Dokument & lagar (335 träffar)

Riksdagens protokoll 1891:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 4 Maj. Kl. il f. m. Justerades protokollet för den 27 nästlidne april. 2. Efter föredragning af Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade proposition till Riksdagen angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m. hänvisades densamma

1891-05-11

Riksdagens protokoll 1891:44 (pdf, 3522 kB)

Riksdagens protokoll 1891:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 51. Lördagen den 9 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 2 innevarande maj. 2. Sedan Riksdagens båda kamrar godkänt de uti bevillningsutskottets memorial n:o 17 föreslagna voteringspropositioner rörande två frågor, deri kamrarne fattat stridiga beslut, och

1891-05-10

Riksdagens protokoll 1891:51 (pdf, 5057 kB)

Riksdagens protokoll 1891:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 37. Söndagen den 10 maj. Kammaren sammanträdde kl. 2,so e. m. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets memorial: n:o 28, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i afseende å utskottets betänkande n:o 14, i hvad det rörer Kongl. Maj:ts proposition n:ö 35 om ändring

1891-05-10

Riksdagens protokoll 1891:37 (pdf, 1931 kB)

Riksdagens protokoll 1891:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891, Andra Kammaren. N:o 49. Fredagen den 8 maj. Kl. 1 e. m. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 5 b, 6 a 63 64 65, 66 och 67 bevillningsutskottets betänkanden:is 20, 21 och 22 samt lagutskottets utlåtanden n:is 44, 45 och 46. 2. Till afgörande

1891-05-08

Riksdagens protokoll 1891:49 (pdf, 1757 kB)

Riksdagens protokoll 1891:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Första Kammaren. N:o 32. Tisdagen den 5 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtande n:o 11, i anledning af dels Kong Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändrad lydelse af 8 11 i regeringstormen och KongMajits proposition med förslag

1891-05-05

Riksdagens protokoll 1891:32 (pdf, 3437 kB)

Riksdagens protokoll 1891:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 40. Torsdagen den 30 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 23 denne.2. err talmannen tillkäunagaf, att herr E. Svensson från Karlskrona låtit anmäla, det han åtsjukdom vore förhindrad att bevista dagens sammanträde. 3. Föredrogs och lades till handlingarna

1891-04-29

Riksdagens protokoll 1891:40 (pdf, 3424 kB)

Riksdagens protokoll 1891:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. H:o 27. Torsdagen den BO april. m Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 23 i denna månad. Anmäldes och bordlädes lagutskottets utlåtanden: n:o 37, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om hvad i vissa fall bör iakttagas,

1891-04-29

Riksdagens protokoll 1891:27 (pdf, 2773 kB)

Riksdagens protokoll 1891:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 38. Måndagen den 27 april. Kl. 7 e. m. 1- Till kammaren både inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Andra Kammaren herr apothekaren Carl Falk sedan nästlidne lördags förmiddag lidit af ett anfall af Angina pectoris, som tills vidare förhindrar honom

1891-04-27

Riksdagens protokoll 1891:38 (pdf, 3023 kB)

Riksdagens protokoll 1891:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Ändra Kammaren. N:o 36, Lördagen den 25 april. Kl. 11 f. m. Justerades det i kammarens sammanträde den 18 innevarande april förda protokoll. 2. Herr talmannen tillkännagaf, under åberopande af i sådant afseende mellan herrar talmän träffad öfverenskommelse, att gemensamma omröstningar öfver

1891-04-24

Riksdagens protokoll 1891:36 (pdf, 3500 kB)

Riksdagens protokoll 1891:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 35. Fredagen den 24 april. Kl. 7 e. m. I Justerades protokollet för den 17 innevarande april. 2. Föredrogos ock bordlädes för andra gången Andra Kammarens tredje tillfälliga utskotts utlåtanden n:is 16 och 16 a. 3. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:

1891-04-23

Riksdagens protokoll 1891:35 (pdf, 3144 kB)

Riksdagens protokoll 1891:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 34. Torsdagen den 23 april. Kl. 12 på dagen. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 9 statsutskottets utlåtande n:is 7 a, 45, 46, 47, 48 och 49 bevillningsutskottets betänkande n:o 9 och lagutskottets utlåtande n:o 31. 2. Efter

1891-04-22

Riksdagens protokoll 1891:34 (pdf, 3445 kB)

Riksdagens protokoll 1891:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 25. Måndagen den 27 april. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran statsutskottets den 25 i denna månad bordlagda memorial n:o 50 och utlåtande n:o 51. Vid föredragning af statsutskottets den 25 innevarande april

1891-04-22

Riksdagens protokoll 1891:25 (pdf, 1857 kB)

Motion 1891:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 1 N:o 191. Af herr F. Berg från Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af arbetstiden. Genom förordningen af den 18 november 1881 om minderårigas användande i arbete

1891-04-21

Motion 1891:191 Andra kammaren (pdf, 2189 kB)

Riksdagens protokoll 1891:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Ändra Kammaren, N:o SO. Fredagen den 17 april. Kl. 2 3 e. m. Till kammaren hade ankommit följande Kongl. Maj:ts utslag: Kongl. Maj:ts utslag på de besvär, hemmansegarne Per Oscar Olsson och Carl August Olsson i Skede samt Christoffer Wågberg och Christolfer Nordin i Norrvåge i underdånighet

1891-04-18

Riksdagens protokoll 1891:30 (pdf, 3271 kB)

Motion 1891:190 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. 1 N:o 190. Af herr T. W. Forsell, om ändring i 1 af b evillningsför ordningen den 14 september 1883 samt i 11 af instruktionen för taxeringsmyndigheterna. I sammanhang med Kongl. Maj:ts nådiga propositioner angående ökad värnpligt, grundskatternas afskrifning, ersättning för roteringsbesvärets

1891-04-17

Motion 1891:190 Andra kammaren (pdf, 630 kB)

Motion 1891:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. 1 S:o 189. Af herr A. ÅStröm, om införande af eu progressiv värnskatt. Af Kongl. Maj:t har till innevarande Riksdag aflåtits nådiga propositioner rörande utsträckning af den allmänna värnpligten och i sammanhang dermed grundskatternas afskrifning. Det torde väl knappast råda mer än

1891-04-15

Motion 1891:189 Andra kammaren (pdf, 257 kB)

Riksdagens protokoll 1891:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 19. Onsdagen den 15 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 7 och 8 i denna månad. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg af följande lydelse: Brukspatron herr Hugo Tamm lider af bronchitis och bör på grund deraf tills vidare hålla sig i stillhet

1891-04-14

Riksdagens protokoll 1891:19 (pdf, 2792 kB)

Motion 1891:188 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 188 N:o 188. Af herr A. V. Ljungman, om bestämmande af vissa vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition n:o 56, i fråga om reglering af Bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld. Uti propositionen n:o 56 har Kongl. Maj:t med anledning af en utaf styrelsen för Bergslagernas

1891-04-11

Motion 1891:188 Andra kammaren (pdf, 206 kB)

Motion 1891:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 N:o 187. Af herr E. Hammarlund, om ändring i vilkoren för tidningars och tidskrifters postbefordran. Redan i november 1883 gjorde publicistklubben i Stockholm framställning till generalpoststyrelsen om utverkande af sådan ändring i bestämmelserna angående vilkoren för tidningars

1891-04-11

Motion 1891:187 Andra kammaren (pdf, 370 kB)

Riksdagens protokoll 1891:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 11 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 2, 3 och 4 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande innehåll: Att ledamoten af riksdagens Första Kammare herr P. E. Lithander är af sjukdom förhindrad att närvara

1891-04-10

Riksdagens protokoll 1891:18 (pdf, 2049 kB)