Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:14 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 14. 1 N:o 14. Af lierr Unger, angående skrifvelse till Konungen i fråga om utsträckning af fridlysning stiden för elg. Det torde nu mera vara temligen allmänt insedt och erkändt, att den genom kongl. kungörelsen den 15 februari 1878 bestämda fridlysningstid för elg bör, om elgstammen

1891-01-28

Motion 1891:14 Första kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1891:13 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, No 13. 11 No 13. Af herr Biesért, angående nedsättning af tullen på vissa lifsmedel samt om åtskilliga andra ändringar i tulltaxan. Af alla tullsatser, som vår nu gällande tulltaxa upptager, äro de lifsmedelstullar, som åsattes vid 1888 års riksdag, de mest tryckande och, jag vågar säga, orättvisaste,

1891-01-28

Motion 1891:13 Första kammaren (pdf, 223 kB)

Motion 1891:12 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 12, 3 No 12. Af herr Brehmer, om anslag till understöd för anläggande af jernvägar efter Kosla-systemel. Så väl genom statens som genom enskildes initiativ och ansträngningar har under de senaste årtiondena i vårt land ett jernvägsnät åstadkommits, som, jemfördt med folkmängden, visserligen

1891-01-28

Motion 1891:12 Första kammaren (pdf, 513 kB)

Motion 1891:11 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 11, 1 N:0 11. Af herr Borg, med förslag till ändring af 1 leap. 6 giftermålsbal/cen. 1 kap. 0 giftermålsbalken föreskrifver att man eller qvinna må ej förr i äktenskap träda, än lian häfver fylt tjuguett år och hon femton, utan konungen prof var skäligt att lof dertill gifva.Vid sistlidna

1891-01-28

Motion 1891:11 Första kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1891:160 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 160. N:o 160. Af herr J. AlldefSSOll i ölsund, om ändrad lydelse af 28 i förordningen angående försäljning af bränvin m. m. den 29 maj 1885. Uti 28 af kongl. förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker af den 29 maj

1891-01-27

Motion 1891:160 Andra kammaren (pdf, 223 kB)

Motion 1891:96 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 96. 9 N:o 96. Af herr E. TlierillseilillS m. fl.om inrättande af ett riksbankens af delning skönt or i Örebro. 1880 års Riksdags bankoutskott yttrade bland annat: Det synes önskvärdt, att riksbankens tillgångar göras för rikets olika delar så användbara ske kan för lättnad i handel och

1891-01-27

Motion 1891:96 Andra kammaren (pdf, 118 kB)

Motion 1891:89 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 89. 15 N:o 89. Af herr N. Olsson i After st a, om skrifvelse till Kongl, Maj:t angående åtgärders vidtagande för inläsande till statsverket af vissa skatterälseräntor. I anledning af Riksdagens skrifvelse-den 11 maj 1884 och 12 maj 1885 har Kongl. Maj:t uti en den 11 september 1885 utfärdad

1891-01-27

Motion 1891:89 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1891:84 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 84. N:o 84. Af herr J. H. Gr. Fredholm från Stockholm, om afskaffande af tullen å blytråd och å visst slag af valsad eller smidd jernplåt. Bland vidtagna förändringar i den tulltaxa, som trädde i kraft den 1 juli 1888, förtjena särskildt uppmärksammas åtskilliga tullafgifter som åsattes

1891-01-27

Motion 1891:84 Andra kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1891:75 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 75. N:o 75. Af herr J. Anderson i Tenhult om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af för visst fall lemnadt tillstånd till utbyte af kronans nummer-hästar mot remonter. Kongl. brefvet af den 16 juni 1876, hvaraf en afskrift här följer, medgifver, att sekundchefen vid

1891-01-27

Motion 1891:75 Andra kammaren (pdf, 573 kB)

Motion 1891:68 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 68. 17 N:o 68. Af herr 0. Olson i Stensdalen, om ändring i 15 af förordningen angående eldfarliga oljor den 26 november 1875. I kongl. förordningen den 26 november 1875 angående eldfarliga oljor och vissa andra dermed jemförliga vätskor föreskrifves i 15 bland annat, att mindre förråd11

1891-01-27

Motion 1891:68 Andra kammaren (pdf, 159 kB)

Motion 1891:65 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 65. N:o 65. Af herr C. i. Jakobson, om utredning rörande kronans eganderätt till ett jordområde inom Motala socken i Aska härad af Östergötlands län. Inom Motala socken, Aska härad af Östergötlands län befinnes ett jordområde under benämning häradsmarken eller Motala Brink, hvilket

1891-01-27

Motion 1891:65 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1891:60 Andra kammaren

1:4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 60 N:o 60, Af herr Hack Per Erssoilj om ändring i 22 af förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Under eu följd af riksdagar hafva upprepade förslag väckts om ändring i den kommunala rösträtten på landet. Dessa förslag hafva alla haft det gemensamt, att de åsyftat

1891-01-27

Motion 1891:60 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1891:37 Första kammaren

12 Motioner i Första Kammaren, N:0 37. o 37. Af herr Söderberg, m. fl.om höjande af den enligt kongl. kung öreisen den 3 februari 1888 medgifna ersättning till egare af skattefrädseliemman, hvars ränta icke blifvit af statsverket inlöst. Under åberopande af motiveringen i vår vid denna riksdag afgifna motion, n:o 19,

1891-01-27

Motion 1891:37 Första kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1891:22 Första kammaren

8 Motioner i Första Kammaren, N:o 22. N:o 22. Af herrar BostTÖfll och Ekcil intill. om anslag till låneunderstöd för enskilda jemn äg sanläggning ar. Att staten bör medelst lån befrämja enskilda jernvägsanläggningar måste anses vara genom flera riksdagars beslut så erkändt, att någon utredning i detta hänseende ej torde

1891-01-27

Motion 1891:22 Första kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1891:21 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 21, N:o 21. Af herr Wieselgreil, om förhöjning nf anslaget till högre skolor för qvinlig ungdom. I sin nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof af den 14 januari 1891 tiar Kongl. Magt under åttonde hufvudtiteln föreslagit Riksdagen ett med 30,000 kronor

1891-01-27

Motion 1891:21 Första kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1891:20 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 20. 5 N:o 20. Af herr JÖ11SS011, om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor i Mariestad. Under föregående riksdagar hafva åtskilliga motioner blifvit väckta om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor för Skaraborgs län, utan att dessa önskningar blifvit af Riksdagen bifallna.

1891-01-27

Motion 1891:20 Första kammaren (pdf, 113 kB)

Motion 1891:19 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 19. 1 N:o 19. Af herr Söderberg in. fl.om lindring i rustnings- och roteringsbesvären samt nedsättning af de pa viss jord hvilande grundskatter, in. m. Kongl. Maj:t och Riksdagen hafva båda erkänt rättmätigheten af den jordegande befolkningens anspråk på lättnad i rustnings- och roteringsbesvären

1891-01-27

Motion 1891:19 Första kammaren (pdf, 293 kB)

Motion 1891:18 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 18. 11 tingsområdet efter den grund, som för landstingsskatt är stadgad, och till en tredjedel af staten b att de, som nu bestrida väghållningen, fortfarande utgöra densamma in natura mot rätt till uppbärande af ersättning för de två tredjedelar af underhållskostnaden, som skulle åligga

1891-01-27

Motion 1891:18 Första kammaren (pdf, 147 kB)

Motion 1891:117 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. N:o 117. Af herr P. Waldenström m. fl.om ändring af vissa stadganden i förordningen om försäljning af spirituösa drycker. Allmänt erkändt och af erfarenheten mer än tillräckligt bekräftadt är det, att lättheten eller svårigheten att erhålla rnsgifvande drycker har ett väsentligt

1891-01-26

Motion 1891:117 Andra kammaren (pdf, 333 kB)

Motion 1891:97 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 97. N:o 97, Af herr A. HftllSSOll i Solberga, om inrättande af ett riksbankens af delning skontor i Falun. Vid flera föregående riksdagar hafva af mig jemte andra mina länskamrater inom Riksdagens Andra Kammare framställningar blifvit gjorda om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor

1891-01-26

Motion 1891:97 Andra kammaren (pdf, 121 kB)