Dokument & lagar (678 träffar)

Motion 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. v Havsmiljö v305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 6 4 Den globala uppvärmningen och havsmiljön 7 5 Östersjöländernas gemensamma ansvar 7 6 Internationella mål och strategier 8 6.1 Inför integrerad


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1 2007/08:MJU14 2007/08:MJU15 2007/08:MJU16 2007/08:MJU7 2007/08:TU8 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 130 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. v Klimatpolitik v303 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Klimatförändringarna är här 6 4 Ett orättvist globalt klimatutrymme 6 5 Klimatläget i Sverige 7 6 Regeringens handfallna klimatpolitik 8 7 Nya klimatmål 10 7.1 Miljökvalitetsmålet


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:NU10 2007/08:SkU21 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 218 kB)

Motion 2007/08:MJ448 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ448 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar v302 Sammanfattning För att förstärka skyddet av den biologiska mångfalden i skogen ökar vi satsningarna på naturvårdsavtal och biotopskydd. Vi har tidigare avvisat regeringens avveckling av


Utskottsberedning: 2007/08:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ448 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s Energi- och klimatpolitik s12059 1 Sammanfattning Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU18 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 142 kB)

Motion 2007/08:MJ367 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ367 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård v301 Sammanfattning Vi motsätter oss starkt regeringens beslut att avveckla klimatinvesteringsprogrammet Klimp som har bidragit kraftfullt till att minska de svenska utsläppen av växthusgaser. Istället vill vi behålla


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ367 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Betänkande 2007/08:MJU8

Producenter av förpackningar och bland annat tidningspapper ska se till att förpackningarna eller papperet omfattas av insamlingssystem för återanvändning eller återvinning. Det ska också krävas tillstånd för att yrkesmässigt driva sådana insamlingssystem. Det ska regeringen eller den myndighet som regeringen utser kunna bestämma. Syftet är att ge kommunerna bättre möjligheter att bedriva en effektivare tillsyn. Det blir också enklare för varje enskild producent att visa att producenten tar sitt ansvar. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-05 Beslut: 2008-06-05

Betänkande 2007/08:MJU8 (pdf, 338 kB)

Betänkande 2007/08:MJU6

Stall, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att först ha godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Den som inte har skaffat ett sådant godkännande kan åläggas att betala en särskild avgift. Regeringen får från den 1 januari 2008 rätt att bestämma storleken på avgiften till ett belopp mellan 10 000 och 40 000 kronor.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2007-12-13 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:MJU6 (pdf, 534 kB)

Betänkande 2007/08:MJU7

Riksdagen säger nej till motioner om landsbygdsutveckling från allmänna motionstiden 2007. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om det svenska landsbygdsprogrammet, ekologisk produktion, den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbrukets konkurrensvillkor och förnybar energi.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:MJU7 (pdf, 339 kB)

Betänkande 2007/08:MJU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om jakt och viltvård. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot vildsvin, fångstredskap och jakttider.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:MJU11 (pdf, 136 kB)

Betänkande 2007/08:MJU9

Riksdagen säger nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp och att riksdagen tidigare under mandatperioden har sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Motionerna handlar om bland annat avfallshantering, nedskräpning, återvinning och sanering av förorenade områden.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 5
Justering: 2008-02-14 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-06

Betänkande 2007/08:MJU9 (pdf, 243 kB)

Betänkande 2007/08:MJU14

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om biologisk mångfald. Motionerna handlar bland annat om allemansrätten, områdesskyddet, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskyddet, vandringsfisk och hållande av orm. En del av motionerna innehåller förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Justering: 2008-04-01 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:MJU14 (pdf, 277 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biologisk mångfald

Betänkande 2007/08:MJU17

Länsstyrelserna tar över djurskyddskontrollen från kommunerna. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett statligt djurskydd. Bakgrunden till beslutet är bland annat att det finns brister som rör likvärdigheten i kommunernas kontroll och att efterlevnaden av EU:s bestämmelser inte går att garantera. Riksdagen vill få till en bättre styrning, samordning och uppföljning. Kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bland annat sällskapsdjur ska föras över till den myndighet som regeringen bestämmer. Ansvaret för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen kommer att föras över från kommunerna till länsstyrelserna. Den offentliga kontroll som länsstyrelserna utför enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter ska bekostas av allmänna medel. De extra kontroller som utförs på grund av att lagstiftningen inte följs kommer att finansieras med avgifter. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 5
Justering: 2008-05-08 Debatt: 2008-06-09 Beslut: 2008-06-11

Betänkande 2007/08:MJU17 (pdf, 1139 kB) Webb-tv debatt om förslag: Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

Betänkande 2007/08:MJU15

Riksdagen sade nej till motioner om vatten- och luftvård från den allmänna motionstiden 2007. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Östersjöarbetet, åtgärder mot övergödning, utsläpp från fartyg, behovet av drivmedelscertifikat och certifiering av bränslen samt miljökvalitetsnormer. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 17
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-15 Beslut: 2008-05-20

Betänkande 2007/08:MJU15 (pdf, 312 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vatten- och luftvård

Betänkande 2007/08:MJU19

Miljöbalken, men också arbetsmiljölagen och fartygssäkerhetslagen, ska anpassas till EU:s nya kemikalielagstiftning Reach. Det sade riksdagen ja till. Reach syftar till att kemikalier på marknaden ska registreras, utvärderas och godkännas. De nuvarande svenska reglerna behöver justeras så att de inte innebär en dubbelreglering av sådant som regleras i EU:s lagstiftning eller strider mot den. Straffreglerna i miljöbalken behöver också ändras och kompletteras. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2008.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-08 Beslut: 2008-05-08

Betänkande 2007/08:MJU19 (pdf, 5314 kB) Webb-tv debatt om förslag: Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering

Betänkande 2007/08:MJU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-10

Betänkande 2007/08:MJU13 (pdf, 298 kB)

Betänkande 2007/08:MJU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om säkra livsmedel. Skälet är att det redan finns lagstiftning eller att det pågår arbete i Sverige och EU inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat märkning av livsmedel, ingredienser, småskalig verksamhet och livsmedelshygien.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 7
Justering: 2008-03-11 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-27

Betänkande 2007/08:MJU12 (pdf, 238 kB) Webb-tv debatt om förslag: Säkra livsmedel

Betänkande 2007/08:MJU16

Vissa mindre allvarliga överträdelser av regler i fiskelagen överförs från det straffrättsliga systemet till ett system med administrativa sanktionsavgifter. Regeringen ska bestämma dels vilka överträdelserna ska vara, dels hur stor avgiften ska vara. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 30 000 kronor. Beslut ska fattas av Fiskeriverket och gälla som domstols dom. Fiskeriverket ska även i fortsättningen kunna återkalla yrkesfiskelicens och fartygstillstånd på grund av de överträdelser som överförs till det administrativa systemet. Fiskeriverket får dessutom möjlighet att interimistiskt återkalla yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd på grund av överträdelser som behålls inom det straffrättsliga systemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 16
Justering: 2008-05-08 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:MJU16 (pdf, 861 kB) Webb-tv debatt om förslag: Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område m.m.

Betänkande 2007/08:MJU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2008. Det område som får mest pengar är livsmedelspolitiken, som i första hand omfattar jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av fiskepolitiken och konstaterar att det svenska yrkesfisket står inför flera problem. Många fiskebestånd är utanför biologiskt säkra gränser och kan komma att försvinna. Havsmiljön är utsatt för olika hot. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i uppföljningen.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2007-11-01 Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:MJU2 (pdf, 870 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar