Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:43 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 43. 21 N o 43. Af herr 0. Anderson i Hasselbol, om ändrade lagbestämmelser angående byggnad och underhåll af prestgård. Genom antagandet vid 1884 och 1885 års riksdag af nu gällande lag angående byggnad och underhåll af kyrka, prestgård, tingshus och häradsfängelse har ett steg tagits

1891-01-24

Motion 1891:43 Andra kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1891:40 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 40. 15 N:o 40. Af herr P. Nilsson i Råby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ordnande af väghållning sbesväret. Frågan om lindring i den allmänna vägunderhållningsskyldigheten på landet har länge stått på dagordningen och ofta varit föremål för

1891-01-24

Motion 1891:40 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1891:34 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:r 34. N:r 34. Af herr M. Andersson i Stigen, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Venersborg. Vid flera föregående riksdagar har väckts motion om inrättandet af ett riksbankens afdelningskontor i Venersborg, hvarvid åberopats bankoutskottets utlåtande, att riksbanken borde

1891-01-24

Motion 1891:34 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1891:33 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 33, N:0 33. Af herr P. A. Hellgrén, om ändring i gällande bestämmelser rörande försäljning af bränvin och andra spirituösa drycker inom Lappmarkerna. Grenom kongl. brefvet den 29 november 1839 förbjöds, med upplifvande af kongl. bref ven den 3 december 1740 och den 29 november 1743, införsel

1891-01-24

Motion 1891:33 Andra kammaren (pdf, 217 kB)

Motion 1891:30 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 30. N:o 30. Af herr S. J. Kardel m. fl.om skrifvelse till Kongl- Maj:t med begäran om anordnande äfven vintertiden af natttåg på norra stambanan. Vid förlidet års riksdag väcktes i båda kamrarne motioner, i hvilka gjordes den hemställan, att Riksdagen behagade ingå till Konungen med

1891-01-24

Motion 1891:30 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1891:28 Andra kammaren

to Motioner i Andra Kammaren, N:o 28. N:o 28. Af lierr 0 A. Brodin, om upphäfvande af tullen å matmalierför byggande och reparation af fartyg. Under 1890 års riksdag väcktes af undertecknad en motion, n:o 24, tillhvilken jag anhåller få hänvisa, och af innehåll, att Riksdagen måtte besluta, att materialier och utredningspersedlar,

1891-01-24

Motion 1891:28 Andra kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1891:27 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 27. N:o 27. Af herr 0. A. Brodin, om upphäfvande af tullen å fartyg. Under 1890 års riksdag väcktes af undertecknad en motion, n:o 25, till hvilken jag anhåller att få hänvisa, och af innehåll, att Riksdagen måtte besluta, att den under 1888 införda tull å fartyg måtte upphäfvas. De skäl,

1891-01-24

Motion 1891:27 Andra kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1891:24 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 24. 1 N:o 24. Af herr A. Aulin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om framläggande af förslag till lag om skydd för industriella mönster och modeller. Under det att nya uppfinningar af industriella alster och tillverkningssätt redan från detta århundrades början här i landet

1891-01-24

Motion 1891:24 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1891:19 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 19, 3 No 19. Af herr 0. Melin m. fl.om beviljande af statsanslag för anläggning af jernväg från Borås till Göteborg. Åstadkommandet af en direkt jernvägsförbindelse mellan staden Borås, centrum för ett af landets mest betydande fabriksdistrikt, och den alltmera sig utvecklande sjö- och

1891-01-24

Motion 1891:19 Andra kammaren (pdf, 210 kB)

Motion 1891:17 Första kammaren

9 Motioner i Första Kammaren, N:o 17. förvärfvas i den ordning, 11 af förenämnda kongl. förordning redan stadgar i fråga om dylik försäljning af vin. Om remiss till vederbörligt utskott får jag anhålla. Stockholm den 28 januari 1891. Gustaf Berg. I:o 17. rf Af herr länder, angående skrifvelse till Konungen med begäran

1891-01-24

Motion 1891:17 Första kammaren (pdf, 210 kB)

Motion 1891:15 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 15. 1 N:o 15. Af herr O- Erickson i Bjersby, om skrifvelse till KongMaj:t med begäran om framläggande af förslag till lag angående väghållningsbesvärets utgörande på landet. Sedan det af Kongl. Magt till 1889 års riksdag aflåtna förslag till lag angående väghållningsbesvärets utgörande

