Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:12 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 12. N:o 12. Af herr E. Hammarlund, om ändrad lydelse af 14 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, i Stockholm den 20 november 1863. Justitieombudsmannen har i sin senaste embetsberättelse fäst uppmärksamheten på tvenne skiljaktigheter mellan den allmänna kyrkostämmoförordningen

1891-01-23

Motion 1891:12 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1891:11 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 11. 15 N:o 11. Af herr Gunnar Eriksson i Mörviken, om ändrad lydelse af 11 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Att den kommunala rösträtten på landet, sådan den i derom gällande förordning stadgas, då det gäller att besluta om sådana allmänna angelägenheter,

1891-01-23

Motion 1891:11 Andra kammaren (pdf, 224 kB)

Motion 1891:8 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, P:o 8. N:o 8. Af herr J. Jonson i Fröstorp m. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor inom Skaraborgs län. Vid flera föregående riksdagar hafva motioner väckts om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor inom Skaraborgs län, men som denna önskan ännu icke vunnit Riksdagens

1891-01-23

Motion 1891:8 Andra kammaren (pdf, 99 kB)

Motion 1891:7 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 7. N:o 7. Af herr P. Waldenström, om skrifvelse till Kongl. Maj it med begäran om framläggande af förslag till ändring af 14 riksdagsordningen. Vid föregående riksdag väckte jag en motion n:o 21 om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående utvidgning af den politiska rösträtten. Den föll visserligen

1891-01-23

Motion 1891:7 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1891:6 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 6. 9 N:o 6. Af herrar Stridsberg och Tham, Wilhelm, om borttagande af stämpelafgift för patentbref. Enligt 3 i gällande stämpelförordning äro patentbref för uppfinningar belagda med en stämpelafgift af 25 kronor. På grund af denna bestämmelse hafva patentsökande under de senaste sex åren

1891-01-23

Motion 1891:6 Första kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1891:6 Andra kammaren

Motionär i Andra Kammaren, N:o 6. 7 N:o 6. Af herr P. A. HL Stjernsp6tZ, om afskaffande af tullen å potatis. Om än täta förändringar i gällande tulltaxa af flera skäl icke äro ändamålsenliga eller nyttiga, vågar jag likväl härmed föreslå afskaffande af tullen på potatis med anledning af den allmänt kända missväxten förlidet

1891-01-23

Motion 1891:6 Andra kammaren (pdf, 118 kB)

Motion 1891:5 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 5. X:o 5. Af herrar Tham, Wilhelm, och Stridsberg, angående skrifvelse till Konungen i fråga om utarbetande af förslag till lag om skydd för industriella mönster och modeller. Under det att nya uppfinningar af industriella alster och tillverkningssätt redan från detta århundrades början

1891-01-23

Motion 1891:5 Första kammaren (pdf, 226 kB)

Motion 1891:5 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 5. N:o 5. Af herr Ollas Å. Ericsson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om införande af obligatorisk undervisning vidrikets allmänna läroverk, seminarier och folkskolor om de rusgifvande ämnenas natur och verkningar. Den förhärjande förödelse, rusdryckerna i vårt land åstadkomma,

1891-01-23

Motion 1891:5 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1891:4 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 4. 1 N:o 4. Af herr von Stroklrcll, om pension åt föreståndaren för Jönköpings läns landtbruksskola I. Nauclér. På grund af närslutna handlingar, utvisande hurusom direktören och riddaren J. Nauclér under snart 30 år, såsom föreståndare och lärare vid landthruksskolan å Johannisberg inom

1891-01-23

Motion 1891:4 Första kammaren (pdf, 326 kB)

Motion 1891:3 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 3. 1 N:o 3. Af herr E. J, Ekman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändrade bestämmelser i fråga om rätt att utträda ur svenska statskyrkan. I regeringsformens 16 heter det, att Konungen skall ingens samvete tvinga eller tvinga låta. Denna religionsfrihetens

