Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:118 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kamma,ren, N:o 118. N:o 118. Af herr J. Alldersoil i Tenhult, om nedsättning i anslagen under tredje lmfvudtiteln. Vid 1889 års riksdag föreslog jag, att tredje lmfvudtiteln skulle nedsättas från 613,800 till 500,000 kronor. Med anledning häraf beslöt en stark majoritet af statsutskottet, i enlighet

1891-01-28

Motion 1891:118 Andra kammaren (pdf, 358 kB)

Motion 1891:113 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, K:o 113. N:o 113. Af herr P. Truedsson. om skrifvelse till KongMaj:t med begäran om framläggande af lagförslag till tryggande af arrendatorers rätt gent emot jordägare. Det torde icke vara underligt, att man med bekymmer tänker på vårt lands framtid, då man ser huru emigrationen till främmande

1891-01-28

Motion 1891:113 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1891:110 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 110. böter från och med femtio till och med tvåhundra kronor. Sker det ytterligare, straffes med fängelse i högst sex månader eller stralfarbete i högst två år. För den händelse lagutskottet finner den föreslagna formuleringen icke kunna oförändrad bifallas, anhåller jag vördsamt, att

1891-01-28

Motion 1891:110 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1891:109 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 109. 7 N:o 109. Af herr E. J, Ekman, om tillägg till 18 kap. 11 strafflagen. Utan tvifvel har det varit lagstiftarens mening att genom 18 kap. i strafflagen värna om sedlighet och sätta en damm mot ett otuktig lefverne, så vidt detta är möjligt på lagstiftningens väg. Särskilt synes han

1891-01-28

Motion 1891:109 Andra kammaren (pdf, 176 kB)

Motion 1891:108 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 108. 5 N:o 108. Af herr A. Hansson i Solberga, om utsträckning af tiden för inlösen till statsverket af skattefrålserautor. Genom kongl. förordningen den 11 september 1885 bestämmes, att de räntor å skattefrälsehemman, hvilka genom köp, byte eller gåfva kommit från kronan i enskild persons

1891-01-28

Motion 1891:108 Andra kammaren (pdf, 145 kB)

Motion 1891:106 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. 1 N:o 106. Af herr J. P. Jansson i Saxhyttan, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Ludvika. Att bland de län, som ännu icke erhållit något riksbankens afdelningskontor, Kopparbergs län är i största behof af ett sådant, torde icke förnekas af dem, hvilka känna den vidtomfattande

1891-01-28

Motion 1891:106 Andra kammaren (pdf, 157 kB)

Motion 1891:104 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 104. het i dylikt inom eller utom riket anordnadt företag, eller att kungöra försäljning af sådant bevis, eller att publicera eller sprida vinstlistor för dylika lotterier. Om remiss till vederbörligt utskott anhålles. Stockholm den 28 januari 1891. And. Gust. Björkman, Groeryd. No 104.

1891-01-28

Motion 1891:104 Andra kammaren (pdf, 287 kB)

Motion 1891:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 103. 13 för byggnad, belägen på jordbruksfastighet, men icke afsedd för det derå drifna jordbruk eller dit hörande näring för fiske, som är i jordebok särskildt upptaget samt för frälseränta. Stockholm den 29 januari 1891. Nils Jönsson, Gammalstorp. No 103. Af herr A. G. Björkman, om ändrad

1891-01-28

Motion 1891:103 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1891:101 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 101. N:0 101. Af herr N. Wallmark i Smedsbyn, om lagbestämmelser i fråga om. skadestånd till följd af uraktlåtenhet att taga vård om hundkreatur. I motion, n:o 79, uti Andra Kammaren 1888 framhöll jag, att klagomål mångenstädes å landsbygden förspordes öfver den skada, som af lösa, utelöpande

1891-01-28

Motion 1891:101 Andra kammaren (pdf, 273 kB)

Motion 1891:99 Andra kammaren

Motioner i Andra Kaminaren, N:o 99. 1 N:0 99. Af herr Z. Larsson och herr Å. V. jungman, om beviljande af statsanslag till upprättande af en mineralogisk-geologisk öfning sinstitution vid Upsala universitet. I skrifvelse till kanslersembetet för Upsala universitet af den 3 september 1890 bar det större akademiska konsistoriet

1891-01-28

Motion 1891:99 Andra kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1891:95 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 95. 1 N:o 95. Af herr P. Waldenström, om statsanslag till understöd för jernväg sanläggning av efter Kosta-systemet. Såväl genom statens som genom enskildes initiativ och ansträngningar har under de senaste årtiondena i vårt land ett jernvägsnät åstadkommits, som, jeinfördt med folkmängden,

1891-01-28

Motion 1891:95 Andra kammaren (pdf, 515 kB)

Motion 1891:93 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 93. 25 N:o 93. Af herr E. A. Zotterman, om ändring i gällande bestämmelser rörande folkskolelärares aflöning sförmån er. Näst kofoderfrågan torde frågan om det sjunde hundradet vara af art att framkalla strider mellan folkskolelärarne och respektive församlingar. Men hvarje strid mellan

1891-01-28

Motion 1891:93 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:92 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 92. N:o 92. Af herr E. A. Zotterman och herr C. J. Jakobson, om utbytande af folkskolelärares rätt till kofoder mot visst penning ebelopp. I kongkungörelsen den 20 januari 1882 angående aflöning åt lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor 1 mom. 3, jemfördt med mom. 1 i samma heter

1891-01-28

Motion 1891:92 Andra kammaren (pdf, 224 kB)

Motion 1891:91 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 91, N:o 91. Af herr It. E. Holmgren, om höjning af statsbidraget till lärare och lärarinnor vid folkskolor, mindre folkskolor och småskolor. Offervilligheten har alltid varit, stor i vårt land, så fort det galt skolorna och folkupplysningen. Regering och Riksdag anslå årligen betydande

1891-01-28

Motion 1891:91 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:90 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 90. N:o 90. Af herr P. Pehr son i Törneryd m. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Karlskrona. Då krafvet på och behofvet af att i Blekinge län erhålla ett afdelningskontor af riksbanken fortfarande qvarstår, få vi härmed förnya ett vid flera föregående riksdagar

1891-01-28

Motion 1891:90 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:86 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 86. N:o 86. Af herr J. Efoliifid, om tillägg till 17 kap. 10 handelshallten. Genom Kong.Maj:ts domar den 30 december 1843, den 17 juni 1851, den 29 maj 1854 och den 31 augusti 1880 är uppenbart, att myndling eger förmånsrätt för sina hos förmyndaren innestående arfsmedel, sannolikt ända

1891-01-28

Motion 1891:86 Andra kammaren (pdf, 154 kB)

Motion 1891:85 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 85. N:o 85. Af herr O. JOflSSOfl i Hof, om ändrad lydelse af 1 i förordningen om landsting den 21 mars 1862. Uti kong förordningen om landsting af den 21 mars 1862 stadgas i 1 att förordningen icke är tillämplig på stad, som har mer än 25,000 invånare. Gifvet är, synes det mig, att

1891-01-28

Motion 1891:85 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1891:83 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 83. N:o 83. Af herr J. JohUSSOTl i Thorsberg, om skrifvelse till Kongl. Maj.t med begäran om framläggande af förslag till lag för väg hållning sbesvärets utgörande. Att de i 1734 års lag stadgade grunder för byggnad och underhåll af allmänna vägar å landet äro otillfredsställande och

1891-01-28

Motion 1891:83 Andra kammaren (pdf, 289 kB)

Motion 1891:82 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 82. 7 N:o 82. Af herr A. SvcilSOll i Edum, om ändrad lydelse af 36 1 mom. konkur slagen. Vid behandlingen af den motion, som jag vid sistlidna riksdag för andra gången framlagt, rörande tiden för återvinningstalan i konkurs, afslogs densamma visserligen af Första Kammaren, men då den rönte

1891-01-28

Motion 1891:82 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1891:81 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N:o 81, N:o 81. Af herr A. TV. NilSOfl från Lidköping, om nedsättning i tullen å spanmål, bröd och fläsk samt upphäfvande af tullen å potatis. Huru önskligt det än vore, att de lifsmedelstullar, som af den kända majoriteten vid 1888 års riksdag så lättvindigt pålades det svenska folket,

1891-01-28

Motion 1891:81 Andra kammaren (pdf, 205 kB)