uppfinnareverksamheten på det industriella området, då denna nyttiga verksamhet i hög

1891-01-28

Motion 1891:127 Andra kammaren (pdf, 260 kB)

Motion 1891:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 1 tf:o 124. Af herr G. F. Östberg, om antagande af ändrade bestämmelser angående väghållning sbesväret på landet. Då äfven vid innevarande riksdag åtskilliga motioner afgifvits rörande ordnandet af väghållningsbesväret på landet, anser jag mig böra förnya det af mig vid förra årets

1891-01-28

Motion 1891:124 Andra kammaren (pdf, 225 kB)

Motion 1891:121 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. 1 N:o 121. Af herr G. Elowson, om beviljande af statsanslag till befrämjande af pedagogisk gymnastik vid landets folkhögskolor. Såsom en vigtig sanning torde erkännas, att vid all uppfostran kroppens utveckling och vård ej för mycket få ställas tillbaka för själens odling. Redan i

1891-01-28

Motion 1891:121 Andra kammaren (pdf, 241 kB)