Dokument & lagar (245 träffar)

Motion 1891:153 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. 1 N:o 153. Af herr P. Waldenström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till lag om utvidgad rätt för medlemmar af svenska kyrkan att ingå äktenskap inför borgerlig myndighet. Lång tid och mycket arbete har fordrats, innan man lyckats i vårt land

1891-01-29

Motion 1891:153 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1891:151 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. o 151. Af herr E. TlieniiaBlliuS, om beviljande af ett statsanslag å 50,000 kronor till skadestånd åt byggmästaren II. Hallström för förluster å universitetshuset i Upsala. Sistlidne Riksdag framstälde Kongl. Maj:t proposition om beviljande af 50,000 kronor till byggmästaren H.

1891-01-29

Motion 1891:151 Andra kammaren (pdf, 160 kB)

Motion 1891:150 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 150. Bf:150. Af herr E. T h C Ml 1 af restaurationslokaler vid jernvägsstationerna Gnesta och Hallsberg. Da svenska staten för mer än trettio år sedan begynte anlägga jernvägar, beräknades visserligen tillhörande byggnader kunna motsvara mer än det tillfälliga trafikbehofvet. Det låg

1891-01-29

Motion 1891:150 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1891:149 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 149. 3f:0 149. Af herr A. HeiiriCSOll, om ändring i vilkoren för statsbidrags vitgående till folkskolelärares aflöning. Att de för närvarande gällande bestämmelserna rörande folkskolelärarnes aflöning äro i vissa hänseenden mindre tidsenliga, torde väl temligen allmänt erkännas, likasom

1891-01-29

Motion 1891:149 Andra kammaren (pdf, 270 kB)

Motion 1891:147 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 147. 3 Jf:147. Af herr P. A. Hornberg, om ändrade bestämmelser rörande teckningslärarnes vid de allmänna läroverken löneförmåner. Rörande föreslagen löneförbättring för teckningslärarne vid rikets högre allmänna läroverk yttrade Kongl. Majit i sin till 1887 års Riksdag afgifna proposition

1891-01-29

Motion 1891:147 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1891:146 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 146. 1 3T:o 146. Af herr G. AllderSSOll i Himmelsby, om ändring i gällande bestämmelser rörande stämpelafgift å lagfartsprotokoll. Bland de utgifter, som i enlighet med nu gällande författningar åligga arfvingar i dödsbo, torde de för lagfarts erhållande å ärfd fastighet vara bland dem,

1891-01-29

Motion 1891:146 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1891:145 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 145. N:o 145. Af herr N. Persson i Yadensjö, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om afsöndring af jord f rån kronans domäner för upplåtande till tomtplatser m. m. åt enskilde personer. En livar, som något satt sig in i kroppsarbetarnes och med dem jemförliga mindre yrkesidkares

1891-01-29

Motion 1891:145 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1891:144 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 144. 15 N:o 144. Af herr S. NilsSOll i Efveröd, om vissa ändringar i förordningen angående vilkoren för tillverkning af bränvin den 2 juni 1882. Till åtskilliga Riksdagar hafva framställningar blifvit gjorda, dels af KongMaj:t vid 1887 års senare riksdag, och dels af mig genom motioner,

1891-01-29

Motion 1891:144 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1891:141 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 141. N:o 141. Af herr J. A. Johanson i Bastholmen och herr C. T. Lind, om höjning i förslagsanslaget till lindring i rustnings- och roter ing sbesvär en. Då år 1885 års Riksdag på Kongl. Majrts förslag bestämde, att afskrifning med 30 af de på viss jord hvilande grundskatter samt rustoch

1891-01-29

Motion 1891:141 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1891:140 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 140. N:o 140. Af herr E. G. Fredhollll i Saleby, om ändring i 32 af bankoreglementet. Vid förra årets riksdag väcktes af mig uti motionen i Andra Kammaren n:o 100 förslag om sådan ändring i 32, mom. 2 af bankoreglementet, att de så kallade afbetalningslånen skulle få återbetalas medelst

1891-01-29

Motion 1891:140 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1891:139 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 139. 5 N:o 139. Af herr A. Lilljenvist, om upphäfvande af förordningen angående förbud mot införsel till riket af varor med ovigtig ursprungsbeteckning, den 9 november 1888. Kong Maj:ts nådiga förordning, angående förbud mot införsel till riket af varor med origtig ursprungsbeteckning,

1891-01-29

Motion 1891:139 Andra kammaren (pdf, 111 kB)

Motion 1891:138 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N-o 138. 1 N:o 138. Af hen- S. J. Kardel,om höjning i arfvodena till vikarierande och extra lärare vid de allmänna läroverken. Det har länge både offentligt och enskildt enstämmigt erkänts, att lärarne vid rikets allmänna läroverk, hvad lönevilkoren beträffar, befinna sig i mer betryckt ställning

1891-01-29

Motion 1891:138 Andra kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1891:137 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. N:o 137. Af herr x. Eriksson i Mörviken, om skrifvelse till Kongl. Maj:t rörande inrättande af nattåg vintertiden å norra stambanan m. m. Under de senare åren har en snabbare och mindre tidsödande jernvägstrafik, än den hittills i allmänhet anordnade, å norra stambanan allt mer

1891-01-29

Motion 1891:137 Andra kammaren (pdf, 230 kB)

Motion 1891:135 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 135. N:o 135. Af herr J. W, Lindli, om ändring i förordningen angående expeditionslösen den 7 december 1883. Enligt, kap. 2 rättegångsbalken och kongl. förordningen den 17 maj 1872 angående ändring i vissa fall af gällande bestämmelser om häradsting skola uti domsaga, der två tingslag

1891-01-29

Motion 1891:135 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1891:132 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 132. No 132. Af herr J. A. JollSlllSSOll i Strömsberg, om ändrad lydelse af 22 i förordningen angående vilkor en för försäljning af bränvin m. m. den 29 maj 1885. Det har varit en ofta hörd klagan, att de vinstandelar å utskänkning samt bolags-och minuthandeln med bränvin, livilka förordningen

1891-01-29

Motion 1891:132 Andra kammaren (pdf, 278 kB)

Motion 1891:131 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 131. N:o 131. Af herr J. A. JollSlllSSOIl i Strömsberg, om ändring i 14 riksdagsordningen. Under åberopande af de motiv, skäl och yrkande, som jag vid förra årets riksdag uti motion, n:o 112, anförde, får jag vördsamt förnya densamma och föreslå, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Kongl.

1891-01-29

Motion 1891:131 Andra kammaren (pdf, 105 kB)

Motion 1891:130 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren N:o ISO. N:0 130. Af herr J. A. JoliailSSOn i Strömsberg, om nedsättning i räntan ä de af staten till enskilda jernvägsbolag beviljade lån. Riksgäldskontöret har under förlidet år lyckats genom konvertering få räntan å statsskulden nedsatt, så att en del af densamma drager blott 3/s procent

1891-01-29

Motion 1891:130 Andra kammaren (pdf, 110 kB)

Motion 1891:129 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 129. 1 X:0 129. Af herr J. A. Joll till SSOll i Strömsberg, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om framläggande af förslag till beskattning af maltdrycker. Så vidt jag har mig bekant, har det sakrika underdåniga betänkande, med förslag till förordning angående beskattning af maltdrycker,

1891-01-29

Motion 1891:129 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1891:128 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren. N:o 128. tf:o 128. Af herr A. 10,000,000 kronor till låneunderstöd under åren 1892 1896 åt enskilda jernvägar. Före och vid 1871 års riksdag hotade jernvägsstriderna att svårt förrycka riksdagsarbetet. Inom Andra Kammaren bildades då en grupp, som arbetade för rensning och bättre principers

1891-01-29

Motion 1891:128 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:125 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 125. 3 ligare ojemnhet i våghåln ingsskyldighetens fördelning behöflig, och eger konungens befallningshafvande att förordna förrättningsman, hvaremot de väghållningsskyldige ega att inför häradsrätten utse gode män att vid förrättningen biträda. Stockholm den 28 januari 1891. t. F. Östberg.

1891-01-29

Motion 1891:125 Andra kammaren (pdf, 233 kB)