1891-01-23

Motion 1891:3 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1891:3 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 3. 1 N:o 3. Af herr Helander, med förslag till lag angående väghållning sbesvcirets utgörande på landet. Då jag härmed vågar försöket att i motionsväg bringa frågan om väghållningsbesvärets utgörande på landet å nyo under Riksdagens pröfning, ställer jag mitt hopp om möjligheten af frågans

1891-01-23

Motion 1891:3 Första kammaren (pdf, 2674 kB)

Motion 1891:94 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 94. 27 N:o 94. Af herr A. Lilienberg, om upphäfvande af skyldigheten att till hofrätt insända renoveradt exemplar af häradsrätts och rådstufvurätts dombok. Enligt 1734 års lag skulle underrätts dombok i sin helhet insändas till hofrätten, men genom kongl. kungörelsen den 6 oktober 1848

1891-01-22

Motion 1891:94 Andra kammaren (pdf, 158 kB)

Motion 1891:44 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 44. Der enligt 26 kap. 2 byggningabalken eller särskilda författningar det åligger socknemän att på sin bekostnad bygga eller bättra husen å prestgård, skola i sådan kostnad alla de, kvilka inom församlingen erlägga kommunalutskylder, deltaga efter åsatt fyrktal dock vare de, hvilka

1891-01-22

Motion 1891:44 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1891:29 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 29. 11 Med stöd af hvad nu ock i åberopade motioner anförts fager jag mig friheten hemställa, att Riksdagen måtte besluta, att materialier och utredningspersedlar, som äro afsedda för byggande eller reparation af fartyg, må tullfritt införas, och att Riksdagen hos Kongl. Maj:t anhåller,

1891-01-22

Motion 1891:29 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1891:23 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 23. 1 N:o 23. Af herr J. A, Sjö, om anvisande af statsanslag till låneunderstöd för byggande af jernväg från Sluthult till Emmaboda. Ehuru under de senare årtiondena landets kommunikationer betydligt utvidgats och förbättrats, till nytta och gagn för det allmännas väl, på det sätt, att

1891-01-22

Motion 1891:23 Andra kammaren (pdf, 1778 kB)

Motion 1891:21 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 21. 7 N:0 21. Af herr C. J. Bladh, om ändrad lydelse af 7 mom. 1 i förordningen angående försäljning af bränvin m. m. den 29 maj 1885. I 7 1 mom. af KongMaj:ts nådiga förordning, angående försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 29 maj 1885, är

1891-01-22

Motion 1891:21 Andra kammaren (pdf, 155 kB)

Motion 1891:20 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 20, N:0 20. Af herr C. J. Biadh, om ändrad lagstiftning angående försäljning af maltdrycker å landsbyden. På grund af de skäl, som blifvit anförda uti en af mig vid sistlidet års riksdag afgifven motion, n:o 37, rörande försäljning af maltdrycker, till hvilken motion jag ber att få hänvisa,

1891-01-22

Motion 1891:20 Andra kammaren (pdf, 102 kB)

Motion 1891:14 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o li. N:o 14. Af herr J. A. Sjö, om beviljande af ett statsanslag af 25,000 kronor till nykterhetens befrämjande. Uti den till innevarande års riksdag ingifna KongMaj:ts nådiga proposition angående statsverkets tillstånd och behof finner man, att statsverkets inkomster af bränvinstillverkningsafgifter

1891-01-22

Motion 1891:14 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:9 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 9. 11 N:o 9. Af herr A. F. Broström, om afskaffande af tullen å potatis och ändring i tulltaxans bestämmelser rörande artikeln fläsk. Af de lifsmedelstullar, som 1888 års riksdag pålade landet, är det i synnerhet tvenne, nemligen tullen på fläsk och tullen på potatis, hvilka mer än någon

1891-01-22

Motion 1891:9 Andra kammaren (pdf, 157 kB)

Motion 1891:4 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 4. O O N:o 4. Af herr L. F. Odell, om ändring i vilkoren för rätt till handel med vin och maltdrycker å landsbygden. Hvarje land representant inom denna kammare vet, att å många orter på landsbygden är handelsbodarnes antal snart nog lika stort som byars och vägskäls sammanräknade. År

1891-01-22

Motion 1891:4 Andra kammaren (pdf, 175 kB)