Dokument & lagar (137 träffar)

Motion 1999/2000:L22 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L22 av Rindborg, Stig m med anledning av förs. 1999/2000:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden Revisorsnämnden tillskapades den 1 juli 1995 och övertog då ansvaret för revisorsfrågorna från Kommerskollegium. De frågor nämnden arbetar med är tillsyn över registrerade


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L21 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L21 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Distansavtalsdirektivet Den proposition regeringen nu lägger är främst föranledd av Europa- parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal


Utskottsberedning: ----------1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L20 av Rolf Åbjörnsson och Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:L20 av Åbjörnsson, Rolf kd med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Undantag I propositionen föreslås att bland annat traditionella auktioner ska undantagas från lagens tillämpningsområde i enlighet med distansavtalsdirektivets


Utskottsberedning: ---1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L19 av Kent Olsson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L19 av Olsson, Kent m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Idrotten har en stor betydelse i Sverige såväl för de utövande som för de många intresserade åskådarna på arenor och vid TV-apparaterna i hemmen. Den har en fostrande


Utskottsberedning: -1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L18 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L18 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Den kooperativa företagsformen har utretts ett antal gånger under det senaste decenniet. Grunden till den nu lagda propositionen är att KF och Konsument Stockholm inte varit tillfreds


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L17 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:L17 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Liberala utgångspunkter Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Envar skall ha frihet och möjlighet att försöka förverkliga sina drömmar om ett gott


Utskottsberedning: -1999/2000:LU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L16 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:L16 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m. Reklam på mottagarens bekostnad Det förekommer allt oftare att företag sprider obeställd reklam på ett sådant sätt att mottagaren får stå för en del av kostnaden för utskicket. Ett tydligt exempel på


Utskottsberedning: -1999/2000:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L15 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L15 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m. Inledning I propositionen föreslås en ändring i marknadsföringslagen med innebörd att reklam skall får sändas via telefax och helautomatiska uppringnings- anordningar endast om konsumenten har gett sitt


Utskottsberedning: --1999/2000:LU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L14 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:L14 av Linderborg, Tanja v med anledning av prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m Inledning Det statliga engagemanget på det konsumentpolitiska området måste fortlöpande anpassas till de förändringar som sker i det svenska samhället och i vår omvärld. På många områden som är av betydelse


Utskottsberedning: -1999/2000:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L10 av Yvonne Ruwaida och Kia Andreasson (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:L10 av Ruwaida, Yvonne mp med anledning av prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro Riksskatteverket hävdar att en schabloniserad omräkning från euro till kronor vid deklaration skulle leda till ett materiellt felaktigt resultat och inbjuda till icke acceptabel skatteplanering.


Utskottsberedning: -1999/2000:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L9 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:L9 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro Propositionen Regeringen föreslår i proposition 1999/2000:23 bl.a. att aktiebolag, eko- nomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar, försäkringsbolag och ömsesidiga försäkringsbolag


Utskottsberedning: -1999/2000:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L8 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L8 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro I propositionen föreslås att svenska företag med företagsformerna aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga


Utskottsberedning: -1999/2000:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L7 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L7 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro I propositionen föreslås en möjlighet för aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag, liksom för


Utskottsberedning: -1999/2000:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U512 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:U512 av Andersson, Marianne c Demokratiernas Europa Samarbetet mellan Europas stater hämtar sin styrka ur smärtan från två världskrig. Europas folk och länder vill aldrig mer uppleva ett sådant lidande, ett sådant dödande. Aldrig mer uppgörelser på vinnarnas villkor allena, aldrig mer


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:FiU16 1999/2000:LU18 1999/2000:LU5 1999/2000:MJU2 1999/2000:MJU5 1999/2000:SkU16 1999/2000:UU10 2000/01:MJU12 2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T717 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T717 av Lundgren, Bo m Informationssamhällets möjligheter Innehåll 1 Sammanfattning Övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle ställer stora krav på nytänkande och omprövning hos samhällets olika delar stat, marknader och gemenskaper. För att människor och företag i Sverige


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:KU15 1999/2000:KU7 1999/2000:LU18 1999/2000:LU5 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU15 1999/2000:TU9 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T210 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T210 av Gylling, Johnny kd Kommunikationer Sammanfattning Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två utgångspunkter: välstånd och miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. Transporterna


Utskottsberedning: -------------------------------------------------1999/2000:AU5 1999/2000:FiU1 1999/2000:LU18 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16 1999/2000:TU1 1999/2000:TU11 1999/2000:TU5 1999/2000:TU9 2000/01:MJU3 2000/01:TU1 2001/02:MJU4 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 1 avslag, , 49 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So226 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So226 av Heinemann, Kerstin fp Folkhälsa Åtgärder för en bättre folkhälsa Folkhälsan har stadigt förbättrats under 1900-talet om man mäter den i ökning av medellivslängd. För 100 år sedan kunde en nyfödd flicka räkna med en medellivslängd på 63 år, för pojkar var siffran 59 år. Idag


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:LU13 1999/2000:MJU2 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU10 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:TU5 1999/2000:UbU15 2000/01:MJU3 2000/01:SoU10 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So225 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, v, mp, c, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So225 av Westerholm, Barbro fp Homosexuellas rättigheter Utgångspunkter Alla människor har vissa grundläggande behov gemensamt. Till dessa hör behov av kärlek, sex, trygghet och gemenskap med andra människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling.


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:JuU6 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU11 1999/2000:LU16 1999/2000:LU22 1999/2000:LU3 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU9 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So207 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So207 av Westerholm, Barbro fp Insemination och äggdonation Inseminationslagen 1984:1140 har nu varit i kraft i femton år. Lagen var kontroversiell när den antogs av två skäl. Det ena var att lagen föreskrev att barnet har rätt till kunskap om sitt biologiska ursprung. Det andra att


Utskottsberedning: --1999/2000:LU3 1999/2000:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So203 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So203 av Westerholm, Barbro fp Transsexuellas situation Liberala utgångspunkter för att förbättra transsexuellas situation Liberalismen är mångfaldens ideologi. Liberalismen värnar respekten för varje människas egenart och varje människas rätt att forma den egna tillvaron utifrån


Utskottsberedning: ------1999/2000:LU16 1999/2000:SoU7 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation