Dokument & lagar (311 träffar)

Proposition 1891:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1891. N:o 108. RIKSSTAT FÖR ÅR 1892. Bill. till lliksd. Prot. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarne för år 1889 och föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.Bevillningar.Af riksbankens vinst

1891-05-15

Proposition 1891:riksstat (pdf, 2346 kB)

Proposition 1891:64

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 64. 1 N:o 64. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m.gif■ven Stockholms slott den 1 maj 1891. v Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed inhemta

1891-05-01

Proposition 1891:64 (pdf, 826 kB)

Proposition 1891:fört

i Förteckning öfver Kongl. Maj-ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1891. Den 14 januari 1891. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 17 januari 1891. N:o 2, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer

1891-05-01

Proposition 1891:fört (pdf, 497 kB)

Motion 1891:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 1 N:o 191. Af herr F. Berg från Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af arbetstiden. Genom förordningen af den 18 november 1881 om minderårigas användande i arbete

1891-04-21

Motion 1891:191 Andra kammaren (pdf, 2189 kB)

Motion 1891:190 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. 1 N:o 190. Af herr T. W. Forsell, om ändring i 1 af b evillningsför ordningen den 14 september 1883 samt i 11 af instruktionen för taxeringsmyndigheterna. I sammanhang med Kongl. Maj:ts nådiga propositioner angående ökad värnpligt, grundskatternas afskrifning, ersättning för roteringsbesvärets

1891-04-17

Motion 1891:190 Andra kammaren (pdf, 630 kB)

Motion 1891:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. 1 S:o 189. Af herr A. ÅStröm, om införande af eu progressiv värnskatt. Af Kongl. Maj:t har till innevarande Riksdag aflåtits nådiga propositioner rörande utsträckning af den allmänna värnpligten och i sammanhang dermed grundskatternas afskrifning. Det torde väl knappast råda mer än

1891-04-15

Motion 1891:189 Andra kammaren (pdf, 257 kB)

Motion 1891:188 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 188 N:o 188. Af herr A. V. Ljungman, om bestämmande af vissa vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition n:o 56, i fråga om reglering af Bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld. Uti propositionen n:o 56 har Kongl. Maj:t med anledning af en utaf styrelsen för Bergslagernas

1891-04-11

Motion 1891:188 Andra kammaren (pdf, 206 kB)

Motion 1891:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 N:o 187. Af herr E. Hammarlund, om ändring i vilkoren för tidningars och tidskrifters postbefordran. Redan i november 1883 gjorde publicistklubben i Stockholm framställning till generalpoststyrelsen om utverkande af sådan ändring i bestämmelserna angående vilkoren för tidningars

1891-04-11

Motion 1891:187 Andra kammaren (pdf, 370 kB)

Proposition 1891:63

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 1 tf:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af Engélholms vestra kr omplantering i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 10 april 1891. Med anledning af en utaf Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag

1891-04-10

Proposition 1891:63 (pdf, 942 kB)

Proposition 1891:62

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillägg till 7 i kongl. förordningen angående stänipelafgiften den 5 september 1890 gifven Stockholms slott den 10 april 1891- Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden för den

1891-04-10

Proposition 1891:62 (pdf, 1039 kB)

Proposition 1891:57

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 5 c N:o 57. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående särskild föryttring af lägenheter från kr ono eg endomar, som försäljas gifven Stockholms slott den 10 April 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden. för denna dag, vill Kongl.

1891-04-10

Proposition 1891:57 (pdf, 2231 kB)

Motion 1891:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N,o 186, 1 N:0 186. Af herr M. DahU, med förslag till vissa bestämmelser i fråga om beräkningen af rote- och rusthällsvärde m. m. såsom vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition till ändrad lydelse af värnepligtslagen den 5 juni 1885. Kongl. Maj:t har i propositioner n:is 38 och 39

1891-04-07

Motion 1891:186 Andra kammaren (pdf, 212 kB)

Proposition 1891:61

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 4 X:o 61. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Sedan, på sätt bifogade statsrådsprotokoll

1891-04-02

Proposition 1891:61 (pdf, 568 kB)

Proposition 1891:56

Rongl. Maj ds Nåd. Proposition No 56. 1 H:o 56. Kongl. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen i fråga om reglering af bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Med anledning af en utaf styrelsen för bergslagernas jernvägsaktiebolag å bolagets vägnar i underdånighet

1891-04-02

Proposition 1891:56 (pdf, 907 kB)

Motion 1891:185 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. 1 N:o 185. Af lierr A. Peterson i Hasselstad, om ändringar i värnpligt slagen den 5 juni 1885. Med anledning af Kong Majtts till Riksdagen afgifna nådiga proposition af den 14 sistlidne mars angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 Juni 1885, får jag med den

1891-04-02

Motion 1891:185 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:184 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af hen- M. Aiulcrssoi i Stigen, om ändrad lydelse af 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens styrelse erhållit

1891-04-02

Motion 1891:184 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1891:183 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. N:o 183. Af herr J. A. Fjäll hack, dagaflöning. om höjning af beväringsmanskapets I Kong Majrts nådiga proposition till Riksdagen, n:o 31, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 anför chefen för landtförsvarsdepartementet å sid. 21, bland annat,

1891-04-02

Motion 1891:183 Andra kammaren (pdf, 152 kB)

Motion 1891:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 48. 1 INu 48. Af herr Sandberg, med förslag till ändring af 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens styrelse erhållit inom Riksdagen

1891-04-02

Motion 1891:48 Första kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1891:182 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. 11 N:o 182. Af herr J. EliaSSOn, om höjning af beväringsmanskapets dagaflöning. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 har gifvit undertecknad anledning att under Riksdagens ompröfning, på samma gång

1891-04-01

Motion 1891:182 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1891:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:0 181. Af herr A. BoltStrÖm, om ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885. Genom till denna Riksdag aflåten nådig proposition n:o 31 har Kongl. Maj:t, under åberopande af densamma bilagdt utdrag af statsrådsprotokollet för landtförsvarsärenden för den 14 sistlidne mars, föreslagit

1891-04-01

Motion 1891:181 Andra kammaren (pdf, 657 kB)