Dokument & lagar (282 träffar)

Motion 1993/94:So68 av Bo Holmberg (s)

Dokument


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU32

Motion 1993/94:So67 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Dokument


Utskottsberedning: --1993/94:SoU32

Motion 1993/94:So66 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So66 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. I proposition 1993/94:145 läggs fram förslag om att naprapater och ytterligare en grupp kiropraktorer skall kunna få legitimation för respektive yrke. Frågan om legitimation


Utskottsberedning: ----1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. Regeringen har i propositionen lagt fram förslag om att naprapater och en grupp kiropraktorer skall kunna få legitimation för respektive yrke. Det är väl känt att frågan


Utskottsberedning: -1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So64 av Stig Bertilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So64 av Stig Bertilsson m med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. I propositionen föreslås legitimation för kiropraktorer med utbildning som i allt väsentligt överensstämmer med den nuvarande utbildningen vid Skandinaviska Chiropraktor


Utskottsberedning: -1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So63 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:So63 av Margitta Edgren fp med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Det kommunala betalningsansvaret Det är för mig ologiskt att ett absolut begrepp som medicinskt färdigbehandladskall kopplas till en tidsfaktor tre månaderLogiskt hade varit att betalningsansvaret hade


Utskottsberedning: --1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So62 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So62 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Bakgrund Dåvarande socialministern Sven Hulterström gav år 1989 en utredning Psykiatriutredningen i uppdrag att redovisa förslag till hur psykiskt långtidssjukas situation skall kunna förbättras.


Utskottsberedning: ----------1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Vänsterpartiet har i sin motion om inriktningen av stödet till psykiskt handikappade 1993/94:So479 redovisat hur vi vill att insatserna för de psykiskt störda skall vara utformade. Vi anser att


Utskottsberedning: -----------1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So60 av Birgit Henriksson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So60 av Birgit Henriksson och Maud Ekendahl m med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor I propositionen 1993/94:218 föreslås att en försöksverksamhet med personligt ombud för personer med långvarig och allvarlig psykisk störning skall bedrivas under en treårsperiod.


Utskottsberedning: -1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf44 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf44 av Arne Jansson och Leif Bergdahl nyd med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Vi delar inte regeringens uppfattning beträffande föräldrapenning under arbetsfri dag, överlåtelse av rätt till tillfällig föräldrapenning, avgiftsfrihet för privatläkares


Utskottsberedning: -----1993/94:SfU15 1993/94:SfU20 1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf43 av Håkan Strömberg (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf43 av Håkan Strömberg s med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen avvisar regeringen riksdagens framställan att lösa frågan om företagsläkarnas situation. Motiven för det är såväl finansiella som verksamhetsmässiga. Regeringen hänvisar i motiven


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf42 av Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf42 av Hans Karlsson s med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I proposition 1993/94:220 finns bl.a. förslag som rör bestämmelserna om arvoden till privatpraktiserande specialistläkare och sjukgymnaster och som är en följd av den fria etableringsrätten för


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf41 av Agne Hansson och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf41 av Agne Hansson och Stina Gustavsson c med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen behandlas avgiftsfriheten för privatläkares röntgen- och laboratorieundersökningar hos sjukvårdshuvudmännen. Propositionen föreslår att frågan om privatläkarnas


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf40 av Hans Hjortzberg-Nordlund och Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf40 av Hans Hjortzberg-Nordlund och Elisabeth Fleetwood m med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Regeringen har förelagt riksdagen denna proposition som bl.a innehåller ett avsnitt om företagshälsovård, avsnittet 7.2. I betänkande SoU14, med anledning av


Utskottsberedning: -1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So59 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So59 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av förs. 1993/94:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående disciplinärenden inom hälso- och sjukvården Riksdagens revisorer har, som resultat av ett initiativ i socialutskottet, genomfört en granskning av disciplinärenden inom hälso- och sjukvården.


Utskottsberedning: ----1993/94:SoU26
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So58 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So58 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman I regeringens proposition 1993/94:219 föreslås inrättande av en handikappombudsman. Ombudsmannen skall bevaka frågor som rör funktionshindrades rättigheter och intressen på olika samhällsområden och verka


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:219 Handikappombudsman Vänsterpartiet tillstyrker regeringens proposition om inrättandet av Handikappombudsman. Förslaget om att inrätta en Handikappombudsman är en uppföljning från den parlamentariska handikapputredningen.


Utskottsberedning: ----1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So56 av Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So56 av Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. I propositionen föreslås att lagen 1980:11 om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. upphävs och ersätts med en lag om åligganden för personal inom hälso- och


Utskottsberedning: --1993/94:SoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So55 av Inger Koch (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So55 av Inger Koch m med anledning av prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. I propositionen angående ny lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården föreslås att endast laboratorium som förestås av läkare eller annan legitimerad personal


Utskottsberedning: -1993/94:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So54 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So54 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. Proposition 1993/94:149 innehåller förslag till lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och till lag om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens


Utskottsberedning: ---------1993/94:SoU26
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation