Dokument & lagar (320 träffar)

Riksdagens protokoll 1895:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. N:o 45 Tisdagen den 14 maj. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete, som lider af prostata hypertrofi med

1895-05-13

Riksdagens protokoll 1895:45 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1895:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 13 maj. Ki. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

1895-05-12

Riksdagens protokoll 1895:44 (pdf, 2626 kB)

Riksdagens protokoll 1895:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Ändra Kammaren. N:o 40. Måndagen den G maj. Kl. 3 e. m. 1. Till kammaren bads inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Joh. Johansson från Noraakog till följd af akut bronchit år förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens sammanträden, intygas Stockholm den 4

1895-05-04

Riksdagens protokoll 1895:40 (pdf, 865 kB)

Riksdagens protokoll 1895:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr C. A. Kumlin, som lider af en svårare kronisk magsjukdom, är i behof af att i stillhet vårda sin helsa, intygas härmedelst. Stockholm den 2 maj

1895-05-02

Riksdagens protokoll 1895:37 (pdf, 3085 kB)

Riksdagens protokoll 1895:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 24 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 17 dennes. 2. Företogs val af en ledamot i Riksdagens särskilda utskott n:o 1 efter numera ledamoten af Första Kammaren herr friherre G. S. Åkerhöna och befans efter valförrättningens slut härtill hafva

1895-04-25

Riksdagens protokoll 1895:32 (pdf, 3090 kB)

Motion 1895:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:o 181. Af herr G. JtlllSSOll i Krakerud, i anledning af KongMaj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkor en för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker. Med föranledande af Kong.Maj:ts proposition n:o 41 får

1895-04-23

Motion 1895:181 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:179 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. tionen utgöra, är annan yrkesidkare, hvad som till loda åt honom och hans familj och hos honom i hans bröd anstälde arbetare är nödigt för minst en månads tid samt de redskap och varor, som oundgängligen behöfvas för yrkets utöfvande. 5 mom. 2. Qvarter lemnas i man af utrymme

1895-04-23

Motion 1895:179 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:KS. Al herr J. BcilgtSSOll i Gullåkra, i anledning af kammarens beslut betr afl ande 2 och 5 i lagutskottets förslag till lag angående skyldighet för kommuner och enskilde att fullgöra reqvisition er för krigsmagtens behof. ce et ranedmnk af de mycket starka betänkligheterna mot

1895-04-23

Motion 1895:178 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:180 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N-o ISO. N:o ISO. Af herr A. OlSSOll i Mårdäng, i anledning af herr C. Wallis motion angående införande af helsovårdslära såsom läroämne, vid folkskolelärare- och lärararineseminarier i riket. Herr C. Wallis hemställer i sin motion, n:o 172, väckt, detta år inom Riksdagens Andra Kammare,

1895-04-22

Motion 1895:180 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Riksdagens protokoll 1895:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 20 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande till kammaren inkomna handling: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet den 19 april 1895. Förutvarande statsministern herr friherre Johan Gustaf Nils Samuel

1895-04-19

Riksdagens protokoll 1895:22 (pdf, 1787 kB)

Riksdagens protokoll 1895:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 30. Lördagen den 20 april. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att konsul Axel Swartling, som är opasslig följder af influensa för närvarande icke kan inställa sig vid Riksdagen, intygar Norrköping den 18 april 1895. C. J. Emil

1895-04-18

Riksdagens protokoll 1895:30 (pdf, 2828 kB)

Riksdagens protokoll 1895:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o29. Onsdagen den 17 april. Kl. 3 e. in. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Herr statsrådet m. m. O. F. Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:29 (pdf, 1998 kB)

Riksdagens protokoll 1895:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes fyra inkomna läkarebetyg, så lydande: Att statsrådet m. m. herr Aug. Östergren är genom sjukdom hindrad under några dagar att lemna sina rum, intygas på heder och samvete. Stockholm den 17 april 1895.

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:21 (pdf, 1519 kB)

Motion 1895:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N.o 177. 1 N:o i i. Af friherre G. Lagerbrillg, i anledning af Kom/J, Maja proposition om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande pa staten af den rätt, staden md ega till vissa delar af Helgeandsholmen. I proposition n:o 48 af den 22 mars innevarande år, aflemnad till Riksdagen

1895-04-17

Motion 1895:177 Andra kammaren (pdf, 215 kB)

Riksdagens protokoll 1895:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Företogs till behandling lagutskottets utlåtande n:o 43, i anled- Om ändrad ning af väckt motion om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förord- lydelse af ningen om kommunalstyrelse i

1895-04-16

Riksdagens protokoll 1895:42 (pdf, 4209 kB)

Motion 1895:176 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. N:o 176. Af herr 0. Eklund från Stockholm m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. 1 kongl. propositionen n:o 41 af den 8 mars

1895-04-02

Motion 1895:176 Andra kammaren (pdf, 809 kB)

Motion 1895:175 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. i N:o 175. Af herr T. V. Forsell, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. en under n:o 109 väckt motion beslutade 1898 ars Riksdag för

1895-04-02

Motion 1895:175 Andra kammaren (pdf, 366 kB)

Motion 1895:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o m. Af borr 0. M. Höglund, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående bidrag till bestridande af kostnaderna för eu allmän konst- och industriutställning i Stockholm dr 1897. I Kong Maj:ts nådiga proposition n:o 40 till innevarande Riksdagföreslås, att Riksdagen skulle

1895-04-02

Motion 1895:174 Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Motion 1895:51 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 51. 1 N:o SI. Af herr Treffdlberg, angående meddelande af föreskrifter i syfte att vid slagt af husdjur minsta möjliga lidande måtte tillfogas djuren. Efter uppmaning af svenska allmänna djurskyddsföreningen, svenska allmänna qvinnoföreningen till djurens skydd och de flesta i skilda

1895-04-02

Motion 1895:51 Första kammaren (pdf, 231 kB)

Riksdagens protokoll 1895:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 19. Lördagen den 30 mars, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades två protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Föredrogs å nyo bevillningsutskottets den 27 och 29 i denna Ifrågasatt månad bordlagda betänkande n:o 13, i anledning af väckt motion om exporttull

1895-04-01

Riksdagens protokoll 1895:19 (pdf, 1590 kB)