Dokument & lagar (4 845 träffar)

Motion 2005/06:Ub13 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att särskolan skall bevaras som egen skolform. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att särskolans former skall kunna se olika ut. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:UbU23
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:Ub13 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:T29 av Lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Vägverket bör få regeringens uppdrag att senast under 2008 tillsammans med kommunerna genomföra en inventering av behovet av infrastruktur för säker cykeltrafik. Inledning Regeringens proposition 2005/06:160 Moderna


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T29 av Lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon flygskatt ej skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34 2005/06:TU14 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:T26 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:T23 av Sylvia Lindgren (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk definition av begreppet cabotage. Motivering Regeringens proposition Moderna transporter innehåller under avsnitt 22.4 Villkor för svensk yrkestrafik ett särskilt avsnitt om cabotage. I detta konstateras


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T23 av Sylvia Lindgren (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T21 av Staffan Danielsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hålla en dörr öppen för driftsbidrag även till icke-statliga flygplatser med för regionen viktig flygtrafik till t.ex. Köpenhamn. Bakgrund Regeringen föreslår att det årliga statliga driftsbidraget ska slopas


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T21 av Staffan Danielsson (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:T19 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samverkan mellan hamnföretagen på den svenska marknaden. Motivering Godsströmmarna över Östersjön växer avsevärt. Det ger landets hamnar mycket goda förutsättningar för att utvecklas och expandera. Denna utvecklingspotential


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna, genom plan- och bygglagen PBLges ett inflytande vad gäller samlokalisering av mobilmaster då detta anses nödvändigt av miljö-hälso- eller säkerhetsskäl. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att genomföra den nationella handlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad samverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brister i vården och omsorgen för äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad sysselsättning för att säkerställa en god vård och omsorg. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 82 kB)

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att tidiga åtgärder för att motverka uppkomsten av frakturer på grund av benskörhet hos äldre beaktas i det fortsatta arbetet med äldres vård och hälsa. Motivering I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Sk16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den koldioxidbaserade fordonsskatten skall utvidgas till att gälla fler personbilar av äldre modell. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning som möjliggör nedsättning


Utskottsberedning: 2005/06:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Sammanfattning Socialförsäkringar är en hörnsten i vårt samhällsbygge. De är en garant för trygghet för oss alla om något inträffar. Blir vi sjuka eller arbetslösa så finns det en försäkring som gör att vi slipper flytta från hus och hem. Den som blir långvarigt sjuk ska inte dessutom behöva dras med oro för att inte kunna


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall ta initiativ till att riva upp beslutet om transportörsansvaret. Riksdagen avslår förslaget om uppgiftsskyldighet under avsnitt 5.4.1. Riksdagen avslår förslaget om ekonomiska sanktioner under avsnitt 5.4.2. Riksdagen avslår


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Sf28 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka i EU för att riva upp transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att omförhandla direktivet om överföring


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf28 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Sf27 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om passagerarregister och samtliga förslag till ändringar i gällande lagstiftning som grundas på EG-direktivet om överförande av passageraruppgifter. Bakgrund Direktivet 2004/82/EG om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare uppges


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf27 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslaget om utökad uppgiftsskyldighet för transportörer i form av passagerarlistor och register. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Sf25 av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av hur lagförslagen förhåller sig till Genèvekonventionen, andra folkrättsliga åtaganden som Sverige anslutit sig till samt vår egen grundlag. Innehåll I propositionen genomförs i svensk rätt ett direktiv 2004/82/EG


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf25 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:MJ41 av Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vi skall ha lika regler inom minkuppfödning i hela EU. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka forskningen och forskningssamarbetet


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ41 av Jeppe Johnsson (m) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:MJ37 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Övergripande nationell strategi för svenskt fiske 20072013 4 4.1 Pelagiskt fiske 5 4.2 Kustnära fiske 5 4.3 Stärk inflytandet genom de rådgivande nämnderna 6 4.4 Skapa en framtid för fiskerinäringen 6 4.5 Inför ett yrkesfiskaravdrag 7


Utskottsberedning: 2005/06:MJU27
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:MJ37 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:MJ36 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall spela en framträdande roll när det gäller att utforma EU:s fiskepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prövning av ICES slutsatser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:MJU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:MJ36 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) (doc, 45 kB)