Dokument & lagar (3 208 träffar)

Motion 1999/2000:Fi52 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi52 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/95-1999 Regeringen anser det viktigt att Riksgäldskontoret fortsätter att aktivt utveckla Riksgäldsspar till en attraktiv sparform på den svenska spar- marknadenVi


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K29 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:K29 av Gunnarsson, Rolf m med anledning av förs. 1999/2000:RFK2 Ändring av arvodesbestämmelser inom riksdagsområdet Min principiella inställning är att uppdrag som är förknippade med uppdraget som riksdagsledamot inte skall arvoderas. Det finns många olika sorters uppgifter och uppdrag


Utskottsberedning: -1999/2000:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi48 av Olsson, Karin s med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet I propositionen föreslår regeringen stopp för registrering av nya sparkassor, det vill säga sådana små ekonomiska föreningar med ett begränsat antal medlemmar som bedriver sparkasseverksamhet


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk25 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk25 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor 1 Inledning Propositionen behandlar flera områden såsom exportbutiker och proviantering, skatter på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, punktskatte- verksamhetens organisatoriska inlacering i skatteförvaltningen,


Utskottsberedning: -------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Sk24 I proposition 1999/2000:105 föreslÃ¥s ett antal förÃ
ndringar av reglerna för punktskatter. NÃ¥gra av dem Ã
r vÃ
lmotiverade men vi motsÃ
tter oss eller vill förÃ
ndra vissa av de förslag som lÃ
ggs. 1 Justeringar i regelsystemet för exportbutiker Regeringen föreslÃ¥r att andra beskattade varor Ã
n alkoholdrycker


Utskottsberedning: --------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk23 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk23 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jord- och skogsbruket är i stora stycken drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Lantbrukets fortlevnad är därmed viktig inte bara för näringen utan också för hela landsbygden och därmed


Utskottsberedning: ------1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk22 av Carl G Nilsson och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk22 av Nilsson, Carl G m med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Jordbrukets energiskatter Vi har i tidigare motioner drivit frågan att det är orimligt att lantbruket skall betala högre elskatter än industrin. Lantbruksföretag vidarebearbetar i allt större utsträckning


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi51 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi51 av Pilsäter, Karin fp med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Kommunernas och landstingens ekonomi Regeringens skrivelse 1999/2000:102 om utvecklingen i kommuner och landsting beskriver situationen för den analyserade sektorn under andra hälften


Utskottsberedning: -----------1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi50 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi50 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledning I regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn ges en övergripande skildring av kommunernas och landstingens ekonomi och verksamhetsutveckling. Med


Utskottsberedning: ----------------------1999/2000:FiU29 2000/01:KU12
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi49 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledande synpunkter I regeringens ekonomiska vårproposition beskrivs arbetet på att bygga upp en kommunal databas. Förhoppningsvis kan en sådan ge impulser för regeringen att i


Utskottsberedning: ---------1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi47 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi47 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Angående satsningar på svensk industridesign Intresset för svensk industridesign har ökat starkt på senare år och har senast uttryckts av Landsorganisationen, som inom kort presenterar


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi46 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi46 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Behovet av insatser för att stärka integrationen i de större städerna Regeringen föreslår i vårpropositionen att den s.k. storstadssatsningen tillförs nya resurser under hela planeringsperioden.


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi45 av Berndt Sköldestig (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi45 av Sköldestig, Berndt s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Salixodlingen blir alltmer aktuell då klimatfrågorna får större tyngd Salixodling är ett utmärkt sätt att utnyttja den uttagna arealen för en lönsam produktion av trädbränsle på åkermark.


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi44 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi44 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Upplysning om kommunismens brott The Wagon into which I was locked before dawn on June 14, 1941, had originally been meant for cargo I remembered my father´s last words: Take care of your


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi43 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi43 av Billing, Knut m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudget för år 2000 att regeringen skall be- myndigas att vad avser utgiftsområde 18, ramanslaget A8 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäderbesluta om bidrag


Utskottsberedning: ----1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi42 av Mats Odell m.fl. (kd)

Fi42 TillÃ
ggsbudgeten för Ã¥r 2000 I motionen kommenteras kortfattat vissa av de förÃ
ndringar som regeringen föreslÃ¥r pÃ¥tillÃ
ggsbudget för Ã¥r 2000 och dÃ
r Kristdemokraterna har en avvikande uppfattning. Avvikelserna i förhÃ¥llande till regeringens förslag pÃ¥tillÃ
ggsbudget sammanfattas i en tabell i slutet


Utskottsberedning: ---1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi41 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi41 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Teknisk justering av utgiftstaket för år 2000 På regeringens förslag beslutade en majoritet av riksdagen i budgetbeslutet för 2000 års budget att de 100-procentigt EU-finansierade arealersättningarna


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi40 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi40 av Westerberg, Per m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000års ekonomiska vårproposition Staten skall inte med skattesubventioner konkurrera med de bredbands- aktörer som redan har etablerat sig på marknaden. Angelägna utbyggnader, som inte är kommersiellt möjliga, kan komma


Utskottsberedning: ----1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi39 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi39 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tjänsteresor och resor i näringsverksamhet Propositionen föreslår att skattskyldiga skall behandlas lika från avdrags- synpunkt oavsett om traktamente


Utskottsberedning: -----1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi38 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi38 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 2000/2001:100 2000 års ekonomiska vårproposition Ändra ersättningsreglerna i sjukförsäkringen Riksförsäkringsverket har äskat om 7,5 miljarder kronor i tilläggsbudget för att möta den dramatiska kostnadsökningen i sjukförsäkringen. Regeringen


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation