Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:80 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 80. 1 X:o 80. Af herr Folie2 AndtVSSOll, om ändrade lagbestämmelser rörande väghållningsbesvärets ordnande. Bland de bördor, som af ålder trycka uteslutande på innehafvare af jordegendom, är onekligen vägunderhållet en af de tyngsta. Sträfvandet att utjemna denna börda och rättvisare fördela

1891-01-28

Motion 1891:80 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1891:79 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, No 79. N:o 79. Af herr P. Svensson i Brämhult m. fl.om inrättandet af ett riksbankens afdelning skontor i Borås. Med åberopande af den motivering, som finnes anförd i motionen n:o 38 i Andra Kammaren år 1890, få vi vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte besluta från och med 1892 års början

1891-01-28

Motion 1891:79 Andra kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1891:78 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 78. 19 N:o 78. Af herr 0- Larsson i Mörtlösa om skrifvelse till Kongl. Maji rörande ordnandet af väghållningsbesväret på landet. Bland de frågor, som vid senaste riksdagar varit föremål för behandling, är frågan om väghållningsbesvärets ordnande en bland de vigtigastc. Sträfvande att söka

1891-01-28

Motion 1891:78 Andra kammaren (pdf, 239 kB)

Motion 1891:77 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 77. lic N:o 77. lita mim njnr-mnunj Af herr 0. Larsson i Mörtlösa om inrättande af ett riksbankens af-delning skontor i Linköping. Under åberopande af de skal, som anförts i min vid förlidet års riksdag väckta motion N:o 28, och för öfrig erinrande om bankkomiténs förslag af 1890,

1891-01-28

Motion 1891:77 Andra kammaren (pdf, 141 kB)

Motion 1891:73 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 73. N:o 73. Af herr C. Johansson i Esset, om tillägg till 12 af gällande bevillningsförordning. Under flera föregående riksdagar har förslag varit väckt om sådan ändring i bevillningsförordningon, att prestman, som uppbär lön af flera församlingar, måtte beskattas för den belöpande inkomsten

1891-01-28

Motion 1891:73 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1891:72 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, No 72. 3 N:o 72. Af herr P, J. M. Erikson från Stockholm, om ändring i 3 uti förordningen angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning den 31 oktober 1873. För att tillmötesgå det allt tydligare framträdande krafvet på en religionsfrihet, som bättre motsvarar föreskriften i regeringsformens

1891-01-28

Motion 1891:72 Andra kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1891:71 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 71. 1 N:o 71. Af herr P. J. M. Eriksoil från Stockholm, om ändring i 20 kap. 8 ärfdabalken. Det torde få anses som en nu mera allmänt erkänd grundsats, att ingen till följd af sin öfvertygelse i religionssaker hör förvägras någon af de rättigheter, som tillkomma hvarje oförvitlig medborgare

1891-01-28

Motion 1891:71 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1891:70 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 70. 99 N:o 70. Af herr A. OlSSOtl, i Ornakärr, om ändrad lydelse af 13 konkurslagen den 18 september 1862. 13 i konkurslagen den 18 september 1862 bär följande lydelse Hvad efter konkursens början i utsökningsmål mot gäldenären göres, vare utan all verkan i konkurssaken, der ej intecknings-

1891-01-28

Motion 1891:70 Andra kammaren (pdf, 402 kB)

Motion 1891:69 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 69. 19 N:o 69. Af herr A. OlSSOII i Ornakärr, om ändring i gällande lagbestämmelser rörande civiläktenskap. I kongl. förordningen angående giftermål emellan kristen och mosaisk trosbekännare den 20 januari 1863 är stadgadt, att äktenskap, hvarom uti nämnda förordning omförmäles, skall i

1891-01-28

Motion 1891:69 Andra kammaren (pdf, 210 kB)

Motion 1891:67 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 15 N:o 67. Af herr Elis Nilson, om anvisande af ett extra anslag af 19,500 kronor till förflyttande af södra skånska infanteriregementets sjukhus från Tvedörra till Refvinge mötesplats. I den mån, som de värnpligtiges vapenöfningar utsträckts, har det också ansetts nödvändigt att bättre

1891-01-28

Motion 1891:67 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:64 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 64. i N:o 64. Af herr NI. Dahn, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till inrättande af en frilag er sinstitution. På grund af framställningar från två af våra större köpstäder framlade Kongl. Maj:t år 1886 efter förordnad komitéutredning och vederbörande

1891-01-28

Motion 1891:64 Andra kammaren (pdf, 336 kB)

Motion 1891:63 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 62, 63. 3:0 62. Af herr J. W. Lill till, om afskaffande af tullen å kaffe. Flertalet torde nu medgifva, att artikeln kaffe, från att hafva varit en artikel, som förr hört till lyxen, nu ostridigt är en nödvändig artikel, som måste finnas inom hvarje matlag och användes företrädesvis

1891-01-28

Motion 1891:63 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1891:62 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 62, 63. 3:0 62. Af herr J. W. Lill till, om afskaffande af tullen å kaffe. Flertalet torde nu medgifva, att artikeln kaffe, från att hafva varit en artikel, som förr hört till lyxen, nu ostridigt är en nödvändig artikel, som måste finnas inom hvarje matlag och användes företrädesvis

1891-01-28

Motion 1891:62 Andra kammaren (pdf, 113 kB)

Motion 1891:61 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 61. 15 sedel, med röstlängden, måste röstvärdet angifvas utanpå valsedeln, och då detta, som hufvudsakligen inverkar på valets utgång, måste vara öppet, så är icke omröstningen sluten. Deremot, om orden och hafve hvarje röstande en röst blefve intagna, erhölle äfven denna paragraf fullt

1891-01-28

Motion 1891:61 Andra kammaren (pdf, 252 kB)

Motion 1891:57 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 57. 7 N:o 57. Af herr J. M. Ekströmer, om ändring i tulltaxans bestämmelser rörande artiklar ne bränvin och sprit samt vin. Det torde vara allmänt bekant, att flera af de länder, med Indika vi stå i handelsförbindelse och till Indika vi exporterat produkter af de inom landet hufvudsakligen

1891-01-28

Motion 1891:57 Andra kammaren (pdf, 324 kB)

Motion 1891:56 Andra kammaren

5 Motioner i Andra Kammaren, JS:o 56. ning rörande den i Lunds stift och Halland utgående helgonskylden samt taga i öfvervägande, om den icke kunde upphöra att utgå. Stockholm don 28 januari 1891. Olof Andersson från Kristanstads län. N:o 56. Al herr N. INilssOll i Skärhus, om utsträckning af den kommunala rösträtten.

1891-01-28

Motion 1891:56 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1891:54 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 54. I N:o 54. Af herr 0. Andersson i Lyckorna, om ändrad lagstiftning rörande rätt till försäljning af maltdrycker. År 1888 hemstälde jag genom den i Andra Kammaren väckta motionen n:o 91, att Riksdagen ville ingå till Kong.Maj:t med anhållan om utarbetande och framläggande för Riksdagen

1891-01-28

Motion 1891:54 Andra kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1891:36 Första kammaren

10 Motioner i Första Kammaren, N:o 36. K:O 36. Af herr Söderberg, om rätt för riksbankens afdelningshontor i Jönköping att köpa och sälja utländska vexlar. Det har ofta framhållits, att riksbankens afdelningskontor lemna en jemförelsevis mindre direkt vinst, än som bort kunna påräknas, och som skäl dertill har anförts,

1891-01-28

Motion 1891:36 Första kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1891:16 Första kammaren

Motioner i Första Kamma/ren, N:o 16. 7 N:o 16. Af herr Berg, Gustaf, angående skrifvelse till Konungen i fråga om ändring af förordningen angående försäljning af vin, maltdrycker m. m. den 24 oktober 1885. Det är ett temligen allmänt erkändt faktum, att nu gällande lagstiftning angående handeln med vin och maltdrycker

1891-01-28

Motion 1891:16 Första kammaren (pdf, 230 kB)

Motion 1891:15 Första kammaren

2 Motioner i Första Kammaren, N:o 15. besluta, huru vida icke fridlysningstiden för elg allmänligen bör ytterligare utsträckas så, att elgjagt må i hela riket årligen varda tillåten endast de femton första dagarne af september månad. Om remiss till tillfälligt utskott anhålles vördsamligen. Stockholm den 28 januari

1891-01-28

Motion 1891:15 Första kammaren (pdf, 340 kB)