1891-01-24

Motion 1891:15 Andra kammaren (pdf, 163 kB)

Motion 1891:7 Första kammaren

10 Motioner i Första Kammaren, N:o 7. och utvecklas, anse vi det vara behöfiigt och lämpligt, att nedsättning sker i ofvannämnda afgifter. Med principielt fasthållande af att denna nedsättning bör utsträckas så långt som möjligt, vilja vi dock för det närvarande icke yrka minskning i de afgifter, som tillfalla patentbyrån,

1891-01-24

Motion 1891:7 Första kammaren (pdf, 236 kB)

Motion 1891:51 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 51. körbanan, eller att andra lämpliga åtgärder vidtagas, hvarigenom ofvan påpekade olägenheter undanrödjas. Om remiss till vederbörligt utskott anhålles. Stockholm den 23 januari 1891. A. G. Olsson, Frösvi. N:o Öl. Af herr Å. x. OlsSOJi i Frösvi, om ändrade bestämmelser i fråga om tiden

1891-01-23

Motion 1891:51 Andra kammaren (pdf, 220 kB)

Motion 1891:50 Andra kammaren

io Motioner i Ändra Kammaren, N:o 50. X:o 50. Af herr A. G. Olsson i Frösvi, om skrifvelse till Kongl. May.t rörande sättetför byggande af statens elektriska ledningar. I vår tid göres mycket för att förekomma olycksfall i arbetet. Staten har ju till och med särskilda inspektörer, som bland annat efterse, att arbetarne

1891-01-23

Motion 1891:50 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1891:25 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N-o 25. N:o 25. Af herr J. Johnsson i Thorsberg, om ändring i bestämmelserna angående maltdryckers tillhandahållande vid stationer å statens jernvägar. Med stöd af kong brefvet den 17 september 1858 bar kongstyrelsen för statens jernvägar meddelat tillstånd att, vid åtskilliga stationer

1891-01-23

Motion 1891:25 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1891:22 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 22. 9 N:0 22 Af herr J. A. Sjö, om trettio procents nedsättning i grundskatterna och motsvarande lindring i rustnings- och rotering sb esv är en. Som hvar man vet, har inom vårt land för hundratals år sedan dåvarande Riksdag och regering ålagt egarne till jordbruksfastigheter, de då

1891-01-23

Motion 1891:22 Andra kammaren (pdf, 203 kB)

Motion 1891:18 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 18. No 18. Af herr L. P. SV3aSmin m. jl.om beviljande af ett förslagsanslag å 20,000 kronor till förekommande af smittosamma sjukdomars spridande blandindelta kavalleriets hästar. Under sistlidet år, såväl som under flera föregående, har smittosam sjukdom utbrutit bland nummerhästarne vid

1891-01-23

Motion 1891:18 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1891:17 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 17. 5 N:o 17. Af herr T. Eliasson in. fl.om nedsättning i grundskatterna samt lindring afl rustnings- och rotering sbesvären. Sedan Riksdagen under de sist förflutna åren afslagit väckta motioner angående vidare afskrifning af de å viss jord hyflande grundskatter samt något större lindring

1891-01-23

Motion 1891:17 Andra kammaren (pdf, 376 kB)

Motion 1891:16 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 16. B N:o 16. Af herr O. B, Olsson i Maglehult, om ändring i gällande bestämmelser i fråga om rösträtt vid kommunal- och kyrkostämmor. Rösträttsfrågan har nu i snart ett fjerdedels sekel stått på dagordningen och stundom framstått som en verkligen brännande fråga. För folkmöten, arbetareföreningar

1891-01-23

Motion 1891:16 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1891:13 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 13. N:o 13. Äf herr Folke Andersson, om upphörande af frälseränteegares rätt till lösen af skattejord m. m. Ehuru bördsrätten långt före detta blifvit afskaffad, och de räntor, som vidlåda skattefrälsehemman, äro, der sådant hittills kunnat ske, af staten inlösta, qvarstår likväl ännu

1891-01-23

Motion 1891:13 Andra kammaren (pdf, 164 kB)