Dokument & lagar (212 träffar)

Motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi62 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Inledning En väl fungerande offentlig upphandling är av stor betydelse för sam- hällsekonomin. Staten, lanstingen, kommunerna och deras bolag köper varje år varor och tjänster


Utskottsberedning: ----2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi61 av Matz Hammarström (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi61 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Inledning Tillsynen av den offentliga upphandlingen är alldeles för svag. Det behövs förändringar som gör det möjligt att med kraftfulla medel möta dem som medvetet bryter


Utskottsberedning: --2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi60 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi60 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Huvudprincipen för all offentlig upphandling är att den ska utföras affärsmässigt och med utnyttjande av tillgänglig konkurrens. Marknaden för den offentliga upphandlingen i


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi59 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället 1 Inledning Det samlade värdet av all offentlig upphandling i Sverige uppgår sannolikt till mer än 20 av BNP ca. 400 miljarder kronorInte minst av den anledningen är det av stor


Utskottsberedning: ---2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi58 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi58 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Propositionen I propositionen föreslås att upphandlade enheter skall få möjlighet att tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk överföring eller på annat


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi57 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi57 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Inkomstutjämningen för kommuner och landsting Centerpartiet anser att en viktig förutsättning för tillväxt och livskraft i hela landet är ett utjämningssystem som, med utgångspunkt i den enskilda


Utskottsberedning: ----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi56 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi56 av Pilsäter, Karin fp med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Folkpartiet har en klar ståndpunkt när det gäller de kommunala bolagen. Kommuner ska inte annat än i undantagsfall bedriva verksamhet i bolagsform. Skälen för detta är flera. Kommuner ska


Utskottsberedning: --------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi55 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi55 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Propositionen I proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor föreslår regeringen ändringar i lagar som reglerar kommunal ekonomi, kommunal redovisning och inkomstutjämningen.


Utskottsberedning: -----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi54 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi54 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor 1 Inkomstutjämningen I propositionen föreslås en kosmetisk förändring av gällande inomkommunal inkomstutjämning av innebörd att en kommun skall kunna få behålla 5 procent av en relativ inkomstökning


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi53 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m. I propositionen görs en genomgång av reglerna rörande de avgifter och regler i övrigt som gäller institut som omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.


Utskottsberedning: --2000/01:FiU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi52 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi52 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/95-1999 Regeringen anser det viktigt att Riksgäldskontoret fortsätter att aktivt utveckla Riksgäldsspar till en attraktiv sparform på den svenska spar- marknadenVi


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi48 av Olsson, Karin s med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet I propositionen föreslår regeringen stopp för registrering av nya sparkassor, det vill säga sådana små ekonomiska föreningar med ett begränsat antal medlemmar som bedriver sparkasseverksamhet


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi51 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi51 av Pilsäter, Karin fp med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Kommunernas och landstingens ekonomi Regeringens skrivelse 1999/2000:102 om utvecklingen i kommuner och landsting beskriver situationen för den analyserade sektorn under andra hälften


Utskottsberedning: -----------1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi50 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi50 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledning I regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn ges en övergripande skildring av kommunernas och landstingens ekonomi och verksamhetsutveckling. Med


Utskottsberedning: ----------------------1999/2000:FiU29 2000/01:KU12
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi49 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledande synpunkter I regeringens ekonomiska vårproposition beskrivs arbetet på att bygga upp en kommunal databas. Förhoppningsvis kan en sådan ge impulser för regeringen att i


Utskottsberedning: ---------1999/2000:FiU29
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi47 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi47 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Angående satsningar på svensk industridesign Intresset för svensk industridesign har ökat starkt på senare år och har senast uttryckts av Landsorganisationen, som inom kort presenterar


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi46 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi46 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Behovet av insatser för att stärka integrationen i de större städerna Regeringen föreslår i vårpropositionen att den s.k. storstadssatsningen tillförs nya resurser under hela planeringsperioden.


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi45 av Berndt Sköldestig (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi45 av Sköldestig, Berndt s med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Salixodlingen blir alltmer aktuell då klimatfrågorna får större tyngd Salixodling är ett utmärkt sätt att utnyttja den uttagna arealen för en lönsam produktion av trädbränsle på åkermark.


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi44 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi44 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Upplysning om kommunismens brott The Wagon into which I was locked before dawn on June 14, 1941, had originally been meant for cargo I remembered my father´s last words: Take care of your


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fi43 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi43 av Billing, Knut m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudget för år 2000 att regeringen skall be- myndigas att vad avser utgiftsområde 18, ramanslaget A8 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäderbesluta om bidrag


Utskottsberedning: ----1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation