Dokument & lagar (225 träffar)

Motion 1999/2000:K29 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:K29 av Gunnarsson, Rolf m med anledning av förs. 1999/2000:RFK2 Ändring av arvodesbestämmelser inom riksdagsområdet Min principiella inställning är att uppdrag som är förknippade med uppdraget som riksdagsledamot inte skall arvoderas. Det finns många olika sorters uppgifter och uppdrag


Utskottsberedning: -1999/2000:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi50 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi50 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledning I regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn ges en övergripande skildring av kommunernas och landstingens ekonomi och verksamhetsutveckling. Med


Utskottsberedning: ----------------------1999/2000:FiU29 2000/01:KU12
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K28 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K28 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio 1 Inledning Folkpartiet yrkar i allt väsentligt avslag på föreliggande proposition, 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio. Det finns en rad problem i vårt land som det är angeläget att riksdagen ägnar


Utskottsberedning: ---------1999/2000:KU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K27 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:K27 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio 1 Moderata utgångspunkter för mediepolitiken Informationsfriheten är en del av medborgarnas frihet. Öppenheten för nya tankar och möjligheten att pröva dem i verkligheten skapar, tillsammans med den kritiska


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K26 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:K26 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio Principiella utgångspunkter Centerpartiet ställer sig till fullo bakom tanken på att yttrandefriheten ska vara en reell yttrandefrihetså att så många röster som möjligt kan göra sig hörda och offentlig


Utskottsberedning: --1999/2000:KU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K25 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:K25 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio Regeringens proposition Kommersiell lokalradio 1999/2000:55 innebär en lång rad förbättringar vad gäller lagstiftningen för lokalradion. De förbättringar som föreslås är upphävande av förbudet för tidnings-


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K24 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:K24 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster Jag ställer mig i huvudsak bakom propositionen och välkomnar inriktningen, där sanktionerna riktas mot distributionen och inte användning eller innehav av avkodningsutrustning. Med tanke


Utskottsberedning: -1999/2000:KU16

Motion 1999/2000:K23 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K23 av Larsson, Ewa mp med anledning av prop. 1999/00:49 Utökat skydd för kodade tjänster Propositionen innehåller många av de förslag som undertecknad med flera tidigare motionerat om i riksdagen. Detta är tillfredsställande. Att nu ge ökade lagliga redskap, så att konsten med att stävja


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU16

Motion 1999/2000:K22 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:K22 av Unckel, Per m med anledning av prop. 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster Försäljningen och användningen av utrustning för olovlig avkodning av krypterade TV-tjänster har idag mycket stor omfattning. Regeringens proposition innebär en förbättring eftersom den nuvarande


Utskottsberedning: -1999/2000:KU16

Motion 1999/2000:K21 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K21 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Inledning Regeringens förslag till ändringar i sekretesslagen och upphovsrättslagen föranleds av en konflikt mellan den grundlagsskyddade upphovsrätten och den likaledes grundlagsskyddade


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K20 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:K20 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Inledning I propositionen föreslås att en ny sekretessbestämmelse införs i sekretess- lagen till skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som inkommit till en myndighet.


Utskottsberedning: -1999/2000:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K19 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K19 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Bakgrund Varje svensk medborgare har enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen TF rätt att, till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, ta del av allmänna handlingar.


Utskottsberedning: -1999/2000:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K18 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:K18 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Regeringen föreslår i proposition 1999/200:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen att en ny sekretessbestämmelse ska införas till skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt


Utskottsberedning: --1999/2000:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K17 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:K17 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Demokratin och offentlighetsprincipen Den svenska handlingsoffentligheten fyller flera funktioner. Regeringen noterar själv i propositionen att den utgör en garanti för rättssäkerhet,


Utskottsberedning: --1999/2000:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K16 av Per Lager och Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K16 av Lager, Per mp med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler Vem hinner med Dagens informationsteknik innebär möjligheter att sprida alla tänkbara uppgifter blixtsnabbt runt om i världen. Via Internet och hemsidor kan alltfler ta del av informationen.


Utskottsberedning: --1999/2000:KU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K15 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:K15 av Unckel, Per m med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler Bakgrund Skyddet för den personliga integriteten har alltid varit en viktig fråga för Moderata Samlingspartiet. Genom folkrättsliga överenskommelser som Europakonventionen, som numera gäller


Utskottsberedning: -1999/2000:KU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K14 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:K14 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler Slå vakt om offentlighet och yttrandefrihet Yttrandefrihet är en av vår demokratis hörnstenar. Det är den absoluta grunden för en offentlig debatt och granskning av makthavare. För


Utskottsberedning: ---1999/2000:KU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:K13 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K13 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler Sammanfattning Regeringen skall få i uppdrag att inom EU ta initiativ till att ett arbete på ett modernt direktiv snarast kommer till stånd. Ett nytt direktiv som har sin utgångspunkt


Utskottsberedning: -----1999/2000:KU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub813 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub813 av Hansson, Agne c Ungdomarnas Kalmar län Åtgärder bör vidtagas för att behålla ungdomen kvar i Kalmar län. Kalmar län lämnar nittonhundratalet med ungefär samma befolkningstal som vid inträdet för etthundra år sedan. Medan folkmängden har varit konstant runt 250 000 invånare i


Utskottsberedning: -----------1999/2000:AU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU13 1999/2000:SkU18 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub221 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub221 av Wälivaara, Erling kd Mobbning 1 Barnets situation i dagens samhälle Regeringen har i juni 1998 överlämnat propositionen Strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention om barnets rättigheter i Sverige prop. 1997/98:182 till riksdagen. Där beskrivs en strategi för det fortsatta


Utskottsberedning: -------------1999/2000:KU15 1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation