Dokument & lagar (361 träffar)

Motion 1999/2000:MJ36 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ36 av Erlandsson, Eskil c med anledning av skr. 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik I skrivelsen 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik gör regeringen som den brukar när det gäller miljöfrågor. Skrivelser levereras men sällan kommer de konkreta förslagen i form


Utskottsberedning: ---------2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ35 av Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ35 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen Det är mycket angeläget med en säker hantering av utsäden. I den globaliserade värld vi lever i handlas varor och tjänster mellan länder, i detta fall utsäden. På flera områden, däribland utsäden,


Utskottsberedning: --2000/01:MJU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1999/2000:MJU17

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens förslag om en ny lag om viltvårdsområden, som ersätter den nu gällande lagen om jaktvårdsområden. Den nya lagen innebär att ett viltvårdsområde kan bildas i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och andra åtgärder till skydd och stöd för viltet. Fastighetsägarna inom området bildar en viltvårdsområdesförening. Verksamheten inom ett viltvårdsområde kommer att omfattas av en tydligare reglering jämfört med vad som gäller för jaktvårdsområdena. Det nuvarande majoritetskravet för bildande av ett viltvårdsområde skärps så att fyra femtedelar av fastighetsägarna måste vara överens om bildandet. Riksdagen beslutade med anledning av motioner (s, v och c) om en utvidgning av den nya lagens räckvidd: Det ska även i fortsättningen vara möjligt att tvångsansluta mark för att samordna jakten på småvilt. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden till regeringen: Regeringen får i uppdrag att återkomma med en samlad redovisning av arbetet med jaktfrågor och vilka åtgärder som planeras. Regeringen får också i uppdrag att ta ett övergripande ansvar för att motverka de ekonomiska förluster och andra olägenheter som fiskenäringen drabbas av till följd av den ökande sälstammen. Regeringen bör i samråd med berörda myndigheter vidta åtgärder som gör det möjligt att bedriva någon form av av jakt för att komma till rätta med problemen.


Justering: 2000-05-23 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:MJU16

En ny lag om märkning och registrering av hundar träder i kraft den 1 januari 2001. Alla hundar ska märkas så att hunden kan identifieras, och ägarskapet ska registreras i ett centralt register. Undantag görs för hundar som är äldre än åtta år. En hund som påträffas utan märkning eller som saknar registrerad ägare ska kunna tas om hand av polismyndigheten om hunden utgör eller kan komma att utgöra en fara för människor eller andra djur. Om ägaren inte inom viss tid låter märka hunden eller registrera sitt ägarskap får polismyndigheten besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller avlivas. Bestämmelserna om omhändertagande gäller fr.o.m. den 1 april 2001. Bakgrunden till beslutet är att det i dag ofta är stora problem med att fastställa vem som är ägare till en viss hund. Det gör det svårt att ställa någon till svars för de skador som en hund kan ha orsakat. Problemet har blivit ytterst påtagligt och akut i och med det snabbt ökande antalet aggressiva och farliga hundar.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:MJU16 (doc, 108 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU13

Riksdagen godkände ett protokoll m.m. till två marina konventioner. Protokollet till den s.k. Londonkonventionen innebär en skärpning av bestämmelserna om dumpning och förbränning av avfall till havs. Ändringarna i den s.k. OSPAR-konventionen rör frågor om skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i den marina miljön i nordöstra Atlanten.


Justering: 2000-05-04 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:MJU13 (doc, 74 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU18

Riksdagen beslutade att vidga bemyndigandet i livsmedelslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om egentillsyn vid hantering av livsmedel.


Justering: 2000-04-27 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:MJU18 (doc, 70 kB)

Motion 1999/2000:MJ34 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ34 av Jonsson, Göte m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller en rad förslag till ändringar i lagstiftning och förutsättningar på jaktens område. Vi moderater hälsar en del av dessa förslag med tillfredsställelse.


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ33 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ33 av Abramsson, Karl Gustav s med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl a förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ32 av Olle Lindström och Per-Richard Molén (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ32 av Lindström, Olle m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens förslag i propositionen Jaktens villkor går generellt i rätt riktning men har i en del avseenden betydande brister. Villkoren för bildande av viltvårdsområden skärps något, men fortfarande finns


Utskottsberedning: ---1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ31 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ31 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Centerpartiet anser att det är av största vikt att Sverige har en effektiv och väl fungerande jaktpolitik. Jakten är viktig både som regulator av viltstammarna och som fritidssysselsättning för många människor.


Utskottsberedning: --------1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ30 av Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ30 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor En artrik och livskraftig fauna är en omistlig tillgång för hela svenska folket. Regeringens motiv för att ändra benämningen jaktvård till viltvård har därmed stark förankring hos den breda allmänheten. Förhållandet


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ29 av Yvonne Ångström (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ29 av Ångström, Yvonne fp med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Frågor om jakt har under alla tider varit föremål för diskussioner, och villkoren är oerhört olika i olika delar av vårt land. Säkerligen kan många av de förslag som finns i regeringens proposition passa


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ28 av Lennart Beijer och Lennart Värmby (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ28 av Beijer, Lennart v med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Jaktvårdsområden, bestående av flera skogsfastigheter, utgör lite av kärnan i den svenska jaktvården. Ett jaktvårdsområde kan fungera på många olika vis, det kan fungera bra eller dåligt, men ger stora möjligheter


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ27 av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ27 av Ekendahl, Maud m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Jämställ jägarorganisationerna Sedan en längre tid har Svenska Jägareförbundet haft en särställning gentemot andra intresseorganisationer för jakten genom att det getts ett allmänt uppdragDetta har medfört att


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ26 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ26 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Steg i rätt riktning Flera av de förslag som presenteras i propositionen Jaktens villkor är steg i rätt riktning. Det handlar om ett stärkande av äganderätten och möjligheterna för enskilda att lämna tvingande


Utskottsberedning: ------1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ25 av Lennart Gustavsson (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ25 av Gustavsson, Lennart v med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor innehåller bl.a. förslag om att nuvarande lag om jaktvårdsområden ska ersättas med en ny lag om viltvårdsområden. Lagförslaget har fått en utformning


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ24 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ24 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor 1 Inledning De huvudsakliga konsekvenserna av regeringens proposition om jaktens villkor kan sammanfattas i att jakt/viltvårdsinstitutet blir flexiblare och får tydligare, bättre avvägda ramar. Dessa huvuddrag


Utskottsberedning: ----1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ23 av Kent Olsson och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ23 av Olsson, Kent m med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor En artrik och livskraftig fauna är en omistlig tillgång för hela svenska folket. Regeringens motiv för att ändra benämningen jaktvård till viltvård har därmed stark förankring hos den breda allmänheten. Förhållandet


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ22 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ22 av Jonsson, Göte m med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar 1 Sammanfattning I propositionen föreslås en ny lag om märkning och registrering av hundar. Enligt lagen ska alla hundar märkas så att hunden kan identifieras och ägarskapet registreras


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ21 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ21 av Erlandsson, Eskil c med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Regeringens förslag till märkning och registrering av landets ca 800 000 hundar har sin grund i problemet med farliga och aggressiva hundar. Centerpartiets uppfattning är att den


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation