Dokument & lagar (297 träffar)

Motion 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T77 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Arlandabanan behövs som en viktig del i det moderna järnvägsnätet. Ett högeffektivt järnvägsnät med snabb- och högfartståg har förutsättningar att konkurrera


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T76 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T76 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan En Arlandajärnväg behövs för att knyta ihop flygtrafiknätet med järnvägsnätet. Syftet får inte inskränka sig till att knyta ihop Stockholm Central med Arlanda


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T75 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:T75 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Detta står att läsa på sidan 5 i propositionen. Jag vill understryka vikten av att järnvägssystemet integreras. För en ganska stor omvärld runt Arlanda kommer


Utskottsberedning: -1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Att Sveriges internationella storflygplats Arlanda skall anslutas till järnvägsnätet är en angelägen infrastrukturåtgärd. Såväl rena transportskäl som


Utskottsberedning: ---1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,


Utskottsberedning: --1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T72 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T72 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:194 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor Obegriplig proposition Propositionen bryter mot alla krav på begriplighet. Att t.ex. i samma stycke ha hänvisningar till fem andra texter som


Utskottsberedning: -1993/94:TU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. I propositionen föreslås att Vägverkets produktionsdivision ombildas till ett av staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Bolaget skall vara fristående från


Utskottsberedning: -1993/94:TU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T70 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T70 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. De regeringsförslag som lagts inom kommunikationssektorn har i grunden motiverats med ideologiska skäl. Uppsplittring och bolagisering har varit ideologiska hörnstenar


Utskottsberedning: -1993/94:TU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T69 av Elvy Söderström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T69 av Elvy Söderström m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Stomnätsplan åren 1994-2003 Stambanan De hastighetshöjande åtgärder som Banverket planerar på Norra Stambanan är ytterst välkomna och vi vill understryka det angelägna i att investeringarna


Utskottsberedning: ----1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T68 av Catarina Rönnung (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T68 av Catarina Rönnung s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Vägverket är huvudman för det statliga vägnätet. Vad gäller riksvägarna är de indelade i riksvägar av särskild betydelse, s.k. stamvägar och övriga riksvägar. Vägverket har i sin nationella


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T67 av Åke Carnerö m.fl. (kds, c)

Motion till riksdagen 1993/94:T67 av Åke Carnerö m.fl. kds, c med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Regeringen redovisar i denna skrivelse en sammanfattning av innehållet i trafikverkens infrastrukturplaner och länsstyrelsernas länstrafikanläggningsplaner. Trafikutskottet lade i


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T66 av Hans Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T66 av Hans Gustafsson m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Regeringens skrivelse har stora brister. För en icke initierad är dokumentet nästa oförståeligt. Såvitt vi kan se är inriktningen sådan att Blekinge har förlorat på viktiga områden.


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T65 av Knut Billing och Mikael Odenberg (m)

Motion till riksdagen 1993/94:T65 av Knut Billing och Mikael Odenberg m med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Huvudstaleden-Tritonförbindelsen genom Stockholm och Västerort, den felande länken Genom trafiköverenskommelsen som träffats i Stockholms län, vars huvudsakliga inriktning


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m, fp, s, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. m, s, fp, c, kds med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen I regeringens skrivelse angående investeringsplaner för infrastrukturen har regeringen inte levt upp till sina föresatser när det gäller den framtida utvecklingen i


Utskottsberedning: --1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T63 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:T63 av Sten Svensson m med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen I Västsverige har de samverkande länen utarbetat en samordnad transportstrategi som syftar till att få till stånd konkreta åtgärder för att i det längre perspektivet säkerställa fungerande


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Bakgrund Riksdagen fattade i juni 1993 beslut om investeringar i trafikens infrastruktur fram till år 2003. Beslutet innebär bl.a. att investeringar skall göras i stomjärnvägar för


Utskottsberedning: --1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T61 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T61 av Karl-Erik Perssson m.fl. v med anledning skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Rätt tänkt men fel resultat Riksdagen har begärt en långsiktig plan för investeringar i trafikens infrastruktur, inklusive investeringar i data- och telekommunikationer och miljökonsekvensanalyser


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T60 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T60 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Vi anser att regeringens skrivelse har stora brister. För en icke initierad är dokumentet nästan oförståeligt. Såvitt vi kan se är inriktningen sådan att Skåne har förlorat


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T59 av Georg Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T59 av Georg Andersson m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat investeringsplaner för infrastrukturen under planperioden 1994-2003. Detta dokument har emotsetts med stort intresse i alla delar


Utskottsberedning: --1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors nyd med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Propositionen Regeringen redogör för innehållet i de investeringsplaner som Banverket, Vägverket och länsstyrelserna har upprättat för perioden 1994-2003. Ny demokratis


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation