Dokument & lagar (361 träffar)

Betänkande 1999/2000:MJU18

Riksdagen beslutade att vidga bemyndigandet i livsmedelslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om egentillsyn vid hantering av livsmedel.


Justering: 2000-04-27 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:MJU18 (doc, 70 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU17

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens förslag om en ny lag om viltvårdsområden, som ersätter den nu gällande lagen om jaktvårdsområden. Den nya lagen innebär att ett viltvårdsområde kan bildas i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och andra åtgärder till skydd och stöd för viltet. Fastighetsägarna inom området bildar en viltvårdsområdesförening. Verksamheten inom ett viltvårdsområde kommer att omfattas av en tydligare reglering jämfört med vad som gäller för jaktvårdsområdena. Det nuvarande majoritetskravet för bildande av ett viltvårdsområde skärps så att fyra femtedelar av fastighetsägarna måste vara överens om bildandet. Riksdagen beslutade med anledning av motioner (s, v och c) om en utvidgning av den nya lagens räckvidd: Det ska även i fortsättningen vara möjligt att tvångsansluta mark för att samordna jakten på småvilt. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden till regeringen: Regeringen får i uppdrag att återkomma med en samlad redovisning av arbetet med jaktfrågor och vilka åtgärder som planeras. Regeringen får också i uppdrag att ta ett övergripande ansvar för att motverka de ekonomiska förluster och andra olägenheter som fiskenäringen drabbas av till följd av den ökande sälstammen. Regeringen bör i samråd med berörda myndigheter vidta åtgärder som gör det möjligt att bedriva någon form av av jakt för att komma till rätta med problemen.


Justering: 2000-05-23 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:MJU16

En ny lag om märkning och registrering av hundar träder i kraft den 1 januari 2001. Alla hundar ska märkas så att hunden kan identifieras, och ägarskapet ska registreras i ett centralt register. Undantag görs för hundar som är äldre än åtta år. En hund som påträffas utan märkning eller som saknar registrerad ägare ska kunna tas om hand av polismyndigheten om hunden utgör eller kan komma att utgöra en fara för människor eller andra djur. Om ägaren inte inom viss tid låter märka hunden eller registrera sitt ägarskap får polismyndigheten besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller avlivas. Bestämmelserna om omhändertagande gäller fr.o.m. den 1 april 2001. Bakgrunden till beslutet är att det i dag ofta är stora problem med att fastställa vem som är ägare till en viss hund. Det gör det svårt att ställa någon till svars för de skador som en hund kan ha orsakat. Problemet har blivit ytterst påtagligt och akut i och med det snabbt ökande antalet aggressiva och farliga hundar.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:MJU16 (doc, 108 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU15

Riksdagen beslutade om ändringar i strålskyddslagen med anledning av ett nytt Euratomdirektiv. Åldersgränsen för arbete med joniserande strålning höjs till 18 år. Utförsel av sådant radioaktivt ämne som inte utgör kärnämne enligt lagen om strategiska produkter blir tillståndspliktigt. Det ska uttryckligen anges i lagen att tillståndsplikt gäller för deponering, återvinning eller återanvändning av visst radioaktivt material. Strålskyddslagens regler ska gälla även för externa arbetstagare, dvs. lagen ska gälla även för arbetstagare som utför arbete i anslutning till en strålkälla utan att vara anställda av den som bedriver verksamheten med strålning. Lagändringarna träder i kraft den 13 maj 2000.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-27

Betänkande 1999/2000:MJU15 (doc, 130 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om förhandlingarna i Världshandelsorganisationen (WTO) på jordbruks- och miljöområdena. Motionerna avslogs huvudsakligen med hänvisning till tidigare riksdagsuttalanden i frågorna.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-05-10

Betänkande 1999/2000:MJU14 (doc, 99 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU13

Riksdagen godkände ett protokoll m.m. till två marina konventioner. Protokollet till den s.k. Londonkonventionen innebär en skärpning av bestämmelserna om dumpning och förbränning av avfall till havs. Ändringarna i den s.k. OSPAR-konventionen rör frågor om skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i den marina miljön i nordöstra Atlanten.


Justering: 2000-05-04 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:MJU13 (doc, 74 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om genteknik. Motionerna behandlar bl.a. frågor om villkoren för användningen av genetiskt modifierade organismer, lagstiftningsfrågor, moratorium eller förbud mot avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer och vissa forskningsfrågor. Några motioner tar dessutom sikte på Sveriges agerande i EU och andra internationella organ.


Justering: 2000-02-22 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:MJU12 (doc, 126 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU7

Regeringen fick i uppdrag att göra en bred översyn av producentansvarets betydelse i avfallshanteringen. Översynen ska ta hänsyn till producentansvarets samhällsekonomiska konsekvenser och dess betydelse för miljön. Översynen bör även omfatta frågan om det är lämpligt att utvidga producentansvaret. Riksdagen gjorde sitt ställningstagandet med anledning av motionsförslag och förslag från Riksdagens revisorer, som på miljö- och jordbruksutskottets uppdrag granskat producentansvaret för förpackningar.


Justering: 2000-02-22 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:MJU7 (doc, 224 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU6

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Redovisningen är en uppföljning av de åtgärdsprogram som regeringen redovisade våren 1999 (se 1998/99:MJU6 ).


Justering: 2000-01-25 Debatt: 2000-02-16

Betänkande 1999/2000:MJU6 (doc, 140 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om livsmedelskontroll. Motionerna avslogs bl.a. med hänvisning till EG:s rättsakter på livsmedelsområdet och pågående arbete med frågorna.


Justering: 1999-10-21 Debatt: 1999-11-03

Betänkande 1999/2000:MJU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om olika djurskyddsfrågor. Motionerna rör djurskyddslagstiftningen, tillsyns- och organisationsfrågor, djurhälsa, användningen av försöksdjur m.m.


Justering: 1999-10-19 Debatt: 1999-11-03

Betänkande 1999/2000:MJU4 (doc, 197 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU3

Riksdagen godkände 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar och om tungmetaller under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Målet med protokollen är att kontrollera och minska utsläpp och läckage av långlivade organiska föroreningar och tungmetaller.


Justering: 1999-10-12 Debatt: 1999-11-03

Betänkande 1999/2000:MJU3 (doc, 72 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU2

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 9 726 miljoner kronor till jord- och skogsbruk och fiske för år 2000. Därmed minskar anslagna medel för utgiftsområdet med ca 2 247,5 miljoner kronor jämfört med budgetåret 1999. Ungefär 60 procent av utgifterna finansieras från EG-budgeten. Riksdagen lade vidare till handlingarna regeringens redogörelse för innehållet i det landsbygdsprogram som överlämnas till EG-kommissionen under hösten 1999. Landsbygdsprogrammet ska främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av jordbruket, livsmedelsproduktionen, skogsbruket och landsbygden. Åtgärderna är uppdelade på två insatsområden, dels åtgärder för ett ekologiskt hållbart jordbruk, dels åtgärder för ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden.


Justering: 1999-11-25 Debatt: 1999-12-09

Betänkande 1999/2000:MJU2 (doc, 587 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om rennäring. Motionerna avslogs bl.a. med hänvisning till det arbete som pågår inom Rennäringskommittén och i samband med regeringens arbete med ratificeringen av en ILO-konvention om ursprungsfolk.


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-30

Betänkande 1999/2000:MJU9 (doc, 113 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU8

Riksdagen gav, med anledning av m-motioner, regeringen i uppdrag att göra en kartläggning och översyn av det nuvarande fria handredskapsfisket. En fortsatt positiv utveckling av fisketurismen och sportfisket förutsätter ett uthålligt utnyttjande av fiskeresurserna. Förutom att resursutnyttjandet i större utsträckning än i dag kan behöva kartläggas bör därför även möjligheterna till en lokalt organiserad kontroll av nyttjandet och av vården av fiskeresurserna i berörda områden ses över.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:MJU8 (doc, 174 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU11

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 och 1999 om forskning och utbildning.


Justering: 2000-02-08 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:MJU11 (doc, 149 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU10

Riksdagen beslutade om lagändringar som behövs för genomförandet av två EG-direktiv. Det rör sig om dels det s.k. biociddirektivet om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, dels ett ändringsdirektiv om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer.


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:MJU10 (doc, 75 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 1 721 miljoner kronor till miljö- och naturvård för år 2000. Bevarandet av den biologiska mångfalden prioriteras genom att resurserna förstärks för skydd av värdefulla naturområden, främst skogsområden samt ytterligare medel till kalkning. Resurserna för sanering och återställning av förorenade mark- och vattenområden förstärks ytterligare. Miljöforskningen och då framför allt miljöeffektforskning och miljötoxikologisk forskning ges ökade resurser genom ett nytt anslag. Förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU prioriteras liksom arbetet med miljöhänsyn i samtliga EU:s politikområden samt miljöfrågorna inför EU:s utvidgning.


Justering: 1999-11-23 Debatt: 1999-12-09

Betänkande 1999/2000:MJU1 (doc, 213 kB)

Motion 1999/2000:MJ20 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ20 av Nordlund, Harald fp med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Inledning Det finns tecken på ett tilltagande problem i Sverige med farliga och aggressiva hundar. Polismyndigheten i Stockholms län har i en rapport redovisat att det under de


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ19 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ19 av Hagström, Caroline kd med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Regeringen har i proposition 1999/2000:76 föreslagit en ny lag om märkning och registrering av hundar. Lagförslaget har främst sin grund i de tilltagande problemen med hundar


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation