Dokument & lagar (6 410 träffar)

Svar på skriftlig fråga 1998/99:911 besvarad av

Svarsdatum: 1999-09-29

Svar på skriftlig fråga 1998/99:910 besvarad av

den 29 september Svar på frågorna 1998/99:910 om självhjälpsgrupper för spelberoende och deras anhöriga och 911 om ett nytt riksförbund för spelberoende Socialminister Lars Engqvist Kent Härstedt har ställt två frågor om spelberoende till mig. Jag behandlar frågorna i ett sammanhang. Frågorna lyder: Hur ämnar socialministern

Svarsdatum: 1999-09-29

Svar på skriftlig fråga 1998/99:908 besvarad av

den 29 september Svar på fråga 1998/99:908 om helhetsperspektiv på kvinnomisshandel Socialminister Lars Engqvist Ewa Larsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta med frågor som rör våld mot kvinnor ur ett helhetsperspektiv. Ewa Larsson menar att fokus nu måste flyttas till mannen då det är han som är problemet.

Svarsdatum: 1999-09-29

Svar på skriftlig fråga 1998/99:904 besvarad av

den 24 september Svar på fråga 1998/99:904 om metaller i slam Miljöminister Kjell Larsson Gudrun Lindvall har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att metaller hamnar i åkerjorden via slam. I propositionen 1997/98:145 Svenska miljömål miljöpolitik för ett hållbart Sverige har regeringen sagt

Svarsdatum: 1999-09-24

Svar på skriftlig fråga 1998/99:897 besvarad av

den 24 september Svar på fråga 1998/99:897 om miljöeffekter vid höjning av dieselskatten Miljöminister Kjell Larsson Rolf Gunnarsson har frågat mig om vad jag tänker göra för att en höjd dieselskatt inte ska få negativa effekter för miljön. Förslaget att höja energiskatten på diesel med 25 öre per liter ingår som en

Svarsdatum: 1999-09-24

Svar på skriftlig fråga 1998/99:882 besvarad av

den 24 september Svar på fråga 1998/99:882 om Idefjorden Miljöminister Kjell Larsson Per Lager har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera skyddet mot exploatering och avgörande ingrepp i den ekologiskt känsliga och unika Idefjorden. Idefjorden har som bekant under lång tid varit föremål för miljödiskussioner.

Svarsdatum: 1999-09-24

Svar på skriftlig fråga 1998/99:909 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:909 om Internet och prostitution Justitieminister Laila Freivalds Ewa Larsson har frågat om jag prioriterar brott gjorda via Internet. Bakgrunden till Ewa Larssons fråga är uppfattningen att prostitutionen via Internet har ökat i omfattning sedan lagen 1998:408 om förbud mot köp

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:907 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:907 om teknisk kompetens Näringsminister Björn Rosengren Sonia Karlsson har frågat på vilket sätt jag kan medverka till att hindra att Bofors och därmed Motala drabbas av teknikerflykt. Bakgrunden är Bofors tillverkning och planerade utveckling av Torped 46. Jag vill först understryka

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:906 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:906 om handläggningstiden hos PRV Statsrådet Mona Sahlin Karin Pilsäter har frågat näringsministern vad han avser att göra för att väntetiderna för handläggning av ärenden hos PRV ska minska. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag vill

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:905 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:905 om utbyggnaden av Europaväg 4 Näringsminister Björn Rosengren Jan Backman har frågat mig om jag är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att de pengar som öronmärkts för Motala återförs till E 4:ans utbyggnad i norra Skåne och södra Småland. Detta mot bakgrund av att byggstarten

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:902 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:902 om att stoppa utnyttjandet av kvinnor Statsrådet Maj-Inger Klingvall Sten Tolgfors har frågat socialministern om vad ministern avser att göra för att stoppa utnyttjandet av kvinnor genom skenäktenskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:898 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:898 om Brottsoffermyndighetens utbetalningar Justitieminister Laila Freivalds Johan Pehrson har frågat om jag avser vidta några åtgärder för att komma till rätta med problem till följd av en ökad arbetsbörda vid Brottsoffermyndigheten. Antalet inkommande ärenden vid Brottsoffermyndigheten

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:903 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:887 om återbetalning av underhåll för barn och 903 om krav på återbetalning av underhållsstöd Statsrådet Maj-Inger Klingvall Raimo Pärssinen har frågat mig om jag avser att se över lagstiftningen om underhållsstöd för att skydda den part som oskyldigt drabbas av att den underhållsskyldige

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:899 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:899 om Söderåsbanan Näringsminister Björn Rosengren Cristina Husmark Pehrsson m har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Söderåsbanan prioriteras. I den fastställda stomnätsplanen ingår projekt på Godsstråket genom Skåne, ÅstorpTeckomatorp, med totalt 207 miljoner

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:896 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:896 om länsväg 297 Näringsminister Björn Rosengren Kenneth Johansson har frågat mig när näringsministern avser att ta beslut i ett ärende som rör länsväg 297, Östra TandöBu, i Malungs kommun. Bakgrunden till frågan är att Vägverkets arbetsplan för omläggning av vägsträckan har överklagats

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:895 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:895 om subventionerade avkodare Kulturminister Marita Ulvskog Ola Karlsson har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att inga statliga medel används för att subventionera avkodare. Frågan föranleds av uppgifter om att Teracom AB via ett dotterbolag avser att

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:894 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:894 om staten som skogsägare Näringsminister Björn Rosengren Ola Karlsson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att öka statens ägande av produktiv skogsmark. I budgetpropositionen för år 1999 angav regeringen ett antal positiva effekter inför bildandet av Sveaskog

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:893 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:893 om näringslivsklimat Näringsminister Björn Rosengren Roy Hansson har frågat mig på vilket sätt den nu träffade budgetöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar att det avgivna löftet om ett näringslivsklimat i världsklass är uppfyllt. Låt

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:892 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:892 om krigsmaterielexport till Indonesien Statsrådet Leif Pagrotsky Eva Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för att se till att varje form av krigsmaterielexport till Indonesien från Sverige och andra länder stoppas. Frågan är föranledd av det våld som

Svarsdatum: 1999-09-15

Svar på skriftlig fråga 1998/99:891 besvarad av

den 15 september Svar på fråga 1998/99:891 om Folkhälsoinstitutets informationsbroschyr Statsrådet Maj-Inger Klingvall Inger Davidson har frågat mig hur jag avser hantera problemet med att den svenska allmänheten nås av två motstridiga budskap om barnsexturism dels det mot kommersiell sexuell exploatering av barn som

Svarsdatum: 1999-09-15