Dokument & lagar (3 208 träffar)

Motion 1999/2000:A22 av Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A22 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. I propositionen föreslås ändringar i jämställdhetslagen och lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet. Ändringarna i jämställdhetslagen avser i huvudsak diskrimineringsförbuden och


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk33 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Tulltillägget En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk32 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk32 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Den utredning som föregick propositionen, Tullagsutredningen, hade ett förslag om möjlighet till dröjsmålstalan. Detta skulle innebära en möjlighet att under vissa omständigheter föra dröjsmålstalan om inte


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan


Utskottsberedning: ----2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ35 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ35 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen Det är mycket angeläget med en säker hantering av utsäden. I den globaliserade värld vi lever i handlas varor och tjänster mellan länder, i detta fall utsäden. På flera områden, däribland utsäden,


Utskottsberedning: --2000/01:MJU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju36 av Yvonne Oscarsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju36 av Oscarsson, Yvonne v med anledning av prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse på det faktum att man nu sett över smugglingslagstiftningen för att bättre anpassa den till verkligheten. Därmed blir den lättare att tillämpa och lättare


Utskottsberedning: -2000/01:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ju35 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ju35 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag I propositionen föreslås en ny lag om straff för smuggling. I avsnittet Vissa åtgärder mot organiserad och annan grov brottslighet föreslår regeringen att den som döms för grov smuggling skall


Utskottsberedning: --2000/01:JuU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi57 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi57 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Inkomstutjämningen för kommuner och landsting Centerpartiet anser att en viktig förutsättning för tillväxt och livskraft i hela landet är ett utjämningssystem som, med utgångspunkt i den enskilda


Utskottsberedning: ----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi56 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi56 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Folkpartiet har en klar ståndpunkt när det gäller de kommunala bolagen. Kommuner ska inte annat än i undantagsfall bedriva verksamhet i bolagsform. Skälen för detta är flera. Kommuner ska


Utskottsberedning: --------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi55 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi55 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Propositionen I proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor föreslår regeringen ändringar i lagar som reglerar kommunal ekonomi, kommunal redovisning och inkomstutjämningen.


Utskottsberedning: -----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi54 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi54 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor 1 Inkomstutjämningen I propositionen föreslås en kosmetisk förändring av gällande inomkommunal inkomstutjämning av innebörd att en kommun skall kunna få behålla 5 procent av en relativ inkomstökning


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub37 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub37 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Inledning Förväntningarna och kraven på lärarna ökar i takt med att utbildnings- frågorna blir allt viktigare. Begreppet livslångt lärande indikerar ett nytt förhållningssätt till utbildning. Ett


Utskottsberedning: --------------2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub36 av Laila Bäck (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub36 av Bäck, Laila s med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Regeringen föreslår i propositionen att den nuvarande påbyggnads- utbildningen med inriktning mot ledarskap i en utbildningsorganisation utvecklas. Högskolan i Dalarna med lärarutbildningen i Falun har


Utskottsberedning: -2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub35 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub35 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning 1 Läraryrke i kris Lärarna är skolans viktigaste resurs. På lärarna ställs inte bara kravet att de ska ha goda teoretiska kunskaper, utan de ska också vara goda pedagoger. Det är den kombinationen


Utskottsberedning: -------------2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub34 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub34 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Sammanfattning Sverige måste sätta kunskapsutvecklingen i centrum för att kunna hålla jämna steg med omvärlden in i den nya ekonomin. Lärarna spelar en av- görande roll för att skolan skall kunna


Utskottsberedning: -------------2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub33 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub33 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning 1 Inledning Det finns inget vackrare yrke, inte heller något viktigare för landet än lärarens yrke. Åt honom anförtros det dyrbaraste vi har: våra barn. Man kan aldrig tillräckligt många gånger


Utskottsberedning: --------------------2000/01:UbU3 2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub32 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub32 av Bohlin, Sinikka s med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Närmare samarbete mellan kommuner och lärarutbildning gällande nya lärares första tid i yrkesverksamhet Lärarutbildningskommittén anförde i sitt betänkande SOU 1999:63 att det finns en risk för


Utskottsberedning: -2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub31 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub31 av Larsson, Ewa mp med anledning av prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Kritik handlar inte om att säga att tingen inte är precis som de är. Det handlar om att demonstrera vad det är för slags antaganden, för slags bekanta, obestridda och obeaktade tankesätt som de praktiker


Utskottsberedning: -2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U23 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U23 av Ågren, Jan Erik kd med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Människovärdet i centrum Förenta nationerna FN är en av de viktigaste internationella organisationer som världen har, både som idé och verksamhet. Trots en unik möjlighet att efter det kalla


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U22 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U22 av Biörsmark, Karl-Göran fp med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Sveriges aktiva medlemskap i Förenta nationerna FN utgör den bärande delen i svensk utrikespolitik. Det är genom arbetet i FN som vi är med och bygger den internationella rättsordningen.


Utskottsberedning: -------------2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation